8.6 Plantskogarna sätts i skick vid rätt tidpunkt

8.6 Plantskogarna sätts i skick vid rätt tidpunkt

8.6.1 (ary + ry) Av det certifierade områdets årliga behov av plantskogsskötsel (51) har årligen minst 60 procent blivit åtgärdat. (mo) I skogsägarens skogar har minst 60 procent av behovet av plantskogsskötsel (52) under femårsperioden blivit åtgärdat.

Indikatorer 

(ary) De arbetsmängder för plantskogsskötseln (53) som Naturresursinstitutet har statistikfört jämförs med t.ex. det behov av plantskogsskötsel (51) som riksskogstaxeringen (RST) har uppskattat för motsvarande område. (ry + mo) Arbetsmängderna för plantskogsskötseln (53) följs upp årligen och utfallet jämförs med de åtgärdsförslag (52) som gjorts på basis av informationen om skogstillgångarna. (mo) Utfallet bedöms som ett glidande medeltal för fem år. 

Definitioner 

(51) Vid den regionala gruppcertifieringen är behovet av plantskogsskötsel det gällande behovet vid certifieringsperiodens början, t.ex. det vid riksskogstaxeringen uppskattade förslaget till areal för plantskogsskötsel för området (plantskogar som behöver åtgärdas under den följande femårsperioden). 

(52) Behovet av plantskogsskötsel inbegriper beståndsfigurer för vilka det i informationen om skogstillgångarna har angetts ett förslag om plantskogsskötsel (som bör genomföras under den närmaste femårsperioden). 

(53) I plantskogsskötsel ingår följande arbetsslag: slyröjning och plantskogsröjning.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Plantskogsvård