Ryhmäsertifiointialueet Suomessa

Ryhmäsertifiointialueet Suomessa

Tällä hetkellä Suomessa on voimassa kolme alueellista PEFC-ryhmäsertifikaattia, jotka myönnetty maantieteellisesti rajatuille alueille. Nämä kolme aluetta ovat läntinen, itänen ja pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue.

PEFC-ryhmäsertifiointialueet kartalla:

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Ahvenanmaa

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue: Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi

Sertifikaatin haltija (KMY) edustaa kaikkia ryhmäsertifiointiin osallistuvia tahoja kestävän metsänhoidon standardin vaatimusten toteutumisessa ja vastaa alueellisista ryhmäsertifikaateista ja niiden hakemisesta.

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifikaattien haltijana toimii Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) 

Alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien hakijana ja haltijana toimii Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY). Yhdistys huolehtii toiminnan tarkastelussa tarvittavan tiedon koostamisesta, ryhmäsertifiointialueilla sekä edustaa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuneita sertifiointiprosessissa sekä vastaa sertifikaatin ylläpitoon liittyvistä tehtävistä ryhmään kuuluvien metsänomistajien, yrittäjien ja muiden metsäalan organisaatioiden puolesta. Yhdistys ylläpitää valtakunnallista rekisteriä alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin kuuluvista kiinteistöistä, josta voi tarkastaa, mikäli tietty metsäkiinteistö on sertifioitu.  

Käy etsimässä PEFC-sertifioitu kiinteistö rekisteristä!

Rekisteriin kirjataan kiinteistötunnus, joka on muotoa xxx-yyy-nnnn-zzzz. Esimerkkikiinteistötunnuksen voit löytää kiinteistöä koskevista otteista, kuten kiinteistöveropäätöksestä tai lainhuutotodistuksesta. Kiinteistötunnuksen etsimiseen voi käyttää myös maanmittauslaitoksen karttapalvelua. 

Ulkoisten auditointien lisäksi, keskeistä metsien hoidon ja käytön sertifiointivaatimuksien toteutumisen arvioinnissa on tiedonkeruu, jota KMY toteuttaa vuosittain kaikilla ryhmäsertifiointialuilla. Tiedonkeruu tarkoittaa sitä, että sertifioinnin piiriin kuuluvilta toimijoilta kerätään vuosittain tietoa heidän suorittamiensa metsätaloustoimenpiteiden laadusta, sekä työelämää ja yrittäjyyttä koskevien velvoitteiden noudattamisesta organisaatiossa.

Tiedonkeruuseen kuuluu myös eri organisaatioille tehdyt lausuntopyynnöt lakisääteisten vaatimuksien toteutumisesta sekä Suomen Metsäkeskuksen tarkastusasiakirjat korjuujäljen mittauksista ja luontolaadun seurannasta. Luontolaadun seuranta koostaa tietoa PEFC-vaatimuksien noudattamista muun muassa säästöpuiden ja vesiensuojelun osalta. Tiedonkeruussa hyödynnetään myös Luke:n tuottamia metsätietoaineistoja, sekä alueellisten metsäohjelmien (AMO) tavoitetasoja. 

Alueelliset toimikunnat

Jokaisella alueellisella ryhmäsertifiointialueella on oma alueellinen metsäsertifiointitoimikunta.   

Toimikunnat toimivat KMY:n alueellisina eliminä ratkoen alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin käytännön asioita. Toimikunnat muun muassa valmistelevat ulkoisia auditointeja, käsittelevät sertifioinnin vastaiset toimet eli auditoinneissa ilmi tulevat poikkeamat, pyytävät sertifioinnin vastaisista toimista korjaavat toimenpiteet sekä viestivät alueillaan sertifioinnin vaatimuksista. 

Toimikunnissa ovat edustettuina mm. metsänomistajat, metsänhoitoyhdistykset, Suomen metsäkeskus, suurimmat puuta ostavat organisaatiot sekä yrittäjien, toimihenkilöiden ja työntekijöiden organisaatiot. Toimikunnissa voi toimia myös asiantuntijajäseniä. Toimikunnat saavat valita joukkoonsa myös muita jäseniä niin, että toimikunnan kokoonpano on riittävän kattava edustamaan tasapuolisesti kaikkia niitä tahoja, jotka osallistuvat sertifiointiin. Alueellisten toimikuntien jäsenistöihin voit tutustua täällä. Tutustu Kestävän metsätalouden yhdistyksen sivuihin täällä.

Lue lisää standardoimisjärjestelmistä Suomen standardoimisliiton sivuilta.   

Käsitteet

Metsäsertifikaatti: Asiakirja, joka vahvistaa metsien hoidon ja käytön vaatimusten ja metsäsertifiointijärjestelmän asettamien muiden vaatimusten noudattamisen.

PEFC-sertifiointi: PEFC-sertifiointi on osallistujille vapaaehtoinen järjestelmä, jolla edistetään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta. Sertifioinnin perusajatuksena on toiminnan jatkuva parantaminen.

Sertifiointiyritys: Riippumaton ja ammattitaitoinen taho, joka tarkastaa standardin vaatimusten noudattamisen. Sertifiointiyritys auditoi sertifioidut toimijat.