6.5 Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset turvataan saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti

6.5 Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset turvataan saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti

6.5.1 Saamelaisten kotiseutualueella valtion hallinnassa olevia alueita ja luonnonvaroja hoidetaan ja käytetään siten, että saamelaisten perinteisten elinkeinojen ja saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytykset turvataan (13)

Indikaattorit

Valtion metsien käytössä seurataan kansainvälisen oikeuden, biodiversiteettisopimuksen artiklan 8(j) (14) ja perustuslain tarkoittamien saamelaisten oikeuksien toteutumista sekä Saamelaiskäräjien ja koltta-alueella Kolttien kyläkokouksen osallisuutta asian valmistelussa ja päätöksenteossa.

Saamelaiskulttuuriin kuuluvan perinteisen poronhoidon edellyttämät toimenpiteet ja yhteistyön tarve määritellään saamelaisten kotiseutualueen paliskuntien, Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen ja Metsähallituksen välisellä sopimuksella poronhoidon ja Metsähallituksen toiminnan yhteistyömenettelyistä ja yhteensovittamisesta.

Yhteistoiminnassa noudatetaan edellä mainittua sopimusta sen voimaantulohetkestä alkaen, Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmissa metsätalouden ja saamelaiskulttuurin yhteensovittamista käsitteleviä kohtia sekä Metsähallituksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman lukua 5 Yhdenvertaisuuden edistäminen saamelaisia ja saamelaisten kotiseutualuetta koskevassa toiminnassa. (15)

Määritelmät

13) Saamelaisten kotiseutualueella tarkoitetaan Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueita sekä Sodankylän kunnassa sijaitsevaa Lapin paliskunnan aluetta (Laki saamelaiskäräjistä 4 §). Koltta-alueella tarkoitetaan kolttalain (253/1995) 2 §:n mukaista aluetta. Saamelaisten perinteisiä elinkeinoja ovat poronhoito, kalastus, metsästys, keräily ja saamelainen käsityö sekä näiden nykyaikaiset harjoittamisen muodot (HE 309/1993 vp). Saamelaiskulttuurin käsite pitää saamelaisten perinteisten elinkeinojen lisäksi sisällään muun muassa saamen kielen, kulttuuriperinnön, perinteisen tiedon, kulttuuri-ilmaukset sekä luontosuhteen. Tämä kriteeri koskee saamelaisten kotiseutualueen valtion maita.

(14) Biodiversiteettisopimus artikla 8(j): …kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kunnioittaa, suojella ja ylläpitää alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen sellaista tietämystä, keksintöjä ja käytäntöä, joka sisältyy biologisen monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kannalta merkityksellisiin perinteisiin elämänmuotoihin ja edistää ja laajentaa niiden soveltamista mainittujen yhteisöjen luvalla ja myötävaikutuksella sekä rohkaista tietämyksestä, keksinnöistä ja käytännöstä saadun hyödyn tasapuolista jakoa.

(15) Metsähallitus noudattaa kunkin paliskunnan kanssa sitä sopimusta, jossa paliskunta on mukana. Jos paliskunta sanoutuu irti kaikista sopimuksista, Metsähallitus noudattaa poronhoitolain sekä Metsähallituksen ympäristöoppaan, luonnonvarasuunnitelmien sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kirjauksia.

Vaatimus koskee erityisesti seuraavaa toimintaa:

Metsätalouden erityispiirteet Pohjois-Suomessa