Vaatimukset osa 3

Vaatimukset osa 3

Vaatimukset osa 3 sisältää metsän - ja luonnonhoidon vaatimuksia.

8.12 Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan

8.13 Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta

8.14 Metsätalouden toimenpiteissä jätetään eläviä säästöpuita, kuollutta puuta sekä säästetään sekapuustoa ja tiheikköjä

8.15 Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä

8.16 Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään

8.17 Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta

8.18 Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä

8.19 Jokamiehenoikeudet turvataan ja ulkoilureittien kulkukelpoisuus varmistetaan

8.20 Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään

8.21 Poronhoidon toimintaedellytykset turvataan

8.22 Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistetään