Metsäsertifiointi

PEFC-metsäsertifiointi edistää talousmetsien ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsien hoitoa ja käyttöä ympäri maailmaa. Lainsäädännön noudattaminen on metsäsertifioinnin lähtökohta. Tämän lisäksi asetetaan muitakin vaatimuksia, joiden mukaan sertifioiduissa metsissä tulee toimia.  Yli 90 % suomalaisista metsistä on PEFC-sertifioituja. Sertifiointi ei koske suojelumetsiä.

Metsäsertifiointi

Mitä sertifiointi on ja miksi sitä toteutetaan?

Sertifioinnilla tarkoitetaan vaatimustenmukaisuuden arviointia. Arvioinnin kohteena olevat vaatimukset esitetään standardeissa. Sertifioinnin kohteena voi olla esimerkiksi jokin tuote, henkilö, prosessi tai järjestelmä. Metsäsertifioinnissa standardit asettavat vaatimuksia metsien hoidolle ja käytölle sekä puun alkuperän seurannalle puuraaka-aineen tuotantoketjuissa. Sertifikaatti on asiakirja, joka todentaa, että kohde on täyttänyt standardin asettamat vaatimukset sertifioinnille. Sertifioinnin tarkoituksena on kehittää toimialojen toimintaa yhä kestävämmäksi jatkuvan parantamisen keinoin. Sertifioinnin avulla yrityksillä onkin mahdollisuus löytää ne yksityiskohdat omissa prosesseissaan, joissa toimintaa olisi hyvä vielä kehittää.  

Sertifioinnin vaatimustenmukaisuutta tarkastellaan vuosittaisilla ulkoisilla auditoinneilla. Tutustu lisää PEFC-sertifioinnin arviointiin kohdassa vaatimusten noudattamisen arviointi.

Suomen PEFC-sertifiointijärjestelmällä on kansainvälisen PEFC:n hyväksyntä. Mukaan hyväksytään vain sellaiset metsäsertifiointijärjestelmät, jotka ovat läpäisseet kansainvälisen PEFC:n arviointi- ja hyväksymisprosessin. Hyväksyminen edellyttää, että kansallinen järjestelmä täyttää sekä PEFC:n kansainväliset vaatimukset metsänhoidolle, että kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO:n yleiset vaatimukset sertifioinnille. 

Metsänomistajalle ja sertifioinnin piirissä toimiville organisaatioille sertifiointi on työkalu, jolla voi todentaa toimivansa kestävyyden edistämiseksi.

ISO-järjestelmä on kansainvälinen standardisoimisjärjestelmä, jonka yleisiin standardisoinnille tarkoitettuihin ohjeisiin PEFC-standardit perustuvat. Standardien tavoite on lisätä tuotteiden yhteensopivuutta, laatua ja turvallisuutta. Standardisoinnilla voidaan varmistaa tuotteiden yhteensopivuus kaikissa maissa kansainvälisesti – sertifioinnin perusteella tiedetään hyvien käytäntöjen olleen käytössä myös tuotteen alkuperämaassa. 

Mitä on metsäsertifiointi? 

Metsäsertifioinnissa standardi asettaa lakitasoa ylittäviä vaatimuksia metsien hoidolle ja käytölle kestävyyden edistämiseksi ja metsän monimuotoisuuden turvaamiseksi. Lainsäädännön noudattaminen muodostaa lähtötason, jolle ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä koskevat vaatimukset on rakennettu. Sertifiointivaatimuksilla on siten olennainen rooli lakisääteisten vaatimusten sisällön tuntemisen ja noudattamisen edistäjänä.  

PEFC-metsäsertifiointi asettaa lakitasoa ylittäviä vaatimuksia

PEFC-metsäsertifiointi asettaa lakitasoa ylittäviä vaatimuksia metsien hoidossa ja käytössä. Esimerkiksi elävien ja kuolleiden säästöpuiden jättäminen sekä vesistöjen ja pienvesistöjen sekä avosuoalueiden ja ennallistumaan soiden äärelle jätettävät suojakaistat ovat metsäsertifioinnin asettamia vaatimuksia metsähoitotoimenpiteille, jotka ylittävät lakitason vaatimukset.


Metsien hoidon ja käytön PEFC-standardi tarkistetaan viiden vuoden välein, jolloin vaatimukset arvioidaan ja standardin sisältö päivitetään vastaamaan uusinta tutkimustietoa ja kestävyyden tarpeita. PEFC-standardin tarkoituksena on laadun, sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen. Se koostaa ja kehittää metsäalan hyviä käytäntöjä ja kehittää niitä kestävyyden edistämiseksi. PEFC-metsäsertifiointi onkin laadunhallintajärjestelmä, jossa toiminta perustuu jatkuvaan parantamisen periaatteeseen.

Onko jollain tietyllä taholla PEFC-sertifikaatti? Tarkista täältä.

Metsäalan yrittäjärekisteristä voit tarkistaa, onko metsäalan toimija PEFC-sertifioitu.

KMY:n kiinteistörekisteristä voit tarkistaa kuuluuko jokin tietty kiinteistö PEFC-sertifiointiin.

Lue lisää aiheesta sivun lähteistä

Sertifiointi ja arviointi, Kiwa.com

Standardien hyödyt, Suomen standardisoimisliitto.


Käsitteet

Chain of Custody (CoC)/Puun alkuperän seurantajärjestelmä: Järjestelmä, jolla voidaan todentaa, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa sertifioitua puuta.

Metsäsertifiointijärjestelmä: Standardit, ohjeet ja säännöt, jotka kattavat metsien käytön ja hoidon, puun alkuperäketjun todentamisen (tarvittaessa), sertifioinnin järjestelyt ja menettelyt sekä pätevyysvaatimukset sertifiointielimille.

Metsäsertifiointi: Menettely, joka sisältää kolmannen osapuolen kirjallisen vakuutuksen metsätalouden toiminnan metsänhoitostandardin vaatimusten mukaisuudesta.

PEFC-sertifiointi: PEFC-sertifiointi on osallistujille vapaaehtoinen järjestelmä, jolla edistetään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta. Sertifioinnin perusajatuksena on toiminnan jatkuva parantaminen. 

Sertifiointi: Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Riippumaton arvio sertifioinnin kohteena olevasta tuotteesta, prosessista tai palvelusta. Sertifikaatilla voi osoittaa kohteena olevan tuotteen, prosessin tai palvelun täyttävän standardin vaatimukset. 

Sertifioinnin vaatimukset: Noudatettavat PEFC FI 1002 -standardissa määritellyt metsien kestävän hoidon ja käytön vaatimukset ja PEFC FI 1001 -standardissa määritellyt ryhmäsertifioinnin vaatimukset.

Standardi: Standardeilla tarkoitetaan asiakirjoja, joihin on kirjattu yhteisesti sovittuja vaatimuksia tai suosituksia. Standardit luovat yhteisiä hyviä käytäntöjä toimialalle, jotka osaltaan turvaavat kaikkea toimintaa. Turvaamisella tarkoitetaan, että määritellyillä standardeilla pyritään takaamaan sertifioinnin kohteena olevan toiminnan turvallisuus esimerkiksi luonnolle ja ihmisille. Arvioinnin kohteena olevat vaatimukset esitetään yleensä annetuissa standardeissa. Metsien kestävän hoidon ja käytön PEFC-vaatimukset ovat kirjattu PEFC FI 1002-standardiin.