Metsäsertifioinnin vaatimuksien laadinta

Metsäsertifioinnin vaatimuksien laadinta

Miten PEFC-vaatimukset laaditaan? 

Standardeilla tarkoitetaan julkaisuja, joihin on kirjattu yhteisesti sovittuja vaatimuksia tai suosituksia. Osaltaan standardit pyrkivät luomaan yhteisiä hyviä käytäntöjä standardin noudattajille. Suomen metsien hoidon ja käytön PEFC-standardi pohjautuu kansainväliseen PEFC-standardiin. Standardissa asetetut vaatimukset tarkastetaan viiden vuoden välein useiden eri sidosryhmien yhteistyössä. Kansainväliset standardit mukautetaan paikallisiin oloihin alueellisten ja kansallisten metsäsertifiointijärjestelmien kautta. Kansallinen metsäsertifiointijärjestelmä laatii maakohtaiset säännöt, toimintatavat ja vaatimukset metsäsertifioinnin toteuttamiselle. Suomessa kansallista PEFC-metsäsertifiointijärjestelmää ylläpitää ja kehittää PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry.

Kestävän metsänhoidon kansainväliset vaatimukset sopeutetaan siis aina kansallisessa standardityössä kunkin maan ominaisiin metsäekosysteemeihin, oikeudellisiin ja hallinnollisiin puitteisiin, sosiokulttuuriseen ympäristöön ja muihin olennaisiin tekijöihin. Tutustu alla kansalliseen standardityöhön. 

PEFC-vaatimukset

PEFC:n kansainvälinen standardi asettaa tavoitetason sertifiointivaatimuksista maailmanlaajuisesti, jonka puitteissa laaditaan kansallisesti sovellettava metsien hoidon ja käytön standardi. Kansallisessa standardissa määritellään konkreettiset kestävyyttä edistävät vaatimukset metsätalouden toimintaympäristöön.

Kansallinen standardityö 

PEFC-metsäsertifioinnin vaatimusten sisältö tarkistetaan viiden vuoden välein metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä kiinnostuneiden tahojen välisenä yhteistyönä. PEFC-vaatimusten päivittämistyötä kutsutaan standardityöksi, ja työstä vastaavaa työryhmää standardityöryhmäksi. 

Standardityöryhmä tarkastaa Suomen PEFC-vaatimusten sisällön

Standardityön alkajaisiksi PEFC Suomi kutsuu kaikki metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä kiinnostuneet tahot osallisiksi standardityöryhmään. Esimerkiksi 2022 voimaan tulleiden kansallisten PEFC-vaatimusten standardityöryhmään kuului yli 60 monialaista asiantuntijuutta sisältävää organisaatiota. Standardityöryhmän tehtävänä on tarkistaa Suomen PEFC-vaatimusten sisältö, ja varmistaa että ne ovat PEFC:n kansainvälisten vaatimusten mukaiset. 

PEFC-standardityössä huolehditaan, että Suomen PEFC-vaatimuksien sisältö on ajan tasalla. Tarkistustyön lähtökohtina on mm. yhteiskunnassa ja lainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä metsien kestävään hoitoon ja käyttöön liittyvä uusin tutkimustieto viimeisen viiden vuoden ajalta. Tarvittaessa standardityöryhmä voi projektin aikana täydentää jäsenistöään ja kuulla muita alan asiantuntijoita. 

Standardityön yhteydessä kaikilla on mahdollisuus kommentoida

Standardityöryhmän tehtäviin kuuluu PEFC-vaatimusten luonnosversioiden laadinta sekä niiden asettaminen julkisesti kommentoitavaksi. Julkisen kommenttikierroksen aikana ihan kuka tahansa metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä kiinnostunut yksityishenkilö tai organisaatio voi antaa palautetta vaatimusten sisällöstä tai standardityöstä. Vuosien 2019–2022 standardityöryhmä sai PEFC-vaatimusten kahden kommentointikierroksen aikana yli 900 kommenttia standardin aihepiiristä käsiteltäväksi. 

PEFC Suomi toimii standardityön organisoijana 

Standardityöryhmä luovuttaa PEFC-vaatimusten lopullisen version PEFC Suomelle, joka toimittaa vaatimuksista laaditun englanninkielisen käännöksen PEFC:n kansainväliseen arviointi- ja hyväksymisprosessiin. Kansainvälisen hyväksymisen jälkeen PEFC-vaatimukset voidaan ottaa käyttöön metsätaloudessa. Sertifioinnin vaatimusten toteutumisesta vastaavat metsänomistajat sekä metsissä toimivat yritykset ja yrittäjät yhdessä.

Alta pystyt tarkistamaan PEFC-kriteeristön eli standardien vaatimuksien kokonaisuuden muodostamisen polun. 

Vuoden 2019–2021 standardityön osallistujiin voit tutustua tässä.


Käsitteet

PEFC-sertifiointi: PEFC-sertifiointi on osallistujille vapaaehtoinen järjestelmä, jolla edistetään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta. Sertifioinnin perusajatuksena on toiminnan jatkuva parantaminen.

PEFC-standardityöryhmä: PEFC Suomen yhteen kutsuma ryhmä monialaisia metsien hoidosta ja käytöstä kiinnostuneita yrityksiä ja organisaatioita. Standardityöryhmän tehtävänä on tarkistaa Suomen PEFC-vaatimusten sisältö, ja varmistaa että ne ovat PEFC:n kansainvälisten vaatimusten mukaiset. Standardityöryhmä huolehtii, että Suomen PEFC-vaatimukset ovat ajan tasalla esimerkiksi uusimman tutkimustiedon sekä lainsäädännön kannalta.

PEFC-vaatimukset: PEFC:n kansainväliset metsänhoidon vaatimukset osoittavat asiat, joista sertifioitujen metsien hoidossa pitää huolehtia. Kansallisesti määritetyt metsäsertifioinnin vaatimukset asettavat konkreettiset vaatimukset metsänhoidolle kyseisessä sertifiointia harjoittamassa maassa.