Laadun ja osaamisen varmentaminen

Laadun ja osaamisen varmentaminen

Laadun ja osaamisen varmentamisen tarkoitus on taata hyvä ja kestävä metsänhoito. Lisäksi vaatimuksien tarkoitus on turvata metsäalan työelämää. Osaavat työntekijät tietävät, miten työtehtävät toteutetaan itseään ja muita vaarantamatta.

Laadun ja osaamisen varmentamiseen liittyvät PEFC-vaatimukset

6.6 Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä

7.2 Työntekijöiden osaaminen varmistetaan

7.3 Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan

6.6 Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä

Työn toteuttajille ja työntekijöille luodaan edellytykset turvalliseen ja laadukkaaseen työntekoon sekä työhyvinvointia ja yhdenvertaisuutta edistävään työympäristöön. Vaatimukseen kuuluvat esimerkiksi seuraavat asiat; työn toteuttajalla tulee olla käytössään yleiset työturvallisuusohjeet sekä työn toteutuksen ohjeet, lainmukainen työterveyshuolto tulee järjestää jokaiselle työntekijälle ja työkykyä ylläpitävää toimintaa järjestetään kaikille työntekijöille. Kaikki työhön liittyvä ohjeistus tulee saada työntekijän ymmärtämällä kielellä. 

Vaatimukseen kuuluu lakisääteisiä teemoja, mutta sisältää myös muita vaatimuksia, joilla pyritään tukemaan turvallista työympäristöä kaikille metsäalan piirissä työskenteleville. Esimerkiksi kieliohjeilla taataan se, että myöskin ulkomaalaisella työvoimalla on tiedossa turvalliset työohjeet sekä työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.

Vaatimus 7.2 Työntekijöiden osaaminen varmistetaan

Vaatimuksella pyritään takaamaan laadukas työn jälki metsänhoitotoimenpiteissä. Ammattimaisella metsänhoidolla voimme taata metsien mahdollisimman hyvän hoidon ja metsien säilymisen elinkeinona sekä virkistysalueena kaikille metsänkäyttäjille. 

Työntekijällä tulee olla riittävä ammatillinen osaaminen kuhunkin tehtävänä olevaan työhön. Työn antajalla tulee olla näyttöä siitä, että työnantaja on varmistunut työn toteuttajien riittävästä osaamisesta, ja että se huolehtii ammatillisen osaamisen ylläpidosta sekä tarvittavasta kehittämisestä työntekijöiden osalta. Ammatillisen osaamisen voi saada joko ammatillisen koulutuksen tai työkokemuksen kautta.

Vaatimus 7.3 Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan

Laadunseurannalla pyritään varmistamaan metsänhoitotöiden ammattimainen ja laadukas työnjälki. Metsänomistajille metsäpalveluita tarjoavilla toimijoilla tulee olla PEFC-vaatimuksen mukaan käytössään laadunseuranta työn laadun hallintaan metsänuudistamiseen ja taimikonhoitoon liittyvissä töissä. Toimijoilla tarkoitetaan tämän vaatimuksen kohdalla metsänomistajille metsäpalveluita tarjoavia yrityksiä, kuten metsänhoitoyhdistyksiä, metsäyhtiöitä ja metsäpalveluyrittäjiä.

Metsäpalveluita tarjoavilla toimijoilla tulee olla käytössään laadunseuranta.

Laadunseurannalla tarkoitetaan dokumentoitua menettelytapaa, jolla osoitetaan tehdyn työn laatu asetettuihin vaatimuksiin nähden. Laadunseuranta voi olla työn toteuttajan tekemää omavalvontaa ja/tai ulkopuolisen tahon tekemää seurantaa.