Mikä on PEFC?

Mikä on PEFC?

PEFC-metsäsertifiointi edistää kestävää metsätaloutta. Kestävällä metsätaloudella tarkoitetaan metsien ja metsämaan hoitoa ja käyttöä tavalla, joka säilyttää niiden biologisen monimuotoisuuden, tuottavuuden, uudistumiskyvyn ja elinvoimaisuuden. Kestävä metsätalous lisäksi takaa mahdollisuudet toteuttaa asiaankuuluvia ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia toimintoja paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla nyt ja tulevaisuudessa. Kestävä metsätalous ei aiheuta haittaa muille ekosysteemeille.

Suomen maapinta-alasta 3/4 eli noin 23 miljoonaa hehtaaria on metsien peitossa. Suomessa metsäteollisuuden osuus koko tehdasteollisuuden tuotannon arvosta on yli 17 %, ja ala tuo 19 % Suomen vientituloista. PEFC-sertifiointi tukee yhteiskunnan asettamien metsien kestävän käytön tavoitteiden toteutumista ja tarjoaa kansalaisille monipuoliset mahdollisuudet nauttia metsistä. Suomalaisista talousmetsistä yli 90 % on PEFC-sertifioituja.

Metsäsertifiointi

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti kestävää metsätaloutta. Metsäsertifiointi edistää maailman tärkeimmän maaekosysteemin, metsän ja siitä elävien ihmisten hyvinvointia. Kestävässä metsänhoidossa luontoarvot ja puuntuotanto ovat tasapainossa – metsäluonnon monimuotoisuus sekä metsien kulttuuri- ja virkistysarvot säilytetään samalla kun harjoitetaan tuottavaa ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta. 

PEFC-metsäsertifiointi edistää kestävän kehityksen tavoitteita. YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta muodostavat kokonaisuuden, jossa ovat tasapainossa ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Kestävän kehityksen tavoite 15: maanpäällinen elämä käsittelee maaekosysteemien elinvoimaisuuden ylläpitämistä. Metsien osalta metsäsertifiointi on tavoitteen 15 yksi toteuttamiskeino, sillä se asettaa kestävyyttä edistäviä vaatimuksia metsien hoitoon ja käyttöön. Tavoite 15 edistää vuoteen 2020 mennessä kaikkien erilaisten metsien kestävien hoitomenetelmien käyttöönottoa, pysäyttää metsäkatoa, ennallistaa turmeltuneita metsäalueita ja lisätä maailmanlaajuista metsitystä merkittävästi.

Metsäsertifiointi

Metsäsertifiointi osoittaa, että metsien hoito ja käyttö määritellyllä metsäalueella on kestävän metsänhoidon vaatimusten mukaista. Yhdessä metsäperäisten tuotteiden alkuperäketjun sertifioinnin kanssa metsäsertifiointi tarjoaa metsänomistajille ja muille toimitusketjun toimijoille mahdollisuuden vastata tuotemarkkinoiden vaatimuksiin. Lue metsäsertifioinnista täällä.

Erityisesti Suomelle metsäsertifioinnilla on suuri merkitys siksi, että maan metsätuotteista valtaosa viedään maihin, joiden kuluttajilla on vain harvoin mahdollisuus tutustua käytännössä suomalaiseen metsätalouteen. PEFC on maailman suurin metsäsertifiointijärjestelmä, ja PEFC-sertifioinnin avulla suomalaisten puupohjaisten tuotteiden alkuperä voidaan luotettavasti osoittaa myös muualla maailmassa. Sertifikaatti takaa, että jokaisella yrityksellä, joka on puuta tai siitä valmistettua tuotetta matkan varrella jalostanut, on PEFC-järjestelmän mukainen sertifioitu puun alkuperän seurantajärjestelmä. Vastuulliset PEFC-sertifioidut tuotteet tunnistaa kaupassa PEFC-merkistä. Lue alkuperän seurantajärjestelmästä lisää videon jälkeen. 


Tutustu videolla vastuullisen tuotteen polkuun metsästä meille käyttöön. 

Puun alkuperän seuranta

Chain of Custody (CoC) on puun alkuperäseurantajärjestelmä. PEFC:n puun alkuperän seurantajärjestelmän avulla puutuotteita valmistava tai käyttävä yritys tietää luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. Puun alkuperän sertifioinnissa ylläpidetään puuraaka-aineen alkuperätietoa koko tuotantoketjun läpi lopputuotteeseen saakka.

Puuraaka-aineen matka metsästä kuluttajalle 

Tuotteessa tai tuotteen yhteydessä PEFC-tavaramerkki osoittaa, että puu on laillista ja sen alkuperä on jäljitettävissä.

Metsäsertifiointi kattaa puun kasvatuksen ja korjuun vaiheet aina tienvarsivarastointiin saakka. Kun puupino nostetaan metsän laidasta kuljetusvälineen kyytiin, siirrytään metsäsertifioinnin piiristä puun alkuperäsertifioinnin piiriin (CoC). Eli PEFC-sertifioinnissa esimerkiksi metsänomistajat, metsäsuunnittelijat ja metsäkoneen kuljettajat huolehtivat Metsien kestävän hoidon ja käytön PEFC-vaatimuksien noudattamisesta ja puuta tuotteiksi jalostavat yritykset PEFC:n puun alkuperän seurannan vaatimuksista. 

Puun alkuperän seurannan sertifikaattia voivat hakea puuraaka-ainetta jalostavat ja markkinoivat yritykset. Hakijalle myönnetään puun alkuperäketjun sertifikaatti, kun sertifiointiyritys on tarkastanut, että toiminta täyttää sertifioinnin asettamat vaatimukset. Yhä ympäristötietoisemmiksi muuttuvilla markkinoilla tieto puun alkuperästä on yritykselle etu, ja PEFC-tavaramerkki tuotteessa viestii kuluttajalle yrityksen vastuullisuudesta. PEFC-tavaramerkki osoittaa, että puu on laillista ja sen alkuperä on jäljitettävissä.Puun alkuperän seurantaa ohjaa kansainvälisesti laadittu Chain of Custody –standardi (PEFC ST 2002: -standardi). Puun alkuperän seurannan sertifikaattia voivat hakea puuraaka-ainetta jalostavat ja markkinoivat yritykset. Hakijalle myönnetään puun alkuperäketjun sertifikaatti, kun sertifiointiyritys on tarkastanut, että toiminta täyttää sertifioinnin asettamat vaatimukset.

Alkuperän seurannan standardi PEFC ST 2002:2022.

Katso tästä opas alkuperän seurannan sertifioinnista.

Voit hakea tietoja alkuperän seurannan sertifikaateista (CoC) ja metsäsertifikaateista kansainvälisen PEFC:n kotisivuilta löytyvällä hakukoneella syöttämällä ruutuun yrityksen nimen tai sertifikaatin numeron. 

Mikä on PEFC-tavaramerkki?

PEFC-tavaramerkki osoittaa, että tuotteeseen käytetty puuraaka-aine on peräisin kestävästi hoidetusta metsistä. Tavaramerkki osoittaa, että jokainen puuraaka-aineen toimitusketjun piirissä toimiva yritys on sitoutunut alkuperätiedon ylläpitämiseen. PEFC-sertifioinnin voi tunnistaa tuotteessa, tuotepakkauksessa tai tuotetta koskevissa asiakirjoissa olevasta PEFC-tavaramerkistä. 

Suomessa PEFC-tavaramerkin käyttöoikeudet myöntää PEFC Suomi. Tavaramerkin käyttöoikeuden voivat hakemuksesta saada puutavaraa hankkivat sekä tuotteita jalostavat tai markkinoivat yritykset, joilla on sertifiointiyrityksen myöntämä puun alkuperän seurannan sertifikaatti. Tavaramerkin käyttöoikeus voidaan hakemuksesta myöntää myös sellaisille PEFC:tä tukeville tahoille, jotka eivät ole suoraan osana puutuotteiden tuotantoketjua. Muun muassa metsätalouden edistämis- ja neuvontaorganisaatiot tai PEFC-tuotteita myyvät kaupat voivat omassa viestinnässään kertoa PEFC-tavaramerkillä kestävän metsätalouden edistämisestä. PEFC-tavaramerkki on organisaatiokohtainen ja oikeaoppisesta käytöstä vastaa aina PEFC-tavaramerkin käyttöoikeudenhaltijaorganisaatio. PEFC-lipukkeen sisältämä käyttöoikeusnumero kertoo, kenelle toimijalle käyttöoikeus kuuluu. PEFC-tavaramerkki on aina yksilöity organisaatiokohtaisesti.

PEFC-järjestelmä kansainvälisesti

PEFC Council (the Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen organisaatio, joka on perustettu vuonna 1999. PEFC perustettiin vastaamaan erityisesti pien- ja perhemetsänomistajien metsäsertifioimisen tarpeita, sillä pienomistukseen soveltuvaa sertifiointijärjestelmää ei ollut vielä saatavilla. Noin 25 % maailman metsistä on pien- ja perheomistuksessa. Suomen metsistä 60 % on pien- ja perheomistuksessa. 

PEFC on maailman suurin metsäsertifiointijärjestelmä.

PEFC:n pääkonttori sijaitsee Sveitsissä, Genevessä, mutta 55 kansallista jäsenorganisaatiota ovat vastuussa sertifiointijärjestelmän ylläpitämisestä omassa maassaan. Suomessa asiasta vastaa PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry. Pääset tutustumaan PEFC:n kansainväliseen sivustoon täällä. 

PEFC on maailman suurin metsäsertifiointijärjestelmä. PEFC-sertifioitua metsää on maailmassa 280 miljoonaa hehtaaria, ja puun alkuperän seurannan sertifioinnin piirissä on yli 20 000 yritystä. Suomen PEFC-järjestelmällä on kansainvälisen PEFC:n hyväksyntä. Järjestelmään hyväksyminen vaatii, että kansallinen järjestelmä täyttää sekä PEFC:n kansainväliset vaatimukset metsänhoidolle, että kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO:n yleiset vaatimukset sertifioinnille. 

PEFC lukuina

  • 280 miljoonaa hehtaaria metsää on PEFC-sertifioitu maailmanlaajuisesti
  • 750 000 metsänomistajaa on metsineen PEFC-sertifioinnin piirissä maailmanlaajuisesti
  • 55 maalla on oma kansallinen PEFC-järjestö
  • 20 000 yritystä on maailmanlaajuisesti PEFC-sertifioinnin piirissä, ja hyötyvät puun alkuperäseurannan eli Chain of Custodyn hyödyistä. 
  • Suomen talousmetsistä yli 90 % on PEFC-sertifioitua.

Lainsäädäntö muodostaa aina perustan standardien pohjalle. PEFC:n vaatimukset kestävälle metsänhoidolle perustuvat lainsäädäntöön, sekä kansainvälisiin, useiden valtioiden yhdessä hyväksymiin kestävän metsätalouden periaatteisiin ja tavoitteisiin, joissa on huomioitu metsänhoidon ekologiset, sosiaaliset sekä taloudelliset näkökulmat. PEFC-metsäsertifiointi asettaa kansallista lakitasoa ylittäviä vaatimuksia metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Suomen metsistä yli 90 % on PEFC-sertifioituja. 

Halutessasi voit tutustua kansainvälisen PEFC Internationalin videoon organisaation alkutaipaleesta. 

Lisätietoa PEFC:n historiasta löytyy täältä.          


                                                           

Lue lisää sivun lähteistä täältä:

Suomen YK-liitto, Tavoite 15 Maanpäälinen elämä.

PEFC.org, SDG 15: Life on land. 

Metsäsertifioinnin historiaa kirjallisuudessa: 

Mäntyranta, H. (2002). Metsäsertifiointi: ideaalista itsetarkoitukseksi. Metsälehti kustannus.

Käsitteet

Chain of Custody (CoC): Puun alkuperäseurantajärjestelmä, jolla voidaan todentaa, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa sertifioitua puuta.

Metsäsertifiointijärjestelmä: Standardit, ohjeet ja säännöt, jotka kattavat metsien käytön ja hoidon, puun alkuperäketjun todentamisen (tarvittaessa), sertifioinnin järjestelyt ja menettelyt sekä pätevyysvaatimukset sertifiointielimille.

Metsäsertifiointi: Menettely, joka sisältää kolmannen osapuolen kirjallisen vakuutuksen metsätalouden toiminnan metsänhoitostandardin vaatimusten mukaisuudesta.

PEFC-sertifiointi: PEFC-sertifiointi on osallistujille vapaaehtoinen järjestelmä, jolla edistetään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta. Sertifioinnin perusajatuksena on toiminnan jatkuva parantaminen. 

Sertifiointi: Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Riippumaton arvio sertifioinnin kohteena olevasta tuotteesta, prosessista tai palvelusta. Sertifikaatilla voi osoittaa kohteena olevan tuotteen, prosessin tai palvelun täyttävän standardin vaatimukset. 

Sertifioinnin vaatimukset: Noudatettavat PEFC FI 1002 -standardissa määritellyt metsien kestävän hoidon ja käytön vaatimukset ja PEFC FI 1001 -standardissa määritellyt ryhmäsertifioinnin vaatimukset.

Standardi: Standardeilla tarkoitetaan asiakirjoja, joihin on kirjattu yhteisesti sovittuja vaatimuksia tai suosituksia. Standardit luovat yhteisiä hyviä käytäntöjä toimialalle, jotka osaltaan turvaavat kaikkea toimintaa. Turvaamisella tarkoitetaan, että määritellyillä standardeilla pyritään takaamaan sertifioinnin kohteena olevan toiminnan turvallisuus esimerkiksi luonnolle ja ihmisille. Arvioinnin kohteena olevat vaatimukset esitetään yleensä annetuissa standardeissa. Metsien kestävän hoidon ja käytön PEFC-vaatimukset ovat kirjattu PEFC FI 1002-standardiin.  

Perehdytys PEFC-sertifiointiin