7.3 Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan

7.3 Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan

7.3.1 Metsänomistajille metsäpalveluita tarjoavilla toimijoilla (29) on käytössään laadunseuranta (30) työn laadun hallintaan metsänuudistamiseen ja taimikonhoitoon liittyvissä töissä (31)

Indikaattorit

(ary + ry) Metsänhoitotöitä tarjoavilla toimijoilla on laadunseuranta laadun varmistamiseen metsänhoitotöissä.

Metsänomistajan ja toimijoiden metsäpalvelusopimuksissa on edellytetty, että toimijalla on käytössään laadunseuranta työn laadun varmistamiseen.

Määritelmät

(29) Toimijoilla tarkoitetaan metsänomistajille metsäpalveluita tarjoavia yrityksiä kuten metsänhoitoyhdistyksiä, metsäyhtiöitä ja metsäpalveluyrittäjiä.

(30) Työn laadunseurannalla tarkoitetaan dokumentoitua menettelytapaa, jolla osoitetaan tehdyn työn laatu asetettuihin vaatimuksiin nähden. Laadunseuranta voi olla työn toteuttajan tekemää omavalvontaa ja/tai ulkopuolisen tahon tekemää seurantaa.

(31) Metsänhoitotöihin luetaan kuuluviksi seuraavat työlajit: maanmuokkaus, kylvö, istutus, taimikon varhaisperkaus ja taimikonharvennus.

Vaatimus koskee erityisesti seuraavaa toimintaa:

Laadun ja osaamisen varmentaminen