Aluetason vaatimukset

Aluetason vaatimukset

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry kerää vuosittain tietoa sertifiointiin osallistuvilta organisaatioilta suoritettujen toimien laadusta sekä organisaation omasta toiminnasta sertifiointivaatimusten mukaisesti.  

Tämän lisäksi KMY:n kerää tietoa sertifiointivaatimuksien vaatimuksien toteutumisesta aluetasolla. Aluetaso käsittää yhden ryhmäsertifiointialueen kokonaisuuden. Ryhmäsertifiointialueet ovat jaettu itäisen, läntisen ja pohjoisen alueisiin. Tarkista alueet.  

Tietolähteinä hyödynnetään:  

  • organisaatioille tehtyjä lausuntopyyntöjä lain noudattamisesta 
  • luontolaadun seurannan tuloksia 
  • Luken metsätietoaineistoja 
  • Alueellisien metsäohjelmien (AMO) tavoitetasoja

Aluetasolla tarkasteltavat PEFC-vaatimukset

8.1 Metsien puusto säilytetään hiilinieluna

8.4 Monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet ja ekosysteemipalvelut turvataan metsän raivauksessa ja metsittämisessä

8.13 Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta

Vaatimus 8.1 Metsien puusto säilytetään hiilinieluna

Metsävarojen määrä ja laatu tulee turvata.

Metsien puusto säilyy hiilinieluna tiettynä ajanjaksona silloin, kun puuston kasvu on suurempi kuin poistuma, eli puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Poistuma sisältää hakkuukertymän, metsän tähteinä jäävän runkopuun ja metsään käyttämättä jäävän luontaisesti kuolleen puun. Poistuman lähteenä käytetään Luonnonvarakeskuksen tilastoja. Metsien vuotuinen kasvu on pitkään ylittänyt reilusti vuotuiset puunkorjuumäärän, joten Suomessa metsäkasvillisuuden ja metsien maaperän hiilivarastot ovat jatkuvasti kasvaneet eli metsät ovat toimineet hiilinieluna.

Alueellisen ryhmäsertifioinnin osalta PEFC-vaatimus tarkoittaa, että poistuma ei ylitä kasvua auditointia edeltävällä viisivuotisjaksolla. Viisivuotisjakson poistuma voi ylittää kasvun luonnontuhon vuoksi tai luonnontuhon estämiseksi. Tätä vaatimusta sovelletaan, kun sertifioitu pinta-ala on vähintään 700 000 ha. Viisivuotisjakson poistumaa verrataan valtakunnan metsien inventoinnin perusteella alueelle laskettuun kasvuun. 

Ryhmäsertifioinnin ja metsänomistajakohtaisen sertifioinnin kannalta vaatimuksena on, että metsävarojen määrä ja laatu turvataan huolehtimalla metsän uudistamisesta uudistushakkuissa. 

Vaatimus 8.4 Monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet ja ekosysteemipalvelut turvataan metsän raivauksessa ja metsittämisessä

PEFC-vaatimuksella pyritään takaamaan se, ettei Suomessa raivattaisi metsää muuhun maankäyttöön. Metsiä saa raivata muuhun maankäyttöön enintään 5 % sertifikaatin kattamasta metsäalasta sertifikaatin voimassaoloaikana. 

Vaatimus edellyttää, että metsien raivaaminen muuhun maankäyttöön toteutetaan niin, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa vahvistettujen lainvoimaisten maankäytön suunnitelmien ja kaavojen toteutus ei vaarannu. Lisäksi metsien raivaaminen muuhun käyttöön ei saa vaarantaa monimuotoisuudelle arvokkaita kohteita, eikä kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Vaatimus 8.13 Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta

Kulotuksen metsänhoidollisena tavoitteena on parantaa uudistamistulosta, puuston kasvua ja toimia luonnonhoidollisena menetelmänä. Kulotus parantaa kasvupaikan lämpöoloja sekä vapauttaa ravinteita kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Kulotukset ovat elintärkeitä monille harvinaisille ja uhanalaisille lajeille, jotka ovat sopeutuneet elämään palaneessa maassa tai hiiltyneessä puuaineksessa.

Kulotukset ovat elintärkeitä monille harvinaisille ja uhanalaisille lajeille.

Vaatimuksen mukaisesti poltoilla ja kulotuksilla pyritään ylläpitämään ja lisäämään metsäpaloista ja palon vaurioittamasta puuaineksesta riippuvaisen lajiston elinympäristöjä. PEFC-vaatimuksen mukaan 200 000 hehtaarin alueella tulisi tehdä vuosittain vähintään yksi kulotus. Vaatimusta ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa tai jos sertifioidun metsätalousmaan pinta-ala on yhteensä alle 200 000 ha. Mikäli sääolot ovat alueella olleet kulotukselle poikkeuksellisen epäsuotuisat, otetaan se huomioon kulotusmäärän toteutumista arvioitaessa. 

Lue lisää aiheesta sivun lähteistä 

Kulotus, Metsänhoidon suositukset, Tapio