Koulutuksen ja neuvonnan edistäminen

Koulutuksen ja neuvonnan edistäminen

Koulutukseen ja neuvontaan liittyvät PEFC-vaatimukset liittyvät esimerkiksi metsänomistajien osaamiseen edistämiseen ja nuorten ja lasten metsäsuhteen kehittämiseen. 

Koulutuksen ja neuvonnan edistämiseen liittyvät PEFC-vaatimukset

7.4 Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti

8.3 Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi

8.19 Jokamiehenoikeudet turvataan ja ulkoilureittien kulkukelpoisuus varmistetaan

8.22 Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistetään

Vaatimus 7.4 Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti

Metsänomistajien osaamisen edistämisellä pyritään kehittämään metsänomistajien metsätietämystä ja tukea metsänomistajia metsiin liittyvässä päätöksenteossa. Metsänomistaja päättää, mitä tavoitteita hän metsiensä käytölle asettaa. Metsäammattilaisen tehtävä on tarjota tavoitteita edistäviä vaihtoehtoja metsän käsittelyyn.

Metsäammattilaisen tehtävä on tarjota metsänomistajan tavoitteita edistäviä vaihtoehtoja metsän käsittelyyn.

Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa mukana oleville metsänomistajille tulee järjestää vaatimuksen mukaan koulutusta ja neuvontaa. Heille tarkoitettuun täydennyskoulutukseen, henkilökohtaiseen tai ryhmäneuvontaan osallistuvien henkilöiden määrän tulee olla vuosittain vähintään 20 % alueen metsänomistajien lukumäärästä. Tämä vaatimus 7.4 koskee vain alueellista ryhmäsertifiointia. Asiaa tarkastellaan alueella toimivan Suomen metsäkeskuksen, metsänhoitoyhdistysten, metsäteollisuusyritysten ja metsäoppilaitosten sekä sertifiointiin sitoutuneiden organisaatioiden tilastoilla koulutustilaisuuksiin sekä henkilökohtaiseen tai ryhmäneuvontaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärästä. Koulutuksissa käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi taloudellisesti kannattava puuntuotanto ja puukorjuu, metsäekologia ja talousmetsien luonnonhoito, metsänkasvatuksen eri menetelmät, metsien monikäyttö, riistanhoito ja PEFC-metsäsertifiointi. 

Vaatimus 8.3 Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi

Luonnontuotteita ovat luonnonvaraiset tai puoliviljellyt metsämarjat ja -sienet, luonnonkasvit, sammaleet ja jäkälät sekä erikoisluonnontuotteet kuten mahla, pakuri, pihka ja kuusen kerkät. Tämä vaatimus koskee luonnontuotteita kaupallisesti hyödyntäviä tahoja. 

PEFC-vaatimuksen mukaan luonnontuotteita hyödyntäessä tulee toimia niin, että otetaan huomioon lajiston elinvoimaisuus, tuoteturvallisuus, metsätalouden kestävyys sekä paikallisyhteisöt. Keruutoiminnalla ei saa vaarantaa monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä eikä rauhoitettuja ja uhanalaisia kasvilajeja saa kerätä

Lisäksi luonnontuotteiden kaupallista hyödyntämistä harjoittavilla toimijoilla tulee olla käytössään luonnontuotteiden kestävään hyödyntämiseen soveltuva ohjeistus, joka perustuu alan toimijoiden yhdessä kokoamiin parhaisiin käytänteisiin. Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa vaatimuksena on, että metsien hoidon ja käytön suunnittelulla edistetään monipuolisesti metsien tarjoamia tuotteita ja palveluita. Luonnontuotteiden elinvoimaisuuden huomioimisella voidaan taata lajien säilyvyys myös tulevaisuudessa.

Vaatimus 8.19 Jokamiehenoikeudet turvataan ja ulkoilureittien kulkukelpoisuus varmistetaan

Metsissä liikkuminen, oleskelu ja luonnontuotteiden keruu tulee olla mahdollista jokamiehenoikeuksien puitteissa. Jokamiehenoikeudet tarjoavat kaikille mahdollisuuden nauttia metsästä, ulkoilla, harrastaa sekä kerätä esimerkiksi marjoja ja sieniä. 

Vaatimuksen mukaisesti myös ulkoilureittien kulkukelpoisuutta ylläpidetään metsänhoitotoimenpiteissä metsien monikäyttöedellytysten turvaamiseksi. Tämä tarkoittaa, että metsänhoitotoimenpiteitä tehdessä huomioidaan ulkoilureitit, eikä esimerkiksi jätetä hakkuutähdettä ulkoilureitistöille. Vaatimus 8.22 Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistetään

Alueellisella ryhmäsertifiointialueella tulee olla ajantasainen toimenpideohjelma, jolla edistetään lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhdetta. Alueen metsäalan toimijat, kuten Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, metsänhoitoyhdistykset ja puunhankintaorganisaatiot sekä yrittäjä- ja työntekijäjärjestöt tekevät suunnitelman yhdessä nuorisotyöstä sekä metsä- ja luontoalan koulutuksesta vastaavien tahojen kanssa. 

Toimenpideohjelman tulee sisältää suunnitelman lasten ja nuorten metsiin liittyvän tietämyksen lisäämiseksi, metsäkäyntien toteuttamiseksi yhteistyössä koulujen, päiväkotien ja harrastustoimijoiden kanssa sekä metsä- ja luontoalan ammattiin hakeutuvien ja alalla jo opiskelevien nuorten harjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen järjestämiseksi sekä nuorten työllistymisen edistämiseksi. Esimerkiksi metsäpäivien aikana koululaiset pääsevät kokeilemaan taimien istutusta ja pohtimaan luonnonvarojen kestävää käyttöä, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastoasioita. 

Lue lisää sivun lähteistä:

Metsänomistajan tavoitteiden painottaminen metsätilan hoidossa, Metsänhoidon suositukset, Tapio.

Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.) 2019. Metsänhoidon suositukset. Tapion julkaisuja

Käsitteet

Luonnontuote: Luonnontuotteita ovat luonnonvaraiset tai puoliviljellyt metsämarjat ja -sienet, luonnonkasvit, sammaleet ja jäkälät sekä erikoisluonnontuotteet kuten mahla, pakuri, pihka ja kuusen kerkät.