6.6 Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä

6.6 Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä

6.6.1 Työn toteuttajille ja työntekijöille luodaan edellytykset turvalliseen ja laadukkaaseen työntekoon sekä työhyvinvointia ja yhdenvertaisuutta edistävään työympäristöön.

Indikaattorit

Työn- ja urakanantajalla (27) on menettely, jolla ne varmistavat, että teetetty työ ei vaaranna työn toteuttajien/työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä.Työn toteuttajalla/Työntekijällä on käytössään yleiset työturvallisuusohjeet.

Työnantaja tunnistaa ja ottaa toiminnassaan huomioon työstä, työolosuhteista ja työajoista (16) aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä matkustamisesta aiheutuvan kuormituksen. Mikäli edellä mainittuja tekijöitä ei voida kokonaan poistaa, toteutetaan toimenpiteet, joilla riski pienennetään hallittavalle tasolle.

Työnantaja on järjestänyt lainmukaisen työterveyshuollon. (17)

Työnantaja järjestää säännöllisesti olosuhteisiin sopivaa työkykyä ylläpitävää toimintaa, kuitenkin vähintään vuosittain.

Työnantaja, jonka henkilöstö on säännöllisesti vähintään (18) 30 henkeä, laatii vuosittain yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevan tasa-arvosuunnitelman lain (19) vaatimusten mukaisesti.

Edellä mainitut indikaattorit voidaan osoittaa täytetyksi, jos ne sisältyvät organisaation työsuojelun toimintaohjelmaan tai henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.

Työn toteuttajalle/työntekijälle on annettu tiedoksi työtä/työmaata koskevat työturvallisuutta mahdollisesti vaarantavat tekijät ja maastokohdat.

Työhön liittyvät ohjeet on annettu työn toteuttajan/työntekijän ymmärtämällä kielellä. (20)

Työntekijällä on tarvittaessa käytettävissään yhteistä kieltä puhuva ja ymmärtävä tulkkaustaitoinen henkilö työhön liittyvissä asioissa.

Työn tekijällä on käytössään työssä tarvittavat yleisohjeet.

Työn tekijälle on annettu työmaakohtaiset työohjeet ja kartat, joissa on merkitty työmaan rajaus sekä huomioitu laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja muut vaatimukset (21). 

Tilaaja (49) vastaa ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, että epäselvä työmaan tai toimenpiteen raja sekä vaikeasti havaittava erityisen arvokas luontokohde merkitään maastoon.

Määritelmät

(16) Työajoista johtuvien haitta- ja vaaratekijöiden tunnistaminen perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002, 10§).

(17) Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

(18) palveluksessa olevien työntekijöiden määrä joulukuun 31. päivänä 

(19) laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)

(20) Kun kyseessä on kielilain (423/2003) 3 §:ssä määritelty julkinen työn- tai urakanantaja, noudatetaan myös kielilakia ja saamelaisten kotiseutualueella saamen kielilakia (1086/2003).

(21) Muu vaatimus on esimerkiksi latvusmassan poistaminen niiltä ulkoilureiteiltä, joista on tehty sopimus maanomistajan ja reitin ylläpitäjän kesken.