Alueellinen ryhmäsertifiointi

Alueellinen ryhmäsertifiointi

Alueellinen ryhmäsertifiointi on metsäsertifiointivaatimuksien toteutuksen muoto, jota toteutetaan päätetyllä maantieteellisellä alueella. Alueiden rajat määrittyvät hallinnollisten rajojen ja käytettävissä olevien metsätietoaineistojen perusteella.  

Alueellinen ryhmäsertifiointi ottaa huomioon suomalaisen metsäsektorin toimintaolot ja tarjoavat mahdollisuuden useiden osallistujien sertifioinnin yhden sertifikaatin puitteissa. Se tarjoaa mahdollisuuden kestävän metsänhoidon vaatimusten noudattamisen osoittamiseen yksittäisiä kiinteistöjä koskien, mutta myös sertifiointiryhmää koskien. 

Alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuvat metsänomistajien ja muiden metsänhoidosta vastaavien tahojen lisäksi myös muut toimijat, jotka voivat vaikuttaa metsänhoidon toteutukseen, kuten metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuusyritykset ja muut puunhankkijat, puunkorjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjät, toimihenkilöiden ja työntekijöiden järjestöt sekä muut metsäsertifiointia edistävät organisaatiot.  

Alueellinen ryhmäsertifiointi Suomessa noudattaa seuraavia periaatteita:  

  • Vapaaehtoisuus: metsänomistajien ja metsän hoidosta vastaavien tahojen sekä muiden toimijoiden osallistuminen alueelliseen ryhmäsertifiointiin perustuu vapaaehtoisuuteen.  
  • Avoimuus: alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuminen on tarjolla kaikille metsänomistajille ja metsien hoidosta vastaaville tahoille riippumatta metsäomaisuuden koosta, metsänomistuksen muodosta tai tavoitteista tai metsänhoidon aktiivisuudesta. 
  • Tehokkuus: alueellinen ryhmäsertifiointi on kustannustehokas metsäsertifioinnin toteutustapa, ja se tarjoaa mahdollisuuden edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä tehokkaasti yksittäisiä tiloja tai metsänomistajia laajemmilla alueilla.  
  • Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen: alueellisessa ryhmäsertifioinnissa voidaan hyödyntää muissa yhteyksissä ja muiden toimesta kerättyjä tietoja.  
  • Yhteistyö: alueellisen ryhmäsertifioinnin osallistujat, kuten metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuusyritykset, puun hankkijat ja metsissä toimivat yrittäjät toimivat yhdessä edistääkseen metsien kestävää hoitoa ja käyttöä.  

Alueellisilla ryhmäsertifiointialueilla noudatetaan metsien hoidon ja käytön vaatimuksien (PEFC FI 1002:2022-standardin)  lisäksi vaatimuksia ryhmäsertifioinnin toteutukselle, jotka määritellään standardissa PEFC FI 1001:2022.  


Käsitteet

Metsäsertifikaatti: Asiakirja, joka vahvistaa metsien hoidon ja käytön vaatimusten ja metsäsertifiointijärjestelmän asettamien muiden vaatimusten noudattamisen.