Työnantajien velvollisuudet ja työntekijöiden oikeudet

Työnantajien velvollisuudet ja työntekijöiden oikeudet

Työlakiasioihin liittyvät PEFC-vaatimukset pyrkivät torjumaan harmaata taloutta sekä takaamaan työntekijöille laadukkaan ja turvallisen työn edellytykset. Huomioithan, että esimerkiksi metsäalan yrittäjänä alihankkijoilta työvoimaa hankkiessasi olet myös itse työnantaja. Kaikkien on syytä tuntea työnantajia ja työntekijöitä koskevat vaatimukset, jotta tietää mitkä asiat tulee olla kunnossa ollessasi itse työntekijä tai työnantaja. 

Työnantajien ja työntekijöiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät PEFC-vaatimukset

6.3 Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan

6.4 Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä

6.6 Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä

6.7 Työnantajavelvoitteita noudatetaan

Vaatimus 6.3 Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan

Työn suunnittelijalla sekä sen toteuttajalla on vastuu lakisääteisten vaatimusten noudattamisesta.

Kuten kaikessa metsien hoidossa ja käytössä, myös metsässä tehtävien töiden yhteydessä tulee noudattaa voimassa olevaa metsä-, ympäristö- ja työlainsäädäntöä sekä niihin liittyviä Suomen ratifioimia kansainvälisiä sopimuksia. Metsätalouden toimenpiteissä työn suunnittelijalla sekä toteuttajalla on vastuu lakisääteisten vaatimusten noudattamisesta, ja siksi onkin tärkeää tuntea metsänhoitoon liittyvä lainsäädäntö hyvin. 

Tutustu metsätalouden ympäristövaatimuksia ohjaaviin lakeihin täällä:  

Vaatimus 6.4 Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä

Metsäpalveluihin lukeutuvia metsätöitä ovat esimerkiksi puunkorjuu ja siihen kytketyt muut työt, metsänhoitotyöt ja metsänparannustyöt. Työn- ja urakanantajien tulee olla maksaneet verot sekä sosiaaliturva- ja työeläkemaksut. Vaatimuksen mukaan edellä mainitut asiat tulee olla hoidettuna myöskin yritysten alihankkijoiden ja heille työvoimaa vuokraavien yritysten toiminnassa koko ketjun osalta. Työ- ja sosiaalilainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sekä ulkomaalaisen työvoiman käyttöä koskevaa lainsäädäntöä on noudatettava. Metsätyön tilaajan tulee selvittää tilaajavastuulain mukaiset selvitykset aina ennen sopimuksen tekemistä. 

Tilaajavastuulaki on laki, jonka tarkoituksena on edistää yritysten tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista. Lisäksi lain tarkoitus on luoda yrityksille ja julkisoikeudellisille yhteisöille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. 

Vaatimus 6.6 Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä

Kaikki työhön liittyvä ohjeistus tulee saada työntekijän ymmärtämällä kielellä.

Työn toteuttajille ja työntekijöille koko ketjussa luodaan edellytykset turvalliseen ja laadukkaaseen työntekoon sekä työhyvinvointia ja yhdenvertaisuutta edistävään työympäristöön. Tämä koskee myös kaikkia työn toteuttajan alihankkijoita. Vaatimukseen kuuluvat esimerkiksi seuraavat asiat; työn toteuttajalla tulee olla käytössä yleiset työturvallisuusohjeet sekä työn toteutuksen ohjeet, lainmukainen työterveyshuolto tulee järjestää jokaiselle työntekijälle ja työkykyä ylläpitävää toimintaa järjestetään kaikille työntekijöille. Kaikki työhön liittyvä ohjeistus tulee saada työntekijän ymmärtämällä kielellä.  

Vaatimukseen kuuluu lakisääteisiä teemoja, mutta sisältää myös muita vaatimuksia, joilla pyritään tukemaan turvallista työympäristöä kaikille metsäalan piirissä työskenteleville. Esimerkiksi kieliohjeilla taataan se, että myöskin ulkomaalaisella työvoimalla on tiedossa turvalliset työohjeet sekä työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Vaatimuksella voidaan esimerkiksi tarkoittaa, että metsureilla on selkeät ohjeet yksintyöskentelyyn, ja turvallisuudesta huolehditaan ilmoittamalla aina päivän päätteeksi työn lopettamisesta, jolloin tiedetään, ettei kukaan ole loukkaantunut metsään.

Vaatimus 6.7 Työnantajavelvoitteita noudatetaan

Kaikki työsopimukset tulee tehdä kirjallisena.

Vaatimuksella tarkoitetaan, että kaikkien työn- ja urakanantajien tulee noudattaa työ- ja sosiaalilainsäädäntöä, työehtosopimuksia sekä ulkomaalaisen työvoiman käyttöä koskevaa lainsäädäntöä. Työn- ja urakanantajat antavat työpaikkojen henkilöstön edustajalle tilaajavastuulain edellyttämät tiedot. Tilaajavastuulaki ks. vaatimus 6.4. 

Tämän vaatimuksen mukaan esimerkiksi työsopimukset tulee tehdä kirjallisena, ja työajasta tulee pitää kirjanpitoa. Kaikki työntekijälle kuuluvat työaikaan perustuvat korvaukset kuten lisät ja ylityöt tulee korvata työntekijälle työehtosopimuksen määräämällä tavalla. Kirjallisilla työsopimuksilla taataan, että työn antajalla ja työntekijällä on selkeä ymmärrys työn sisällöstä ja korvauksesta.