Krav del 3

Krav del 3

8.12 Kända livsmiljöer för hotade arter tryggas

8.13 Naturvårdsbränning och hyggesbränning gynnar skogsarternas mångfald

8.14 Vid skogsbruksåtgärder kvarlämnas levande naturvårdsträd och död ved samt bevaras trädslagsblandningen och snår

8.15 Genmodifierat skogsodlingsmaterial används inte

8.16 Torvmarksnaturens mångfald och ekosystemtjänster bevaras

8.17 Vid arbeten intill vattendrag och småvatten beaktas vattenvården och naturvården

8.18 Grundvattnets kvalitet tryggas vid skogsbruksåtgärder

8.19 Allemansrätten tryggas och möjligheterna att ta sig fram längs friluftsleder säkerställs

8.20 Fasta fornlämningar bevaras

8.21 Verksamhetsförutsättningarna för rennäring tryggas

8.22 Barns och ungdomars kunskaper om skog och deras förhållande till naturen främjas