Sertifiointi

Sertifiointi

Tässä osiossa perehdytään syvemmin metsäsertifiointiin, sen toteutustapaan Suomessa, metsänomistajien ja metsäalan yrityksien ja yrittäjien osallistumiseen, metsäsertifiointivaatimuksia koskevan standardin laadintaan sekä vaatimuksien valvontaan.  

Tässä osiossa opit, kuinka metsäsertifiointia toteutetaan Suomessa.

Osiossa käsitellään:  

- Mitä sertifiointi on ja miksi sitä toteutetaan? 

- Miten sertifiointivaatimukset laaditaan? 

- Miten metsänomistaja voi sertifioida metsänsä? 

- Miten sertifiointi koskee metsäalan yrityksiä ja yrittäjiä? 

- Mitä on alueellinen ryhmäsertifiointi? 

- Miten sertifiointivaatimuksien toteutumista valvotaan? 

- Mitkä ovat standardin ylläpitäjän, sertifikaatin haltijan, alueellisten metsäsertifiointitoimikuntien ja sertifiointiyritysten roolit sertifioinnissa? 

 

Käsitteet

Metsäsertifiointijärjestelmä: Standardit, ohjeet ja säännöt, jotka kattavat metsien käytön ja hoidon, puun alkuperäketjun todentamisen (tarvittaessa), sertifioinnin järjestelyt ja menettelyt sekä pätevyysvaatimukset sertifiointielimille.

Metsäsertifiointi: Menettely, sisältäen kolmannen osapuolen kirjallisen vakuutuksen metsätalouden toiminnan metsänhoitostandardin vaatimusten mukaisuudesta.

Metsäsertifikaatti: Asiakirja, joka vahvistaa metsien hoidon ja käytön vaatimusten ja metsäsertifiointijärjestelmän asettamien muiden vaatimusten noudattamisen.

PEFC-sertifiointi: PEFC-sertifiointi on osallistujille vapaaehtoinen järjestelmä, jolla edistetään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta. Sertifioinnin perusajatuksena on toiminnan jatkuva parantaminen.

Sertifiointi: Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Riippumaton arvio sertifioinnin kohteena olevasta tuotteesta, prosessista tai palvelusta. Sertifikaatilla voi osoittaa kohteena olevan tuotteen, prosessin tai palvelun täyttävän standardin vaatimukset. 

Sertifioinnin vaatimukset: Noudatettavat PEFC FI 1002 -standardissa määritellyt metsien kestävän hoidon ja käytön vaatimukset ja PEFC FI 1001 -standardissa määritellyt ryhmäsertifioinnin vaatimukset.

Standardi: Standardeilla tarkoitetaan asiakirjoja, joihin on kirjattu yhteisesti sovittuja vaatimuksia tai suosituksia. Standardit luovat yhteisiä hyviä käytäntöjä toimialalle, jotka osaltaan turvaavat kaikkea toimintaa. Turvaamisella tarkoitetaan, että määritellyillä standardeilla pyritään takaamaan sertifioinnin kohteena olevan toiminnan turvallisuus esimerkiksi luonnolle ja ihmisille. Arvioinnin kohteena olevat vaatimukset esitetään yleensä annetuissa standardeissa. Metsien kestävän hoidon ja käytön PEFC-vaatimukset ovat kirjattu PEFC FI 1002-standardiin.