8.4 Monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet ja ekosysteemipalvelut turvataan metsän raivauksessa ja metsittämisessä

8.4 Monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet ja ekosysteemipalvelut turvataan metsän raivauksessa ja metsittämisessä

8.4.1 Standardi edellyttää, että metsien raivaaminen muuhun maankäyttöön

- toteutetaan niin, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa vahvistettujen lainvoimaisten maankäytön suunnitelmien ja kaavojen toteutus ei vaarannu.

- ei vaaranna monimuotoisuudelle arvokkaita kohdissa 8.10, 8.11 ja 8.16 määriteltyjä kohteita. Kiellosta voidaan poiketa, jos muutos perustuu viranomaisen myöntämään lupaan ja vahvistettuun maankäytön suunnitelmaan.

- ei vaaranna kiinteiden muinaisjäännösten kohdassa 8.20 säilymistä.

Metsiä saa raivata muuhun maankäyttöön enintään 5 % sertifikaatin kattamasta metsäalasta sertifikaatin voimassaoloaikana.

Standardi edellyttää, että metsittäminen ja puuviljelmien perustaminen 

- toteutetaan niin, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa vahvistettujen lainvoimaisten maankäytön suunnitelmien ja kaavojen toteutus ei vaarannu.

- toteutetaan ympäristöministeriön perustamilla valtakunnallisilla ja ELY-keskuksen perustamilla maakunnallisilla maisemanhoitoalueilla alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

- toteutetaan Natura 2000- verkostoon kuuluvilla alueilla niin, että se ei vaaranna kohteen suojelun perusteena olevia suojeluarvoja.

- ei vaaranna kriteerissä 30 määriteltyjen kiinteiden muinaisjäännösten säilymistä.

Metsien ulkopuolella olevia luonnonsuojelulain (1096/1996)

- 29 §:n mukaisia luontotyyppejä, jotka luonnonsuojeluviranomainen on luonnonsuojelulain 30 §:n mukaisesti päätöksellään määritellyt ja antanut päätöksen tiedoksi maanomistajalle,

- 47 §:n mukaisia erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkoja, jotka luonnonsuojeluviranomainen on rajannut ja ilmoittanut kohteen omistajalle

- 49 §:n ja luonnonsuojeluasetuksen liitteen 5 mukaisia lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja 

ei metsitetä eikä niille perusteta puuviljelmiä.

Valtakunnallisessa perinnebiotooppien inventoinnissa tunnistettuja valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita perinnebiotooppeja, joista tieto on annettu maanomistajalle, ei metsitetä eikä niille perusteta puuviljelmiä.

Luonnontilaisia turvemaita ei metsitetä eikä niille perusteta puuviljelmiä.

Vaatimus koskee erityisesti seuraavaa toimintaa:

Aluetason vaatimukset