Uppgörande av krav för skogscertifiering

Uppgörande av krav för skogscertifiering

Hur görs PEFC-kraven? 

Med standarder avser man publikationer, där man har skrivit in gemensamt överenskomna krav eller rekommendationer.  Standarderna strävar till att för sin del skapa gemensam god praxis hos dem som följer standarden. Finlands PEFC-standard för skötsel och användning av skog baserar sig på den internationella PEFC-standarden. Kraven i standarden ses över vart femte år i samarbete med flera olika referensgrupper. De internationella standarderna anpassas till lokala förhållanden via regionala och nationella skogscertifieringssystem. Det nationella skogscertifieringssystemet gör upp nationella regler, verksamhetssätt och krav för att utföra skogscertifieringen. I Finland upprätthåller och utvecklar PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering r.f. det nationella PEFC-skogscertifieringssystemet.  

De internationella kraven på hållbar skogsvård anpassas alltså alltid inom det nationella standardarbetet till respektive lands skogsekosystem, juridiska och administrativa ramar, socio-kulturella miljö och andra relevanta faktorer. Bekanta dig med det nationella standardarbetet nedan.  

PEFC-kraven

PEFC:s internationella standard definierar den målsatta nivån globalt. Inom ramen för denna gör man upp standarden för skötsel och användning av skogarna, som skall tillämpas på nationell nivå. Den nationella standarden definierar konkreta krav som främjar hållbarheten inom skogsbrukets verksamhetsmiljö.  

Det nationella standardarbetet

Innehållet i PEFC-skogscertifieringens krav ses över vart femte år i samarbete mellan de parter som är intresserade av hållbar skötsel och användning av skog. Uppdateringen av PEFC-kraven kallas standardarbete och arbetsgruppen som ansvarar för uppdateringen kallas standardarbetsgruppen.  

Standardarbetsgruppen ser över innehållet i Finlands PEFC-krav.  

Standardarbetet inleds med att PEFC Finland kallar alla parter med intresse i hållbar skötsel och användning av skog att delta i standardarbetsgruppen. Som ett exempel kan nämnas att standardarbetsgruppen för de PEFC-krav som trädde i kraft 2022 bestod av representanter för mer än 60 organisationer med en vid expertis. Standardarbetsgruppens uppgift är att se över innehållet i Finlands PEFC-krav och försäkra sig om att det följer de internationella PEFC-kraven.  

I PEFC-standardarbetet ser man till att innehållet i Finlands PEFC-krav är aktuella. Utgångspunkten för arbetet är bl.a. förändringar i samhället och lagstiftningen samt de nyaste forskningsresultaten, som kan tillämpas på hållbar skötsel och användning av skog, från de senaste fem åren. Vid behov kan standardarbetsgruppen komplettera sina medlemmar under projektets gång samt höra andra experter.  

Inom ramen för standardarbetet har alla möjlighet att kommentera.  

Till standardarbetsgruppens uppgifter hör att göra utkast till PEFC-krav och lägga ut dem för offentlig kommentering. Inom ramen för den offentliga kommenteringen kan vem som helst, privatperson eller organisation, som är intresserad av hållbar skötsel och användning av skog, ge feedback på innehållet i kraven eller på standardarbetet. Standardarbetsgruppen under åren 2019–2022 fick under två kommenteringsrundor in över 900 kommentarer om standarden för behandling.  

PEFC Finland organiserar standardarbetet  

Standardarbetsgruppen levererar den slutliga versionen av PEFC-kraven till PEFC Finland, som vidarebefordrar en översättning av kraven till engelska för att behandlas inom ramen för PEFC:s internationella utvärderings- och antagandeprocess. Efter ett internationellt antagande kan PEFC-kraven tas i bruk i skogsbruket. Skogsägarna och företag eller företagare som verkar inom skogsbruket ansvarar tillsammans för utförandet av certifieringen.  

Bekanta dig närmare med standardarbetet 2019-2002 på PEFC Finlands sidor. 

Hurudana organisationer ingår i standardarbetsgruppen? Här hittar du en lista på de organisationer som ingick i standardarbetsgrupper 2019–2022. 

Begrepp

PEFC-certifieringen: PEFC-certifieringen är ett frivilligt system för att främja ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. En grundprincip inom certifiering är en kontinuerlig förbättring av verksamheten.

PEFC-kraven: PEFC:s internationella krav definierar vad man skall dra försorg om i skötseln av certifierade skogar. De nationellt definierade kraven visar konkret vilka ärenden man skall dra försorg om i certifierade skogar.

PEFC-standardarbetsgruppen: En sektorövergripande grupp som har sammankallats av PEFC Finland och som består av företag och organisationer med intresse i skötsel och användning av skog. Standardarbetsgruppens uppgift är att gå igenom PEFC-kraven i Finland och säkerställa att de uppfyller kraven hos internationella PEFC. Standardarbetsgruppen drar försorg om att PEFC-kraven i Finland är aktuella till exempel med tanke på nyaste forskningsresultat och gällande lagstiftning.