Välkommen att lära dig om skogscertifiering!


Dessa nätsidor är avsedda för dig som vill fördjupa din kunskap i PEFC-skogscertifiering. Nätinlärningsmiljön riktar sig till elever i yrkesskolor, yrkeshögskolor och högskolor, men den är lämplig för alla som vill lära sig mer om certifiering – från skogsfackmän till skogsägare.  

Lärare: du kan använda sidorna som din materialbank, kopiera färdigt inlärningsmaterial för din egen undervisning eller länka till sidorna i sin helhet eller till enstaka sidor inom ramen för ditt eget material.    

För eleven: du kan använda dig av materialet för självständig inlärning. 

Hur kommer du igång med att lära dig med hjälp av sidorna?

Introduktion till PEFC-certifiering

I det här avsnittet beskriver vi PEFC-systemet och ger dig en bild av avsikten med skogscertifieringen och hur den genomförs i Finland. Här lär du dig också mera om spårning av virkets ursprung och hur man använder PEFC-varumärket. Börja lära dig här!   

Lär dig om skogscertifieringens krav

Efter introduktionen kan du gå över till att lära dig om skogscertifieringens krav. I det här avsnittet fördjupar vi oss i hur certifieringen är organiserad och hur den verkställs i Finland. Vi går också arbetsslagsvis igenom kraven på skogs- och naturvård, som är bra att känna till för den som arbetar inom skogsbranschen då man planerar eller utför skogsvårdsarbeten. Här fördjupar du din kunskap.  

De centrala PEFC-kraven

I det här avsnittet hittar du samtliga krav som gäller skogens skötsel och användning, så som de har skrivits in i standarden. Här kan du enkelt och snabbt kontrollera innehållet i kraven. Längst ner på sidan som beskriver kravet hittar du länkar till de delområden i teoriavsnittet, som kravet gäller. Här kan du kontrollera innehållet i PEFC-kravet.  

Testa din kunskap

I det här avsnittet hittar du tester som hjälper dig att utvärdera din egen kunskap. Öva dig så många gånger du vill.  

Stöd för din inlärning

Innehållsförteckning: Varje sida har till höger en innehållsförteckning, med vars hjälp du kan flytta dig mellan de olika sidorna inom avsnittet.   

Länkar till källor: Du kan fördjupa dina kunskaper med av hjälp av länkar till källor, som finns på sidorna.    

Begrepp:  Förklaringar till centrala begrepp i innehållet hittar du längst ner på varje sida. Alla begrepp är också samlade på en sida. Du kan färdigt öppna sidan begrepp i ett skilt mellanblad i din webbläsare för att snabbt kunna kolla beskrivningen av nya begrepp.  

Videon:  Med hjälp av videosnuttarna kan du fördjupa din kunskap och hitta tilläggsuppgifter.  

Sökfunktion: Du kan söka uppgifter om saker du vill lära dig mera om med hjälp av begreppen. Sökverktyget finns uppe till höger på sidan. Klicka på förstoringsglaset och sök det som intresserar dig på sajten.  

Gröna lådor:  Tilläggsuppgifter om ämnet.   

Blåa lådor:  I avsnittet ”Utförande av skogs- och naturvård” behandlas PEFC-kraven enligt arbetsslag i skogen. I de blåa lådorna på sidorna har man samlat de krav som gäller arbetsslaget i fråga. Efter den blåa lådan finns en grundligare beskrivning av kraven som gäller ämnet i texten för att underlätta inlärningen. Se till exempel sidan som beskriver markberedning.

Rubrikerna:  Genom att klicka på kravets rubrik kan du bekanta dig med innehållet i varje krav i sin helhet direkt genom PEFC-standarden. Du får alltså tilläggsuppgifter genom att klicka på kravet.  

Börja med att bekanta dig med PEFC-systemet

Börja inlärningen med att bekanta dig med PEFC-certifieringen.  

I avsnittet ”Vad är PEFC” lär du dig hur PEFC-systemet fungerar i Finland och internationellt och får en uppfattning om ändamålet med skogscertifiering. I avsnittet beskrivs också hur man följer upp virkets ursprung i förädlingskedjan samt hur man använder PEFC-varumärken i träbaserade produkter. 

Vad innebär certifiering, och speciellt skogscertifiering? Hur deltar man i certifieringen?

Efter att du har bekantat dig med PEFC-systemet är det naturligt att se närmare på certifieringen. I det här avsnittet lär du dig hur certifieringen utförs i Finland. Vi beskriver närmare certifieringen, dess utförande i Finland, hur skogsägarna och företag/företagare deltar i certifieringen, hur skogscertifieringsstandarden görs upp och hur efterlevnaden av kraven följs upp. Dessutom bekantar vi oss med det vanligaste sättet att delta i certifieringen, dvs. den områdesvisa gruppcertifieringen, och med hur man utvärderar och övervakar hur certifieringskraven förverkligas.  

Upplever du att det är svårt att hålla isär ansvarsområdena för alla de organisationer som verkar på fältet inom certifieringen? Sammandrag: i avsnittet ”Roller inom certifieringen” hittar du en bullet point -lista på ansvarsområdena hos PEFC Finland, certifikatets innehavare KMY och certifieringsföretagens ansvarsområden i upprätthållandet och utförandet av certifieringen. 

Hur utförs certifieringen i Finland? Vilka ansvarar för certifieringen?

Inlärningen av kraven som gäller skötsel och användning av skog inleds med att du bekantar dig med organisationen bakom certifieringen. I avsnittet lär vi oss hur certifieringen har organiserats och hur den utförs i Finland, vilka krav som berör certifikatets innehavare och vilka krav förutom de som gäller skogs- och naturvården som gäller dem som deltar i certifieringen.  

Vilka krav gäller plantskogsvården? Och vilka krav gäller markberedningen?

I avsnittet ”Utförande av skogs- och naturvård” fördjupar vi oss i PEFC-kraven. 

Avsnittet beskriver de krav som gäller utförandet av skogs- och naturvården arbetsslagsvis. Vi börjar med att bekanta oss med de arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Till en början lär du dig också de krav på naturvård som gäller alla arbetsslag och de krav som gäller planeringen av skötseln av skogarna. Dessa krav skall hållas i minnet vid planering och utförande av samtliga skogsskötselåtgärder.  

Du kan sedan gå vidare till kraven på olika arbetsslag enligt eget intresse: allt från beståndvårdande avverkningar och förnyelseavverkningar till iståndsättningsdikning och från skogsförnyelse till skogsvägsprojekt. Mest lär du dig genom att bekanta dig med varenda arbetsslag och de krav som gäller arbetsslaget.  

Påbörja inlärningen och förbättra ditt PEFC-kunnande!

Frågor, kommentarer, förslag?

Behöver du hjälp med användning av sajten? Har du förbättringsförslag? Tveka inte utan ta kontakt med oss! 

Här hittar du PEFC Finlands hemsidor. 

Projektet har finansierats av stiftelsen Metsämiesten Säätiö

Metsämiesten Säätiö har finansierat projektet. Donationer och fusioneringar av stiftelser är en viktig del av den allmänbefrämjande verksamheten hos stiftelsen. Tilläggsuppgifter  www.mmsaatio.fi. 

Projektet ”Oppilaitosyhteistyö metsäsertifiointiosaamisen kehittämiseksi” (Samarbete med läroinrättningar för att förbättra skogscertifieringskunnandet) har förverkligats i samarbete med Tampereen seudun ammattiopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, TTS Työtehoseura, Yrkesakademin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Lapin Ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto och Metsäkoulutus r.f.