8.12 Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan

8.12 Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan

8.12.1 Metsätalouden toimenpiteissä turvataan

a) erityisesti suojeltavien lajien (65) tunnetut elinpaikat, jotka alueellinen ELY-keskus on rajannut ja ilmoittanut kohteen omistajille ja/tai haltijoille

b) luontodirektiivin liitteen IV (a) eläinlajien (66) lisääntymis- ja levähdyspaikat

c) muiden uhanalaisten lajien (65) tiedossa olevat elinpaikat Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -toimintamallin (67) mukaisesti.

Indikaattorit

(ary) Metsäorganisaatiot (7) ovat ottaneet käyttöön metsä- ja ympäristöhallinnon yhteistyössä laatiman toimintamallin (67) uhanalaisten lajien esiintymätiedon käytöstä.

Alueellisen ELY-keskusten rajaamat ja luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisesti kohteen maanomistajalle ja/tai haltijalle ilmoittamat, erityisesti suojeltavien lajien elinpaikat, joiden käsittelyohje tai -suositus (68) on annettu kohteen omistajalle/haltijalle.

Luonnonsuojelulain 49 §:n ja luonnonsuojeluasetuksen liitteen 5 mukaisten lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat.

Muiden uhanalaisten lajien metsänomistajalle tiedoksi saatetut elinpaikat Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -toimintamallin mukaisesti.

Määritelmät

(65) Luettelo erityisesti suojeltavista ja muista uhanalaisista lajeista on valtioneuvoston luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta antaman asetuksen (913/2005) liitteessä 4.

(66) Luontodirektiivin liitteen IV(a) Suomessa esiintyvät eläinlajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 5.

(67) Toimintamallilla tarkoitetaan Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -toimintamallia, joka on laadittu ja päivitetään yhteistyössä metsä- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa.

(68) Kohdekohtainen käsittelyohje, jonka alueellinen ympäristöviranomainen on antanut kohteen omistajan ja/tai haltijan tietoon.

Vaatimus koskee erityisesti seuraavaa toimintaa:

Kaikissa työlajeissa huomioitavat vaatimukset