Metsän- ja luonnonhoidon toteutus

Metsän- ja luonnonhoidon toteutus

Tästä osuudesta löydät metsien hoidon ja käytön vaatimukset PEFC FI 1002 -standardin metsän- ja luonnonhoidon toteutukseen liittyvät vaatimukset työlajeittain jaoteltuna. Listan työlajeista löydät alta. 

Standardi sisältää käytännön metsänhoidon vaatimusten lisäksi myös vaatimuksia koskien metsien suunnittelua. Lisäksi jokaisen metsissä työtään tekevän on tärkeää tutustua työnantajien ja työntekijöiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviin vaatimuksiin. Tiesithän, että jos teetät töitä alihankkijoilla, olet myös itse työnantaja? 

Tässä osiossa vastataan seuraaviin kysymyksiin:  

  • Mitä vaatimuksia PEFC-sertifiointi asettaa työntekijöille sekä työnantajille?
  • Mitkä PEFC-vaatimukset koskevat kaikkia työlajeja?
  • Mitkä PEFC-vaatimukset koskevat metsäsuunnittelua? 
  • Mitkä PEFC-vaatimukset koskevat mitäkin työlajia?

Työlajit

Maanmuokkauksen tarkoituksena on helpottaa siementen itämistä sekä istutettujen taimien elossa säilymistä ja kasvua ensimmäisten vuosien aikana. Tutustu maanmuokkaukseen liittyviin PEFC-vaatimuksiin.

Metsänuudistamisen tavoitteena on saada aikaan kasvupaikalle sopivia puulajeja kasvava uusi metsikkö mahdollisimman nopeasti. Suomessa metsät uudistetaan aina luontaiseen lajistoon kuuluvilla puulajeilla niin, että kasvupaikalle saadaan kohtuullisessa ajassa tuottava, terve ja täystiheä metsä. Tutustu metsänuudistamiseen liittyviin PEFC-vaatimuksiin.

Taimikon varhaishoidolla tarkoitetaan taimien kasvua haittaavan heinän ja vesakon, eli esimerkiksi hieskoivun torjumista. Taimikonhoito on tärkeä osa metsänhoitoa, sillä varhaishoidon laiminlyönnistä johtuva vesasyntyinen lehtipuusto tukahduttaa havupuiden taimet. Tutustu taimikonhoitoon liittyviin PEFC-vaatimuksiin.

Energiapuun korjuu mahdollistaa ainespuuta pienempiläpimittaisen puun hyödyntämisen, joka tuottaa yleensä tuloja metsänomistajalle ja voi parantaa puunkorjuun kannattavuutta. Tutustu energiapuun korjuuseen liittyviin PEFC-vaatimuksiin.

Kasvatushakkuulla tarkoitetaan ennen uudistushakkuuta metsässä tehtäviä erilaisia hakkuutoimenpiteille sisältäen esimerkiksi harvennushakkuun, väljennyshakkuun ja ylispuiden poiston. Uudishakkuissa korjataan talteen nykyisen puusukupolven tuottamaa puuta ja valmistellaan samalla uuden puusukupolven syntyä. Tutustu kasvatus- ja uudishakkuisiin liittyviin PEFC-vaatimuksiin.

Metsätalouden vesistövaikutuksessa kiintoainekuormitus on merkittävin tekijä, mutta myös ravinnekuormitus on huomattava. Kuormitusta voidaan vähentää olennaisesti oikein valituilla vesiensuojelutoimenpiteillä. Ojituksella tarkoitetaan puuston kasvuedellytysten parantamista sellaisilla alueilla, joilla maan märkyys rajoittaa puun kasvua. Metsätalouden suurin yksittäinen vesistökuormittaja on kunnostusojituksen seurauksena valumavesien mukana kulkeutuva kiintoaine. Tutustu kunnostusojitukseen ja vesistöjen suojeluun liittyviin PEFC-vaatimuksiin.

Kattava ja toimiva metsätiestö edistää metsien monikäyttöä ja luo perustan kannattavalle metsätalouden harjoittamiselle. Tiet palvelevat metsien virkistyskäyttöä sekä ympärivuotista puunkorjuuta. Metsätieksi määritellään sellaiset tiet, joissa metsätalouden kuljetusten osuus on yli puolet tiellä tapahtuvista kuljetuksista. Tutustu metsätiehankkeisiin liittyviin PEFC-vaatimuksiin.

Tarkasta, mitkä vaatimukset koskevat mitäkin tahoa; metsänomistaja, suunnittelija ja työntekijä