8.3 Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi

8.3 Luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi

8.3.1 Luonnontuotteita (5) hyödynnettäessä toimitaan tavoilla, jotka ottavat huomioon lajiston elinvoimaisuuden, tuoteturvallisuuden, metsätalouden kestävyyden ja paikallisyhteisöt. Keruutoiminnalla ei vaaranneta monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä (42) eikä rauhoitettuja ja uhanalaisia kasvilajeja (43) kerätä. (ary) Metsien hoidon ja käytön suunnittelulla edistetään monipuolisesti metsien tarjoamia tuotteita ja palveluja.

Indikaattorit

Luonnontuotteiden kaupallista hyödyntämistä harjoittavilla toimijoilla on käytössään luonnontuotteiden kestävään hyödyntämiseen soveltuva ohjeistus, joka perustuu alan toimijoiden yhdessä kokoamiin parhaisiin käytänteisiin (44)

(ary) Luonnontuotteiden hyödyntämistä tarkastellaan alueelle laaditussa metsien tilaa ja käyttöä kuvaavassa suunnitelmassa (3)

Määritelmät

(42) Elinympäristöillä tarkoitetaan kohtien 8.10 ja 8.11 elinympäristöjä.

(43) Rauhoitetuilla, uhanalaisilla ja vaarantuneilla kasvilajeilla tarkoitetaan luonnonsuojeluasetuksessa liitteineen (160/1997), Suomen lajien Punainen lista 2019 -julkaisussa sekä CITES-sopimuksessa (44-45/1976) lueteltuja lajeja.

(44) Luonnontuotteiden kestävään hyödyntämiseen liittyvillä hyvillä käytänteillä tarkoitetaan seuraaviin julkaisuihin koottuja yleisiä ja lajikohtaisia ohjeita:

- Seija Niemi, 2012: Opas luonnonkasvien ja erikoisluonnontuotteiden kestävään talteenottoon. Lapin ammattikorkeakoulu

- Simo Moisio (toim.), 2016: Luonnonyrttiopas. Hyvän käytännön ohjeet luonnonyrttialalle. Opetushallitus

- Heli Pirinen (toim.), 2018: Luonnontuoteopas. Opetushallitus

- Seija Niemi & Marjut Turtiainen, 2019. Luonnontuotteista metsänomistajille. Lapin AMK:n julkaisuja.

Vaatimus koskee erityisesti seuraavaa toimintaa:

Koulutuksen ja neuvonnan edistäminen