Utförande av skogs- och naturvård

Utförande av skogs- och naturvård

I det här avsnittet hittar du kraven på skötsel och användning av skog enligt PEFC FI 1002-standarden grupperade per arbetsslag. Nedan hittar du en lista på olika arbetsslag. 

Standarden innehåller också krav på skogsbruksplanering förutom dem som gäller praktisk skogsvård. Dessutom är det viktigt att alla de som utför arbete i skogen bekantar sig med kraven som gäller arbetsgivarnas och arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter.  Visste du att om du låter underleverantörer utföra arbete, fungerar du själv som arbetsgivare? 

Det här avsnittet ger svar på följande frågor:  

  • Vilka krav ställer PEFC-certifieringen på arbetstagare och arbetsgivare?
  • Vilka PEFC-krav gäller samtliga arbetsslag?
  • Vilka PEFC-krav gäller skogsbruksplaneringen? 
  • Vilka PEFC-krav gäller specifikt för ett visst arbetsslag? 

Arbetsslag

Avsikten med markberedning är att göra det lättare för fröna att gro och förbättra förutsättningarna för planterade plantor att överleva under de första åren. Bekanta dig med PEFC-kraven som berör markberedning.

Avsikten med skogsförnyelse är att åstadkomma ett nytt trädbestånd av trädslag som är lämpliga för växtplatsen så fort som möjligt. I Finland förnyar man alltid med trädslag som växer naturligt hos oss på ett sådant sätt att man inom rimlig tid grundar ett för växtplatsen lämpligt, produktivt och friskt trädbestånd. Bekanta dig med PEFC-krav som berör skogsförnyelse. 

Med vård av plantbestånd avser man bekämpning av gräs och sly, till exempel glasbjörk, som hindrar plantornas tillväxt.   Vård av plantbestånd är en viktig del av skogsvården, eftersom sly från stubbskott som uppkommer efter försummad vård av plantbestånd förkväver barrträdens plantor. Bekanta dig med PEFC-krav som gäller plantbeståndsvård.

Uttag av energived möjliggör tillvaratagande av ved som är klenare än gagnvirke. Detta medför inkomster för skogsägaren och kan förbättra lönsamheten i drivningen. Bekanta dig med PEFC-krav som gäller drivning av energived.

Med beståndsvårdande avverkningar avser man olika avverkningar som utförs före förnyelseavverkning, bland annat gallringsavverkning, ljushuggning och avverkning av överståndare. Vid förnyelseavverkningar tar man tillvara det virke som nuvarande trädgeneration har producerat och förbereder samtidigt uppkomsten av en ny trädgeneration. Bekanta dig med PEFC- krav som gäller beståndsvårdande och förnyelseavverkningar.  

Vad gäller skogsbrukets påverkan på vattendragen är belastningen med fasta partiklar den viktigaste faktorn, men också belastning med näringsämnen är betydande.  Belastningen kan minskas kännbart med rätt valda vattenskyddsåtgärder. Med dikning menar man förbättrande av trädbeståndets tillväxtförutsättningar på sådana områden där vattnet i marken begränsar trädens tillväxt. Den största enskilda belastningen inom skogsbruket orsakas av iståndsättningsdikning som leder till att vattnet som rinner av från det dikade området innehåller mycket fasta partiklar.  Bekanta dig med PEFC-kraven som berör dikning och skydd av vattendrag.

Ett täckande och fungerande vägnät i skogen främjar skogens mångbruk och utgör grunden för idkandet av ett lönsamt skogsbruk. Vägarna tjänar skogens rekreationsbruk och virkesdrivning året om. Vägar, där skogsbrukets transporter utgör mer än hälften av transporterna, anser man vara skogsvägar. Bekanta dig med de PEFC-krav som gäller skogsvägsprojekt.