DDS-järjestelmä

DDS-järjestelmä

Puuperäistä materiaalia hankkivan yrityksellä tulee olla käytössä DDS-järjestelmä, eli asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä (eng. Due Diligence System), jolla varmistetaan, että yritys ei ota vastaan puuta kiistanalaisista lähteistä. DDS-järjestelmällä ennakoidaan, selvitetään ja tarkistetaan tiedot puumateriaalin alkuperästä ja sisällöstä. Se on riskien arviointimenetelmä, jonka avulla saadaan ja tuotetaan luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa puun alkuperästä. DDS-järjestelmä kattaa kaikki ne materiaalit, jotka yritys on sisällyttänyt PEFC-tuoteryhmiin pois lukien kierrätetyn materiaalin. Kaikki muu PEFC-sertifioitu materiaali tulee käydä DDS-järjestelmän tarkastelun läpi. Lisäksi yrityksen on tarkistettava, että puuraaka-aine ei ole peräisin kiistanalaisista lähteistä, mikäli materiaalin hankintaa koskevissa toimitusasiakirjoissa ei ole PEFC-väittämää.

Riskien arviointi

Niin PEFC-väittämillä toimitettujen materiaalien (pois lukien kierrätysmateriaali) kuin muun materiaalin alkuperän todentamiseksi on suoritettava riskien arviointi, jotta yritys ei ota vastaan puuta kiistanalaisista lähteistä. Yrityksen riskinarvioinnin on johdettava materiaalin määrittelyyn vähäisen riskin tai merkittävän riskin luokkaan. Yrityksen on hankittava tiedot riskien luokittelemiseksi vähäiseen tai merkittävään riskiin niiden indikaattorien perusteella.

Riskien arvioinnin voi jakaa kahteen osaan 1) vähäisen riskin indikaattoreihin ja 2) merkittävän riskin indikaattoreihin.

 1. Jos yrityksen riskiarvioinnissa tunnistetaan yksikin vähäisen riskin indikaattori, voidaan katsoa, että materiaalilla on vähäinen riski olla kiistanalaisista lähteistä. Tällöin riskien arviointi voidaan päättää.

Vähäisen riskin indikaattorit ovat:

a. Muiden sertifiointijärjestelmien mukaiset toimitukset (muiden kuin PEFC:n), kun kyseessä olevassa järjestelmässä tunnistetaan kiistanalaiset lähteet -termin kattamat toimenpiteet, ja sitä todentaa sertifiointiyrityksen myöntämä metsänhoito-, alkuperäketju- tai kuitujen sertifikaatti.

b. Valtiollisilla tai muilla kuin valtiollisilla todentamis- tai lisensiointikäytännöillä varmennetut toimitukset, kun kyseessä olevissa käytännöissä tunnistetaan kiistanalaiset lähteet -termin kattamat toimenpiteet.

c. Toimitukset, joita koskevat asiakirjat osoittavat selvästi:

i. puunkorjuuvaltion ja/tai alueen valtion sisällä, jota koskeva viimeisin Transparency Internationalin CPI-arvo (Corruption Perception Index) on suurempi kuin 50, tai jota koskeva viimeisin WJP:n (World Justice Project) Rule of Law Index -arvo on suurempi kuin 0,5 ja

ii. tuotenimen ja -tyypin sekä puulajin yleisnimen ja tarvittaessa tieteellisen nimen ja

iii.  kaikki toimittajat toimitusketjussa ja

iv. metsäkohteen, josta toimitettu puu on peräisin ja

v. asiakirjat mukaan lukien sopimukset ja omavakuutusasiakirjat tai muu luotettava tieto, joka osoittaa, että tuotteet eivät ole peräisin kiistanalaisista lähteistä.

2. Mikäli kaikkia vähäisen riskin indikaattoreita ei pystyä tunnistamaan tai niistä ei saada tietoa, riskien arviointia on jatkettava arvioimalla, voiko materiaalialla olla merkittävä riski olla peräisin kiistanalaisista lähteistä merkittävän riskin indikaattorien avulla. Näitä riskejä ovat esimerkiksi muuntogeenisten puiden käyttö, konflikti alueelta tuotu puu, ja puumateriaali on peräisin alueilta, ekologisesti tärkeiltä metsäalueilta.

Jos yhtään merkittävän indikaattoreista ei tunnisteta, yritys voi katsoa, että hankinnoilla on vähäinen riski olla kiistanalaisista lähteistä ja riskinarviointi voidaan päättää.

Mikäli yksikin merkittävän riskin indikaattoreista täyttyy, yrityksen on luokitettava materiaali merkittävän riskin riskitasolle. Ottaakseen tällaisen materiaalin vastaan yrityksen on toteutettava toimenpiteitä, joilla riski pienenee vain vähäiseksi.

Mikäli materiaalin alkuperä katsotaan olevan riskien arvioinnin perusteella kiistanalaisiin lähteistä peräisin, materiaalia ei saa asettaa markkinoille. 

 • Jos riskien arviointi osoittaa, että puumateriaalin tai tuotteiden alkuperä on tuntemattomista tai kiistanalaisista lähteistä ja siten lähteen riski on arvioitu merkittäväksi, yritys ei saa sisällyttää niitä PEFC-sertifioinnin tuoteryhmiin.
 • Mikäli yrityksellä on tiedossa, että sertifiointiin kuulumattomat puumateriaalit tai tuotteet ovat peräisin laittomista lähteistä, niitä ei saa asettaa markkinoille. Laittomat lähteet tarkoittavat kohteita, missä on toimittu paikallisen, kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön vastaisesti, katso kohta Käsitteet. 

Lisäksi mikäli yritys on saanut tietoonsa perustellun huolenaiheen siitä, että PEFC-sertifiointiin kuulumattomat puumateriaalit tai tuotteet ovat peräisin laittomista lähteistä, niitä ei saa toimittaa markkinoille ennen kuin huolenaihe on ratkaistu. 

Katso koko lista merkittävistä indikaattoreista alta.

Merkittävän riskin indikaattorit ovat:

 1. Toimia, jotka eivät ole paikallisen, kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön mukaisia, mukaan lukien, mutta ei vain näihin rajoittuen;a
  • metsätalouden toimenpiteet,
  • luonnon- ja ympäristönsuojelu,
  • suojellut ja vaarantuneet eliölajit, sekä
  • alkuperäiskansoja, paikallisia yhteisöjä ja muita suorien vaikutusten kohteena olevia sidosryhmiä koskevat maanomistuksen, -hallinnan ja -käytön oikeudet,
  • työterveyden, -voiman ja turvallisuuden kysymykset,
  • korruptio sekä
  • maksujen ja verojen maksamatta jättäminen.
 2. Toimia, joissa ei huolehdita metsän kyvystä tuottaa puuta ja muita kuin puutuotteita ja palveluita kestävästi, tai joissa hakkuut ylittävät pitkän aikavälin kestävän tason.
 3. Toimia, jotka eivät tue monimuotoisuuden ylläpitämistä, säilyttämistä tai edistämistä alueen, ekosysteemin, lajien tai geneettisellä tasolla.
 4. Toimia, joissa ekologisesti tärkeitä metsäalueita ei ole tunnistettu, suojeltu, säilytetty tai jätetty toimenpiteiden ulkopuolelle.

Ekologisesti tärkeillä metsäalueilla tarkoitetaan alueita,

 • joilla esiintyy suojeltuja, harvinaisia, herkkiä tai edustavia metsäekosysteemejä; 
 • joilla esiintyy merkittäviä, yleisesti hyväksytyissä luetteloissa määriteltyjä kotoperäisten lajien keskittymiä ja uhanalaisten lajien elinympäristöjä; 
 • joilla esiintyy uhanalaisia tai suojeltuja paikkasidonnaisia (in situ) geenivarastoja; 
 • jotka täydentävät maailmanlaajuisesti, alueellisesti tai kansallisesti merkittäviä laajoja rikkaan ja luontaisen lajiston aluekokonaisuuksia.

5. Toimia, joissa metsän maankäyttömuotoa muutetaan kuitenkin pois lukien oikeutetut tapaukset, joissa maakäyttömuodon muuttaminen:

 • noudattaa kansallista ja alueellista maankäyttöä, metsätaloutta koskevaa politiikkaa ja lainsäädäntöä, ja
 • ei aiheuta haitallisia vaikutuksia ekologisesti tärkeille metsäalueille, kulttuurisesti ja sosiaalisesti merkittäville alueille tai muille suojelluille alueille, ja
 • ei tuhoa merkittäviä korkean hiilivaraston alueita, ja
 • myötävaikuttaa pitkän aikavälin suojelutoimiin, tai taloudellisiin ja/tai sosiaalisiin hyötyihin.

Maatalousmaalla lyhyen kiertoajan plantaaseja/puuviljelmiä, joilla kiertoaika on alle 35 vuotta, ei katsota kuuluviksi kiistanalaisiin lähteisiin.

6. Toimia, joissa ei noudateta ILO:n julistuksen henkeä työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista. Tutustu julistukseen (eng.): ILO:n Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998 

7. Toimia, joissa ei noudateta alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien julistuksen henkeä. Tutustu julistukseen (eng.): United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007

8. Konfliktipuu. 

Konfliktipuu tarkoittaa puutavaraa, jota aseistetut ryhmät ovat kaupanneet jossain vaiheessa alkuperäketjua joko konfliktin jatkamiseksi tai konfliktitilanteiden hyödyntämiseksi henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi. Aseistettuja ryhmiä ovat esimerkiksi kapinallisryhmät, vakituinen sotaväki, tai aseellisiin konflikteihin osallistuvaa siviilihallinto tai sen edustajat

Esimerkki konfliktipuusta

Esimerkiksi Venäjän hyökkäyssota on johtanut PEFC:n linjaukseen, jonka perusteella kaikki Venäjältä tai Valko-Venäjältä peräisin oleva puu ja puuperäiset materiaalit ovat luettu konfliktipuuksi. Täten PEFC-sertifioidut yritykset pidättäytyvät puun vastaanottamisesta, jonka alkuperämaa on Venäjä tai Valko-Venäjä. Tällaisella linjauksella PEFC huolehtii, että PEFC-sertifioitujen tuotteiden puuraaka-aineen alkuperä on jatkossakin kestävästi hoidetuista metsistä muuttuneessa kansainvälisessä tilanteessa, ja siitä, että PEFC-sertifioidut tuotteet eivät sisällä puuta kiistanalaisista lähteistä.

9. Muuntogeneeniset puut.

Muuntogeeninen (gm) tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia tai bakteeria, jonka perimää on geeniteknisin menetelmin muunnettu. Lyhenteellä gmo (geneettisesti muunnettu organismi) tarkoitetaan elävää ja lisääntymiskykyistä eliötä, joihin kuuluvat myös siemenet.

Muuntogeenisiä puita ei tule käyttää, kunnes riittävä tieteellinen tieto geneettisesti muunnetuista puista osoittaa, että vaikutukset ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön ovat vastaavia tai myönteisempiä kuin vaikutukset perintöaineksen osalta perinteisillä menetelmillä muutettuja puita koskien.

10. Ei tiedetä, mistä valtiosta/alueilta tuotteet on ostettu/hankittu.

11. Tuotteen sisältämiä lajeja ei tiedetä.

12. Toimitusketjun yritystä / yrityksiä koskien on näyttöä lainvastaisesta toiminnasta kiistanalaisissa lähteissä.