Krav del 2

Krav del 2

8.1 Skogarnas trädbestånd bevaras som kolsänka

8.2 Hållbart uttag av energived

8.3 Naturprodukter utnyttjas på ett hållbart sätt

8.4 Objekt och ekosystemtjänster som är värdefulla för mångfalden tryggas vid röjning av skog och beskogning

8.5 Trädbeståndets hälsa tryggas

8.6 Plantskogarna sätts i skick vid rätt tidpunkt

8.7 Vid skogsförnyelse används trädslag som hör till de naturliga arterna I Finland

8.8 Skogarna nedskräpas inte vid skogsbruksåtgärder

8.9 Växtskyddsmedel används på ett ansvarsfullt sätt

8.10 Naturvärden i skyddsområden bevaras

8.11 Särdrag hos värdefulla livsmiljöer bevaras