Vaatimusten noudattamisen arviointi

Vaatimusten noudattamisen arviointi

Sertifiointiyritykset

Metsäsertifioinnissa PEFC-sertifikaatti on asiakirja, joka todentaa, että metsien hoitoa ja käyttöä koskevat vaatimukset toteutuvat. Sertifikaattia haetaan sertifiointiyritykseltä, joka toimii ulkopuolisena, riippumattomana tahona. Riippumattomuudella tarkoitetaan, että valvova taho ei ole sidoksissa tuotteen tuotantoketjun osapuoliin eikä itse sertifioinnin järjestelmään tai sen tukijoihin. Tällä hetkellä KMY:n hallinnoimilla ryhmäsertifiointialueilla sertifikaatit ovat myönnetty sertifiointiyritykset Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy:n, sekä DNV Business Assurance Finland Oy Ab:n toimesta.

Katso, miltä sertifikaatti näyttää. 

Auditointi

Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa sertifiointiyritykset toteuttavat vuosittain kaikilla kolmella ryhmäsertifiointialueella ulkoisia auditointeja, joissa arvioidaan ryhmäsertifiointiin sitoutuneiden organisaatioiden toimintaa PEFC-vaatimuksien mukaisesti ja tarkastellaan sertifioinnin organisointia. Auditoinneissa tarkastelu ulottuu usein myös auditoitavan organisaation urakoitsijoina toimiviin PEFC-sertifiointiin sitoutuneisiin yrityksiin ja yrittäjiin, kuten metsureihin ja metsäkoneen kuljettajiin, jotka vastaavat PEFC-vaatimusten toteutumisesta metsässä. Sertifikaatin haltijana Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) kerää tietoa sertifiointivaatimusten toteutumisesta aluetasoisesti sisäisen tiedonkeruun ja ulkoisten auditointien avulla.

Ulkoisissa auditoinneissa tarkastukset voivat liittyä esimerkiksi työsopimuksiin ja uusien toimihenkilöiden perehdytyksiin sekä maastokohteilla metsänhoidon toimenpiteisiin.

PEFC-standardin vaatimustenmukaisuus osoitetaan vuosittaisilla ulkoisilla auditoinneilla.

Auditoinnit kohdistuvat metsäalan toimijoihin, kuten yrityksiin, metsänhoitoyhdistyksiin sekä suurmetsänomistajiin, jotka sertifiointiyritys valitsee alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuvien joukosta. Auditointeja suoritetaan sekä toimistoilla että maastossa. 

Maastossa auditointeja voidaan kohdentaa työmaille, jossa työ on vielä kesken, tai jo valmistuneille kohteilla. Työmailla auditoinneissa arvioidaan PEFC-vaatimusten toteutumista tarkastelemalla tehdyn työn jälkeä, yleistä työohjeistusta, työturvallisuutta sekä työntekijöiden osaamista. Auditoinneissa esillä voi olla esimerkiksi se, löytyykö työn tekijältä riittävä ensiapuvalmius, ovatko koneiden ja varusteiden turvalaitteet toimintakunnossa ja toimiiko yhteydenpitokäytännöt metsureiden yksintyöskentelyssä. Maastossa tarkastellaan myös ekologisia vaatimuksia, esimerkiksi säästö- ja lahopuiden ja suojakaistojen osalta. Jos auditoinnissa havaitaan, että sertifiointivaatimusten noudattaminen on joltain osin puutteellista, siitä kirjataan poikkeama.  

Mitä auditointipäivän aikana tapahtuu?

Tutustu auditointipäivän kulkuun metsäalan ammattilaisten opastuksella alla olevan videon avulla. Videolla vastataan esimerkiksi kysymyksiin mitä auditointipäivän aikana tapahtuu, miten organisaatio voi valmistautua auditointipäivään ja miten auditoijan pätevyyden voi hankkia.

Videolla vastataan esimerkiksi kysymyksiin: 

  1. mitä auditointipäivän aikana tapahtuu?
  2. miten organisaatio voi valmistautua auditointipäivään? 
  3. miten auditoijan pätevyyden voi hankkia?Poikkeamat ja niiden korjaaminen  

Poikkeama tarkoittaa sitä, että auditoinnissa on havaittu, että sertifiointivaatimusten noudattaminen on joltain osin puutteellista.

Poikkeama tarkoittaa sitä, että auditoinnissa on havaittu, että sertifiointivaatimusten noudattaminen on joltain osin puutteellista. Poikkeamia voi olla lieviä ja vakavia. Poikkeama on lievä, kun vaatimusten täyttymisessä tai soveltamisessa on vähäisiä puutteita tai vaatimuksista on yksittäisiä poikkeamia. Poikkeama on vakava, kun vaatimuksen täyttymisessä tai soveltamisessa on oleellisia puutteita tai vaatimuksista poiketaan systemaattisesti. 

Poikkeamiin laaditaan korjaavien toimenpiteiden suunnitelma, jonka tavoitteena on, että virhe korjataan eikä se toistu. Vakavan poikkeaman löytyessä edellytetään, että alueella toteutetaan järeitä toimenpiteitä poikkeaman korjaamiseksi, jotta sertifikaatti saadaan säilytettyä. Havaittuihin puutteisiin liittyen urakanantajilta pyydetään välittömästi kuittaus siitä, että asiat on toimijakohtaisesti hoidettu asianmukaiseen kuntoon. Lisäksi toteutetaan aktiivista viestintää ja kaikkien alueen toimijoiden tulee omalta kohdaltaan tarkistaa, että asiat ovat kunnossa, mikäli sertifioinnissa halutaan olla mukana. Seuraavan vuoden auditoinneissa ei ole varaa sille, että auditoinnissa havaitaan edelleen vaatimuksien, tai lainvastaista toimintaa poikkeamaan johtaneissa asioissa. 

Sertifiointiyritys saattaa kirjata auditoinneissa myös huomioita, joihin ei tarvita korjaavia toimenpiteitä, mutta joista voi olla hyötyä, jotta poikkeamaa ei pääse syntymään jatkossa.

Korjaavat toimenpiteet poikkeamiin laaditaan alueellisissa sertifiointitoimikunnissa, ja ne voivat olla yleisesti esimerkiksi viestintää tai koulutusta tai organisaatiokohtaisia toimenpiteitä. Sertifiointiyritys arvioi korjaavien toimenpiteiden riittävyyden ja myöntää tai jatkaa sertifioinnin voimassaoloa vasta sen jälkeen, kun on hyväksynyt toimenpide-ehdotuksen.

Käsitteet

Auditointi: Auditointi on puolueeton arviointi, jonka avulla tutkitaan, toimiiko organisaatio standardin vaatimusten mukaisesti. Auditoinnissa etsitään havaintoihin perustuvaa näyttöä standardin vaatimusten noudattamisesta. 

Auditointihavainto: Havainnot ovat poikkeamia lievempiä huomioita auditoinneissa, jotka ovat huomioitava tulevassa toiminnassa niin, että ne eivät johda poikkeamaan jatkossa.  

Korjaava toimenpide: Korjaavalla toimenpiteellä pyritään poistamaan poikkeamaan johtanut syy ja estämään sen toistuminen. Korjaavat toimenpiteet auditoinnissa voivat olla esimerkiksi viestintää tai koulutusta. 

Poikkeama: Poikkeamalla tarkoitetaan standardin vaatimusten täyttymättä jämistä. Poikkeama kirjataan auditoinneissa, kun havaitaan että toiminta ei vastaa PEFC-vaatimusten riittävää tasoa. Poikkeamiin laaditaan korjaavien toimenpiteiden suunnitelma, jonka auditoijan pitää hyväksyä ennen sertifikaatin myöntämistä.  

Sertifiointiyritys: Riippumaton taho, joka tarkastaa standardin vaatimusten noudattamisen. Sertifiointiyritys auditoi sertifioidut toimijat.