Puun alkuperän sertifiointi

Puun alkuperän sertifiointi

Sertifikaatin haltijat

Puun alkuperän sertifioinnin piiriin hakeutuvat puuta ja puumateriaalia jalostavat ja markkinoivat yritykset. Sertifikaatin hakeneet ja alkuperätietoa ylläpitävät yritykset toimivat esimerkiksi sahateollisuudessa, paperi- pakkaus- ja selluteollisuudessa, puunhankinnassa, biomassapohjaisen energian tuotannossa, painoa- ja printtialalla tai puutuoteteollisuudessa.

PEFC:n puun alkuperäketjuun kuuluvat yritykset voi tarkistaa kansainvälisestä PEFC-sertifikaattitietokannasta.

Sertifikaatin hakeminen

Sertifikaatin hakemista varten yrityksen tulee olla yhteydessä sertifiointipalveluita tarjoavaan yritykseen. Sertifikaatin myöntää akkreditoitu sertifiointiyritys. Akkreditointi tarkoittaa pätevyyden todentamista, eli sertifiointiyritys on saanut hyväksynnän akkreditointilaitokselta siitä, että sen sertifiointikäytännöt ovat hyväksyttäviä ja yhdenmukaisia. Tämä tarkoittaa käytännössä, että sertifiointiorganisaatio on pätevä testaamaan ja sertifioimaan kolmansia osapuolia - eli yrityksiä, eri standardein mukaisesti, toimii eettisesti ja käyttää sopivaa laadunvarmistusta. Akkreditointilaitokset ovat kunkin valtion hallinnon perustamia laitoksia. Esimerkiksi Suomessa akkreditointilaitoksena toimii Finas – Finnish Accreditation Service, jolta Suomessa toimivat sertifiointiyritykset voivat hakea pätevyyden todentamista.

Yrityksen toiminta sertifioidaan aina voimassa olevan Chain of Custody -standardin mukaisesti. Chain of Custody -standardin lisäksi yritykset ovat velvollisia noudattamaan PEFC:n tavaramerkkejä koskevia sääntöjä, jotka ovat kirjattu PEFC-tavaramerkkien säännöt – vaatimukset (PEFC ST 2001:2020) -standardiin.

Yrityksen askelmat PEFC-alkuperäsertifikaatin hakemiseksi lyhyesti:

 1. Päätöksenteko
   Keskustele yrityksen avainhenkilöiden kesken, mikä PEFC on ja miksi PEFC-sertifikaattia haetaan. Vastuu alkuperäsertifikaatin edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisesta ja ylläpitämisestä kuuluu yritysjohdolle.
 2. Sertifiointiin valmistautuminen
   Sertifiointivaatimuksien edellyttämät asiat suunnitellaan ja toteutetaan yrityksessä. Ennen ulkoista auditointia toiminnot tarkastetaan sisäisesti.
 3. Ulkoinen auditointi ja sertifikaatin myöntäminen
   Yritys tekee sopimuksen valitsemansa sertifiointiyrityksen kanssa. Sertifiointiyritys päättää sertifikaatin myöntämisestä ulkoisen auditoinnin tulosten perusteella.
 4. Sertifikaatin ylläpito
   Puun alkuperän seurannan järjestelmää ylläpidetään yrityksessä. Vuosittain tehtävällä seuranta-auditoinnilla sertifiointiyritys varmistaa, että toiminta on PEFC-vaatimusten mukaista.

Jotta yritys voi saada sertifikaatin, tulee sen toiminta olla Chain of Custody -standardin vaatimuksien mukaisia. Sertifiointiyritys toteuttaa yrityksessä auditoinnin vaatimuksienmukaisuuden tarkistamiseksi ja myöntää yritykselle sertifikaatin, mikäli toiminta täyttää vaatimukset. Puun alkuperän seurannan sertifikaatti myönnetään yleensä 3–5 vuodeksi. Sertifiointiyritykset toteuttavat sertifikaatin voimassaolokaudella yrityksen toimipisteissä ja tuotantolaitoksissa vuosittain auditointeja varmistaakseen, että yritys ylläpitää sertifioinnin asettamia vaatimuksia puun alkuperätiedon seuraamiseksi.

Voit katsoa videon auditoinneista kohdasta ”Vaatimusten noudattamisen arviointi”. CoC-sertifioinnin auditointikäytännöt vastaavat menetelmänä metsäsertifioinnin auditoinnin käytäntöä vaatimuksienmukaisuuden tarkistamiseksi.

PEFC Chain of Custody -sertifikaatti

Sertifikaatti on asiakirja, joka todentaa, että yritys on sertifioinnin piirissä. Sertifikaattiin kirjataan aina PEFC:n tuotekategoriaohjeistuksen mukaisesti tuoteryhmät, joita sertifiointi koskee ja kuvaus laajuudesta (eng. scope), jota sertifiointi käsittää. Jokainen sertifikaatti on yksilöity tunnistekoodilla (esim.) sekä sertifikaatista voidaan tarkistaa voimassaoloaika. Lisäksi sertifikaattiin kirjataan laskentamenetelmä, jonka mukaisesti yritys ylläpitää sertifioidun puumateriaalin alkuperätieto. Eri laskentamenetelmiin palataan osiossa ''Puun alkuperätiedon ylläpitäminen''. 

Katso yritysten sertifikaatteja täällä. Voit etsiä valitsemasi yrityksen nimellä. 

Yhden toimipisteen sertifikaattia kutsutaan Individual -sertifikaatiksi. Mikäli yrityksellä on useampi toimipiste tai tuotantolaitos, yritys voi hakea usean toimipaikan sertifikaattia, jota kutsutaan Multi-site-sertifikaatiksi. Multi-site-sertifikaatti on tehokas keino sertifioida yritystoimintaa, mikäli yrityksellä on useita toimipisteitä tai tuotantolaitoksia, sillä tällöin jokaiselle kohteelle ei tarvitse hakea yksittäistä sertifikaattia. Puuta jalostavat pienyritykset voivat hakeutua myös Chain of Custody -pienryhmäsertifioinnin piiriin, joka tarkoittaa sitä, että sertifikaatin haltijana toimii esimerkiksi toimialan jäsenorganisaatio, joka vastaa sertifikaatin haltijana ja hakijana sertifikaatin ylläpidosta koko ryhmälle. Katso esimerkiksi METO Metsäalan yrittäjät ry:n pienryhmäsertifikaatti ja pienryhmäsertifiointiin osallistuvat yritykset PEFC-tietokannasta.

Myös rakennusyhtiöt voivat hakea rakennusprojektilleen projektisertifikaattia, jolloin huolehditaan, että rakentamisen aikana on käytetty sertifioitua puuta.

Toimijat puun alkuperän seurannan järjestelmässä

Syvennytään seuraavaksi sertifioitujen toimijoiden alkuperätiedon ylläpitämiseen tuotantoketjussa. Aluksi on hyvä havainnoida toimijat ketjussa sekä termit, joita puun alkuperän seurannassa käytetään. 

Yritys on siis se taho, joka vastaa standardin vaatimuksien toimeenpanemisesta ja tunnistaa puuraaka-aineen toimittajan ja asiakkaan. Toimittaja tarkoittaa materiaalia tai tuotteitta toimittavaa tahoa, joka kirjaa yritykselle toimittamiensa materiaalin, raaka-aineiden tai tuotteiden asiakirjoihin tiedot PEFC-sertifioinnista. Yritys, joka vastaanottaa toimittajan raaka-aineen tai tuotteen, esittää sertifioidun materiaalin osuuden PEFC-väittäminä asiakkaalle, joka toimii yrityksen jatkojalostaman tuotteen ostajana tai käyttäjänä.