Suunnittelu

Suunnittelu

Metsätöiden suunnittelussa tulee noudattaa useita vaatimuksia, jotka koskevat yleisesti metsässä toimimiseen liittyviä teemoja sekä esimerkiksi lainsäädäntöön sekä työntekijöiden turvallisuuteen liittyviä asioita. Seuraavat yleiset metsien käytön suunnitteluun liittyvät vaatimukset ohjaavat kaikkia työlajeja sekä muuta metsässä toimimista.

Metsänhoidon suunnitteluun liittyvät PEFC-vaatimukset

4.9 Metsänomistajakohtaisen, ryhmäsertifikaatin ja alueellisen ryhmäsertifikaatin hakija

sekä ryhmäsertifiointiin osallistuvat organisaatiot sitoutuvat hankkimaan sertifioiduissa

metsissä käytettävät palvelut PEFC-ilmoitetuilta yrityksiltä.

6.1 Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään ympäristönäkökohdat

6.2 Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen luonto- ja metsävaratiedon hyödyntämiseen

6.3 Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan

6.4 Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä

6.6 Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä 

6.7 Työnantajavelvoitteita noudatetaan

Vaatimus 4.9 Metsänomistajakohtaisen, ryhmäsertifikaatin ja alueellisen ryhmäsertifikaatin hakija sekä ryhmäsertifiointiin osallistuvat organisaatiot sitoutuvat hankkimaan sertifioiduissa metsissä käytettävät palvelut PEFC-ilmoitetuilta yrityksiltä.

Sertifioiduissa metsissä tulee käyttää sertifioitujen yritysten palveluita. PEFC-yrittäjärekisteristä saat selville, onko yritys tai yrittäjä kirjattu PEFC-sertifiointiin osallistuvaksi. 

Vaatimus 6.1 Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään ympäristönäkökohdat

Metsänkäyttöilmoituksella tarkoitetaan lakisääteistä ilmoitusta aikomuksesta hakata metsää. Ilmoitus jätetään Metsäkeskukselle. Ilmoitus on jätettävä viimeistään 10 päivää aikaisemmin. Aikaisintaan sen saa jättää kolme vuotta ennen hakkuun tai muun toimenpiteen aloittamista. Hakkuisiin liittyvien lakisääteisten velvoitteiden ja metsäsertifioinnin kriteerien täyttymiseksi hakkuutoimenpidealueelle laaditaan ennen hakkuita metsänkäyttöilmoitus tai erillinen ympäristöselvitys niissä tapauksissa, joissa metsänkäyttöilmoitus ei ole lakisääteinen eikä sitä ole tehty. Ympäristöselvityksenä voidaan käyttää metsänkäyttöilmoitusta myös silloin, kun metsälaki ei edellytä metsänkäyttöilmoituksen jättämistä.

Hakkuutoimenpiteistä on aina tehtävä metsänkäyttöilmoitus.

Hakkuusopimuksessa määritellään ympäristöselvityksen laatija silloin, kun metsälaki ei edellytä metsänkäyttöilmoitusta tai ympäristöselvityksenä ei käytetä kaavan laadinnan yhteydessä laadittua ympäristöselvitystä. Ympäristöselvitys sisältää arvion toimenpiteen tekemisen vaikutuksista seuraavien kohteiden ominaispiirteiden säilymiseen:

- suojelualueet

- metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt

- uhanalaisten lajien elinpaikat 

- kiinteät muinaisjäännökset

- maanomistajan omalla päätöksellään rajaamat tai kaavoituksella rajatut

riistanhoito-, virkistys- tms. kohteet.

Metsäkäyttöilmoituksen jättäminen on lakisääteistä ja jokaisen metsänhoitotoimenpiteitä suunnittelevan on muistettava tehdä se suunnitellessa hakkuita.

Vaatimus 6.2 Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen luonto- ja metsävaratiedon hyödyntämiseen

Ajantasaiset metsävaratiedot mahdollistavat faktoihin perustuvan päätöksenteon metsätöitä suunnitellessa. Metsänomistajalla tulee olla PEFC-vaatimuksen mukaisesti käytössään päätöksentekonsa tueksi ajantasaiset tiedot tilansa metsävaroista, luontokohteista ja kiinteistä muinaisjäännöksistä sekä arvio hakkuumahdollisuuksista ja metsänhoitotarpeista. Metsänomistajan ajantasaisiksi metsävaratiedoiksi lasketaan esimerkiksi metsään.fi-järjestelmän metsävaratiedot ja toimenpide-esitykset. 

Metsäammattilaisella tulee olla alueellisen ryhmäsertifikaatin alueelle laadittu metsien tilaa ja käyttöä kuvaava suunnitelma, kuten esimerkiksi alueellinen metsäohjelma. Metsävaratietojen ajantasaisuus tarkistetaan vähintään kymmenen vuoden välein. 

Löydät kaikki alueelliset metsäohjelmat Metsäkeskuksen sivuilta täältä. 

Vaatimus 6.3 Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan

Kuten kaikessa metsien hoidossa ja käytössä, myös metsässä tehtävien töiden yhteydessä tulee noudattaa voimassa olevaa metsä-, ympäristö- ja työlainsäädäntöä sekä niihin liittyviä Suomen ratifioimia kansainvälisiä sopimuksia. Metsätalouden toimenpiteissä työn suunnittelijalla sekä toteuttajalla on vastuu lakisääteisten vaatimusten noudattamisesta, ja siksi onkin tärkeää tuntea metsänhoitoon liittyvä lainsäädäntö hyvin. 

Työn suunnittelijalla sekä toteuttajalla on vastuu lakisääteisten vaatimusten noudattamisesta.

Tutustu metsätalouden ympäristövaatimuksia ohjaaviin lakeihin täällä:  

Lisäksi lakisääteisiä vaatimuksia tulee noudattaa myös työnantajavelvoitteiden mukaisesti. Tutustu Työsopimuslakiin (26.1.2001/55) täällä. 

Lisää metsälainsäädännöistä Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Vaatimus 6.4 Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä

Metsäpalveluihin lukeutuvia metsätöitä ovat esimerkiksi puunkorjuu ja siihen kytketyt muut työt, metsänhoitotyöt ja metsänparannustyöt. PEFC-vaatimuksen mukaisesti työn- ja urakanantajien tulee olla maksaneet verot sekä sosiaaliturva- ja työeläkemaksut. Vaatimuksen mukaan edellä mainitut asiat tulee olla hoidettuna myöskin yritysten alihankkijoiden ja heille työvoimaa vuokraavien yritysten toiminnassa koko ketjun osalta. Työ- ja sosiaalilainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sekä ulkomaalaisen työvoiman käyttöä koskevaa lainsäädäntöä on noudatettava. Metsätyön tilaajan tulee selvittää tilaajavastuulain mukaiset selvitykset aina ennen sopimuksen tekemistä. 

Tilaajavastuulaki on laki, jonka tarkoituksena on edistää yritysten tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista. Lisäksi lain tarkoitus on luoda yrityksille ja julkisoikeudellisille yhteisöille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. 


Vaatimus 6.6 Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä

Työn toteuttajille ja työntekijöille koko ketjussa luodaan edellytykset turvalliseen ja laadukkaaseen työntekoon sekä työhyvinvointia ja yhdenvertaisuutta edistävään työympäristöön PEFC-vaatimuksen mukaisesti. Tämä koskee myös kaikkia työn toteuttajan alihankkijoita. Vaatimukseen kuuluvat esimerkiksi seuraavat asiat; työn toteuttajalla tulee olla tiedossaan yleiset työturvallisuusohjeet sekä työn toteutuksen ohjeet, lainmukainen työterveyshuolto tulee järjestää jokaiselle työntekijälle, työkykyä ylläpitävää toimintaa järjestetään kaikille työntekijöille. Kaikki työhön liittyvä ohjeistus tulee saada työntekijän ymmärtämällä kielellä. 

Työn toteuttajalla tulee olla tiedossaan yleiset työturvallisuusohjeet.

Vaatimukseen kuuluu lakisääteisiä teemoja, mutta sisältää myös muita vaatimuksia, joilla pyritään tukemaan turvallista työympäristöä kaikille metsäalan piirissä työskenteleville. Esimerkiksi kieliohjeilla taataan se, että myöskin ulkomaalaisella työvoimalla on tiedossa turvalliset työohjeet sekä työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Vaatimuksella voidaan esimerkiksi tarkoittaa, että metsureilla on selkeät ohjeet yksintyöskentelyyn, ja turvallisuudesta huolehditaan ilmoittamalla aina päivän päätteeksi työn lopettamisesta, jolloin tiedetään, ettei kukaan ole loukkaantunut metsään. 

Vaatimus 6.7 Työnantajavelvoitteita noudatetaan

Vaatimuksella tarkoitetaan, että kaikkien työn- ja urakanantajien tulee noudattaa työ- ja sosiaalilainsäädäntöä, työehtosopimuksia sekä ulkomaalaisen työvoiman käyttöä koskevaa lainsäädäntöä. 

Kaikki työsopimukset tulee tehdä kirjallisena.

Tämän PEFC-vaatimuksen mukaan esimerkiksi työsopimukset tulee tehdä kirjallisena, ja työajasta tulee pitää kirjanpitoa. Kaikki työntekijälle kuuluvat työaikaan perustuvat korvaukset kuten lisät ja ylityöt tulee korvata työntekijälle työehtosopimuksen määräämällä tavalla. Kirjallisilla työsopimuksilla taataan, että työn antajalla ja työntekijällä on selkeä ymmärrys työn sisällöstä ja korvauksesta.