Certifiering

Certifiering


I det här avsnittet bekantar vi oss närmare med skogscertifieringen, sätt att utföra den i Finland, hur skogsägarna och företag eller företagare deltar, hur standarden som gäller certifieringskrav görs upp samt med hur man övervakar att kraven efterföljs.  

I det här avsnittet lär du dig hur certifieringen utförs i Finland.

Avsnittet behandlar följande:   

- Vad är certifiering och varför utförs den?  

- Hur gör man upp certifieringskraven?  

- Hur kan skogsägaren certifiera sin skog?  

- Hur berör certifieringen skogsbranschens företag och företagare?  

- Vad är områdesvis gruppcertifiering?  

- Hur övervakar man att certifieringskraven uppfylls?  

- Vilka roller har upprätthållaren av certifikatet, innehavaren av certifikatet, de områdesvisa certifieringskommittéerna och certifieringsföretagen inom certifieringen? 

Begrepp

Skogscertifiering: Ett förfaringssätt som innehåller en skriftlig försäkran från tredje part om att verksamheten sker enligt kraven i skogsvårdsstandarden. 

Skogscertifieringssystem: Standarder, instruktioner och regler, som behandlar skötsel och användning av skog, ursprungsspårning av virke (vid behov), organisation av och förfaringssätt för certifiering samt kompetenskrav för certifieringsorganen. 

Skogscertifikat: Ett dokument som intygar att man följer kraven för skötsel och användning av skog samt övriga krav inom skogscertifieringssystemet.

PEFC-certifieringen: PEFC-certifieringen är ett frivilligt system för att främja ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. En grundprincip inom certifiering är en kontinuerlig förbättring av verksamheten.

Certifiering: En utvärdering av hur kraven efterföljs. En oberoende utvärdering av den produkt, process eller service som är föremål för certifieringen. Med ett certifikat kan man påvisa att produkten, processen eller servicen fyller standardens krav.

Certifieringskraven: De krav enligt standarden PEFC FI 1002 som gäller hållbar skötsel och användning av skog och de krav enligt standarden PEFC FI 1001 som gäller gruppcertifieringen.  

Standard: Med standarder avser man dokument som samlar gemensamt överenskomna krav eller rekommendationer. Standarderna skapar gemensam god praxis inom branschen, med vars hjälp man säkerställer all verksamhet. Med säkerställande avser man att de definierade standarderna strävar till att garantera säkerheten med tanke på till exempel naturen och människorna hos den verksamhet som certifieras. De krav som utvärderas presenteras i allmänhet i de givna standarderna. Kraven på hållbar skötsel och användning av skog finns i standarden PEFC FI 1002.