7.4 Skogsägarnas kunnande främjas på ett mångsidigt sätt

7.4 Skogsägarnas kunnande främjas på ett mångsidigt sätt

7.4.1 Antalet personer som deltar i den fortbildning, personliga rådgivning eller grupprådgivning som är avsedd för de skogsägare som är med i gruppcertifieringen är årligen minst 20 procent av antalet skogsägare i området (35). Detta kriterium gäller enbart regional gruppcertifiering. 

Indikatorer 

Statistik över kurser, personlig rådgivning (33) och grupprådgivning för skogsägare som Finlands skogscentral, skogsvårdsföreningar, skogsindustriföretag och skogsläroanstalter samt organisationer som har förbundit sig till certifieringen har ordnat inom sitt område.  

Antalet personer som har deltagit i utbildningen och rådgivningen ska framgå av statistiken. (35) 

Ämnen som kan behandlas under utbildningen är bl.a. ekonomiskt lönsam virkesproduktion och virkesdrivning, skogsekologi och naturvård i ekonomiskogar, olika metoder inom skogsodling, torvmarksskogsbruk, vatten- och klimatfrågor i anknytning till skog, mångbruk av skogarna, naturprodukter, viltvård, skogarnas kulturarv, självverksamt skogsvårdsarbete, allemansrätten och PEFC-skogscertifiering.

Definitioner 

(32) Antalet skogsägare beräknas utgående från antalet skogsägare som är med i gruppcertifieringen. 

(33) Personlig rådgivning är bl.a. fältbesök med en skogsfackman, annat motsvarande besök på fastigheten, internetbaserad rådgivning inom skogssektorn, planering av skogsvårdsarbeten med en fackman och handledning i utförandet av skogsbruksarbeten samt utnyttjandet av skogarnas övriga produkter som getts av en fackman. 

(34) Med grupprådgivning avses de kurser, internetbaserade kurser, skogsexkursioner och arbetsdemonstrationer i skogen som de aktörer som räknas upp i indikatorn ordnar för skogsägare. 

(35) Som personer som har deltagit i utbildning/rådgivning enligt kriteriet räknas skogsägare och andra personer som deltar i skötseln av fastighetens skogsärenden.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Främjande av skolning och rådgivning