Certifiering för skogsägaren

Certifiering för skogsägaren

För skogsägaren innebär skogscertifieringen ett konkret medel att påvisa att den egna verksamheten är ansvarsfull genom att sköta den egna skogen enligt certifieringens krav. Certifieringen är för skogsägaren ett frivilligt medel att främja hållbara metoder för naturvård i den egna skogen.

Skogscertifiering kan genomföras som skogsägarspecifik certifiering (mo), gruppcertifiering (ry) eller regional gruppcertifiering (ary). I Finland kan skogsägarna certifiera sina skogsfastigheter genom att delta i den regionala gruppcertifieringen, där Föreningen för Hållbart Skogsbruk (FHS) ansvarar för organiseringen av certifieringen och uppföljandet av hur kraven uppfylls i egenskap av innehavare av de regionala certifikaten. 

I Finland kan skogsägarna certifiera sina skogar genom att delta i den regionala gruppcertifieringen.

Certifieringen gäller de fastigheter som skogsägaren anmäler för certifiering i sin helhet. Ett certifierat område kan innehålla skogsmark, tvinmark, impediment och annan skogsbruksmark samt andra trädbevuxna områden. 

Man kan ansluta sig till den regionala gruppcertifieringen via skogsvårdsföreningen, via en organisation som fungerar som ombud för skogsägaren såsom skogs- och sågindustriföretag, via skogstjänstföretagen eller genom att anmäla sig direkt till certifikatets innehavare. Om en fastighet tas bort från att omfattas av certifieringen skall man anmäla om detta till den part som har tagit emot den ursprungliga anmälan. Gruppcertifiering (ry) är inte i bruk i Finland.

Skogsägarspecifik certifiering är ett ovanligare sätt ut utföra certifieringen i Finland. Skogsägarspecifika skogscertifikat har beviljats UPM-Kymmene Abp för företagets egna skogar samt för Forststyrelsen, som innehar certifikatet för de skogar som staten äger. Om en privat skogsägare vill skaffa ett eget certifikat för den egna skogen kan han eller hon vara i kontakt direkt med ett certifieringsföretag.

Att delta i den regionala gruppcertifieringen

För skogsägaren är det frivilligt att delta i den regionala gruppcertifieringen. Det är ett smidigt och effektivt sätt att certifiera sin skog. 

Privat ägande är den vanligaste formen av skogsegendom i Finland och privatskogarna utgör 60 % av skogsmarken och 52 % av skogsbruksmarken. Av det inhemska virke som industrin använder härrör 80 % från privatskogarna. 

Modellen för regional gruppcertifiering som är i bruk i Finland gör det möjligt för alla skogsägare och alla som ansvarar för skötseln av skogen att delta i certifieringen oberoende av skogsegendomens storlek, ägoform, mål för skogsägandet eller hur aktiv skogsvården är.  Att delta i den regionala gruppcertifieringen är ett frivilligt, smidigt och effektivt sätt för skogsägaren att certifiera sina skogar. Om man deltar i den regionala gruppcertifieringen behöver man inte ansöka om ett fastighetsvis certifikat. 

Vilka av PEFC-kraven skall skogsägaren se till att fullfölja?

När skogsägaren beställer tjänster av en aktör som förbundit sig till certifiering, ser aktören till att verksamheten i skogen följer certifieringens krav. Skogsägaren ansvarar själv för att kraven uppfylls i det arbete som han eller hon gör själv.

I den regionala gruppcertifieringen baserar sig utförandet på en modell där man samlar in uppgifter från olika parter om till exempel utförande av åtgärder, kvalitet på naturvård och skogsdata. Datainsamlingen är ett effektivt sätt följa med hur kraven efterlevs och leder inte till extra arbete för skogsägaren med att dokumentera efterlevnaden av kraven. Gruppcertifieringen minskar skogsägarens kostnader för att ansöka om certifikat och för att upprätthålla det.   

Den regionala gruppcertifieringen omfattar 74 % av den PEFC-certifierade skogen i Finland. Av ekonomiskogen utgörs mer än 90 % av PEFC-skog. Förutom privatägda skogar ingår skogar som ägs av t.ex. kommuner, församlingar och staten i den regionala gruppcertifieringen. Till certifieringen hör över 200 000 skogsägare och förutom dem hör 5000 aktörer inom skogsbruket till den regionala gruppcertifieringen. Skogsägarna och aktörerna inom skogsbruket främjar tillsammans en hållbar skötsel och användning av skogen i modellen för regional gruppcertifiering.

Känner du till vår skogsägarstruktur?

Den finländska skogsägastrukturen förändras hela tiden. Löntagarnas andel och utbildningsnivån hos skogsägarna har ökat, vilket har fört med sig att skogsägarnas inkomster har ökat under de senaste åren. Antalet lantbruksföretagare bland skogsägarna har minskat, och skogsägarna är allt mera sällan bosatta i närheten av sin skogsfastighet, samtidigt som de allt mera sällan själva utför skogsvårdsåtgärder. Skogsfastigheternas medelareal är 48 hektar. Privatskogsägandet karaktäriseras av låga årliga inkomster från skogen, skogsvårdsåtgärder som upprepas med långa mellanrum och begränsad tillgång till information om ekologiska, sociala och ekonomiska synpunkter på skogsvården.

Skogsägaren kan kontrollera om fastigheten han eller hon äger hör till PEFC-certifieringen med hjälp av FSH:s fastighetsregister. 

Läs mer ur källorna för den här sidan:

Karppinen, H., Hänninen, H., & Horne, P. (2020). Suomalainen metsänomistaja 2020.

 

Begrepp

Certifieringsföretag: En oberoende part, som kontrollerar att standardens krav efterföljs. Certifieringsföretag gör en auditering av certifierade aktörer. 

Skogscertifiering: Ett förfaringssätt som innehåller en skriftlig försäkran från tredje part om att verksamheten sker enligt kraven i skogsvårdsstandarden.