Vad är PEFC?

Vad är PEFC?

PEFC-skogscertifieringen främjar hållbart skogsbruk. Med hållbart skogsbruk avser man en skötsel och användningen av skogen och skogsmarken på ett sätt som bevarar deras biologiska mångfald, produktionsförmåga, förmåga att förnya sig samt deras livskraft. Ett hållbart skogsbruk säkerställer också möjligheterna att ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner lokalt, på nationell nivå och på en global nivå nu och i framtiden. Ett hållbart skogsbruk skadar inte andra ekosystem.  

Av Finlands landareal är ¾, dvs. cirka 23 miljoner hektar skogklätt. I Finland är skogsindustrins andel av hela tillverkningsindustrin över 17 %, och branschen bringar in 19 % av Finlands exportintäkter. PEFC-certifieringen stöder uppnåendet av de mål som samhället har ställt upp för hållbart skogsbruk och ger medborgarna mångsidiga möjligheter att njuta av skogarna. Av de finländska ekonomiskogarna är över 90 % PEFC-certifierade.  

Skogscertifiering

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är ett internationellt skogscertfieringssystem, som främjar ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. Skogscertifieringen främjar välfärden hos det viktigaste terrestra ekosystemet, skogen och hos de människor som livnär sig på skogen. Inom en hållbar skogsvård är naturvärdena och virkesproduktionen i balans – mångfalden i skogsnaturen och skogens kultur- och rekreationsvärden bevaras samtidigt som man bedriver ett produktivt och socialt hållbart skogsbruk.  

PEFC-skogscertifieringen främjar uppnåendet av målen för en hållbar utveckling. FN:s 17 mål för en hållbar utveckling bildar en helhet där ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är i balans. Mål nummer 15 för en hållbar utveckling (livet på jorden) behandlar upprätthållandet av de terrestra ekosystemen. För skogarnas del är skogscertifieringen ett av sätten att uppnå målet, eftersom den ställer krav som främjar hållbarheten inom skötseln och användandet av skogarna. Mål nummer 15 främjar ibruktagandet av hållbara skötselmetoder, stoppar avskogningen, återställer skövlade skogsområden och ökar markant beskogningen globalt.. 

Skogscertifiering

Skogscertifieringen påvisar att skötseln och användninge av skogen på ett definierat skogasområde sker enligt kraven på ett hållbart skogsbruk. Tillsammans med certifieringen av ursprungskedjan hos träbaserade produkter erbjuder skogscertifieringen skogsägarna och andra aktörer en möjlighet att svara på kraven hos produktmarknaderna. Läs om skogscertifiering här. 

Speciellt för Finlands del har skogscertifieringen en stor betydelse därför att största delen av landets skogsprodukter exporteras till länder, där konsumenterna sällan har möjligheter att bekanta sig med Finlands skogsbruk i praktiken. PEFC är världens största certifieringssystem, och med hjälp av PEFC-certifieringen kan ursprunget till finländska träbaserade produkter påvisas tillförlitligt också i andra delar av världen. Certifikatet garanterar att varje företag, som innehar virke eller har förädlat virke inom ramen för förädlingskedjan, har ett spårbarhetssystem för uppföljning av virkets ursprung enligt PEFC-systemet. Ansvarsfullt producerade PEFC-certifierade produkter kan man i affären känna igen med hjälp av PEFC- märket. Du kan läsa mera om spårningssystemet för ursprunget efter videon.  


Bekanta dig med av videon med vägen som en ansvarsfullt producerad produkt tar från skogen till användning hos oss.  

Spårning av virkets ursprung

Chain of Custody (CoC) är ett spårningssystem för virkets ursprung. Med hjälp av PEFC:s spårningssystem för virkets ursprung kan ett företag som tillverkar eller använder träprodukter försäkra sig om att man vid tillverkningen har använt sig av virke som härstammar från skogar som sköts på ett hållbart sätt. Med hjälp av spårningssystemet för virkets ursprung kan man på ett tillförlitligt sätt följa virkets rutt från skogen till produkten.  

Träråvarans rutt från skogen till konsumenten

 

Ett PEFC-varumärke på produkten eller i anslutning till produkten visar att virket är lagligt och att dess ursprung går att spåra.


Skogscertifieringen täcker virkesproduktionen och drivningen ända till virkets lagring vid väg. När virkestraven lyfts från lagringsplatsen till ett fordon för transport, flyttar vi oss från skogscertifiering till ursprungscertifiering (CoC). Med andra ord: inom ramen för PEFC-certifieringen sköter till exempel skogsägarna, skogsbruksplanerarna och avverkningsmaskinens förare om att Kraven på hållbar skötsel och användning av skogs följs och de företag som vidareförädlar virket till produkter sköter om att kraven på spårning av virkets ursprung följs. 

Företag som förädlar och marknadsför träråvara kan ansöka om ett spårbarhetscertifikat för virkets ursprung. Den sökande beviljas ett spårbarhetscertifikat för virkets ursprung när certifieringsföretaget har kontrollerat att verksamheten uppfyller de krav som certifieringen ställer. Då marknaderna blir allt mer miljömedvetna är uppgiften om virkets ursprung en fördel för företaget. Ett PEFC-varumärke på produkten är ett meddelande till konsumenten om att företaget handlar ansvarsfullt. PEFC-varumärket påvisar att virket är lagligt och att des ursprung kan spåras. Spårningen av virkets ursprung styrs av den internationellt uppgjorda Chain of Custody –standarden (PEFC ST 2002: -standarden). Företag som förädlar och marknadsför träråvara kan ansöka om spårbarhetscertifikat för virkets ursprung. Certifikatet för spårbarhet beviljas då certifieringsföretaget har kontrollerat att verksamheten uppfyller kraven enligt certifikatet.  

Spårbarhetscertifikat för ursprung PEFC ST 2002:2022  

Du kan söka information om spårbarhetscertifikat för virkets ursprung (CoC) och skogscertifikat med hjälp av sökmaskinen som finns på de internationella PEFC-hemsidorna genom att mata in företagets namn eller certifikatets nummer i rutan.  

Vad är PEFC-varumärket? 

PEFC-varumärket påvisar att den träråvara som har använts för produkten härstammar från hållbart skötta skogar. Varumärket visar att varje företag inom leveranskedjan för träråvara har förbundit sig till att upprätthålla uppgifterna om ursprunget. PEFC-certifieringen känns igen på produkten, på produktens förpackning eller de dokument som gäller produkten.  

I Finland beviljar PEFC Finland rätt att använda PEFC-varumärket. Företag som anskaffar virke samt företag som förädlar eller marknadsför produkter och innehar ett spårbarhetscertifikat, som har beviljats av ett certifieringsföretag, kan ansöka om rätt att använda varumärket. Rätt att använda varumärket kan efter ansökan beviljas också till en part som inte direkt ingår i en tillverkningskedja för träprodukter och som stöder PEFC. Bland annat rådgivnings- och intresseorganisationer inom skogsbruket och butiker som säljer PEFC-produkter kan i sin egen kommunikation berätta om stöd till hållbart skogsbruk genom PEFC-varumärket. PEFC-varumärket gäller organisationsvis och den organisation som innehar rätten att använda varumärket ansvar alltid för att det används korrekt. PEF-kupongen har ett nummer på användningsrätten, som berättar vilken aktör som innehar rätten att använda varumärket. PEFC-varumärket gäller alltid en specificerad organisation.  

Det internationella PEFC-systemet 

PEFC Council (the Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) är en internationell organisation, som är grundad 1999.  PEFC grundades speciellt med tanke på att tillgodose behoven hos små skogsägare och familjeskogsbruket, eftersom det vid tidpunkten inte ännu fanns ett certifieringssystem som lämpade sig för småskaligt skogsägande. Ca. 25 % av världens skogar ägs av småskogsägare eller familjer. I Finland ägs 70 % av skogen av småskogsägare eller familjer.  

PEFC är världens största skogscertifieringssystem.

PEFC:s huvudkontor är i Geneve i Schweiz, men 55 nationella medlemsorganisationer är ansvariga för upprätthållandet av certifieringssystemet i sina egna länder.  I Finland ansvarar PEFC Finland – Finlands skogscertifiering r.f. för detta. Du kan bekanta dig med de internationella PEFC- internetsidorna här.

PEFC är det största certifieringssystemet i världen. Det finns 280 miljoner hektar PEFC-certifierad skog i världen och över 20 000 företag är med i spårberhetscertifieringen. Det finländska PEFC-systemet har godkänts av internationella PEFC. Ett godkännande kräver att det nationella systemet uppfyller både PEFC:s internationella krav på skogsvården och de allmänna krav på certifiering som den internationella standardiseringsorganisationen ISO ställer.  

PEFC i siffror

  • I hela världen har 280 miljoner hektar skog PEFC-certifierats 
  • 750 000 skogsägare i världen är med i PEFC-certifieringen med sina skogar 
  • 55 länder har en egen nationell PEFC-organisation 
  • 20 000 företag i världen är med i PEFC-certifieringen och drar nytta av fördelar med spårbarhetscertifieringen, Chain of Custody.  
  • Av Finlands ekonomiskogar är mer än 90 % PEFC-certifierade. 

Lagstiftningen utgör alltid grunden för standarderna. PEFC:s krav på hållbart skogsbruk baserar sig på lagstftningen samt på internationella principer och mål för hållbart skogsbruk som flera länder tillsammans har kommit överens om. Dessa tar i beaktande ekologiska, sociala och ekonomiska synpunkter på skogsvården. PEFC-skogscertifieringen ställer krav på bevarandet av den biologiska mångfalden som sträcker sig längre än den nationella lagstiftningen.  Av Finlands skogar är mer än 90 % PEFC- certifierade.  


Om du vill kan du bekanta dig närmare med de första skedena i utvecklingen hos den internationella PEFC-organisationen, PEFC International.  


Mera uppgifter on PEFC:s historia finns här.                                                                  

Läs mer ur källorna för den här sidan: 

Suomen YK-liitto, Tavoite 15 Maanpäälinen elämä. 

PEFC.org, SDG 15: Life on land. 

Litteratur om skogscertifieringens historia:  

Mäntyranta, H. (2002). Metsäsertifiointi: ideaalista itsetarkoitukseksi. Metsälehti kustannus. 

Begrepp

Chain of Custody (CoC): En metod för ursprungsspårning av virke, med vars hjälp man kan påvisa att man har använt virke som kommer från hållbart skötta skogar vid tillverkningen av produkten.

Skogscertifieringssystem: Standarder, instruktioner och regler, som behandlar skötsel och användning av skog, ursprungsspårning av virke (vid behov), organisation av och förfaringssätt för certifiering samt kompetenskrav för certifieringsorganen. 

Skogscertifiering: Ett förfaringssätt som innehåller en skriftlig försäkran från tredje part om att verksamheten sker enligt kraven i skogsvårdsstandarden.

PEFC-certifieringen: PEFC-certifieringen är ett frivilligt system för att främja ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. En grundprincip inom certifiering är en kontinuerlig förbättring av verksamheten.

Certifiering: En utvärdering av hur kraven efterföljs. En oberoende utvärdering av den produkt, process eller service som är föremål för certifieringen. Med ett certifikat kan man påvisa att produkten, processen eller servicen fyller standardens krav.

Certifieringskraven: De krav enligt standarden PEFC FI 1002 som gäller hållbar skötsel och användning av skog och de krav enligt standarden PEFC FI 1001 som gäller gruppcertifieringen. 

Standard: Med standarder avser man dokument som samlar gemensamt överenskomna krav eller rekommendationer. Standarderna skapar gemensam god praxis inom branschen, med vars hjälp man säkerställer all verksamhet. Med säkerställande avser man att de definierade standarderna strävar till att garantera säkerheten med tanke på till exempel naturen och människorna hos den verksamhet som certifieras. De krav som utvärderas presenteras i allmänhet i de givna standarderna. Kraven på hållbar skötsel och användning av skog finns i standarden PEFC FI 1002.  

Introduktion till PEFC-certifiering