Regional gruppcertifiering

Regional gruppcertifiering

Den regionala gruppcertifieringen är ett sätt att utföra skogscertifieringen, som man tillämpar på ett bestämt geografiskt område. Områdenas gränser bestäms på basis av administrativa gränser eller enligt tillgängliga skogsdata. 

Den regionala gruppcertifieringen beaktar den finländska skogssektorns verksamhetsmiljö och ger en möjlighet för flera deltagare att certifiera sig inom ramen för ett och samma certifikat. Den ger en möjlighet att påvisa efterlevnaden av kraven på hållbar skogsvård för enskilda skogsfastigheter, men också för certifieringsgruppen.   

Förutom skogsägarna och andra parter som ansvarar för skogsvården deltar också andra aktörer som kan inverka på hur skogsvården utförs i gruppcertifieringen: skogsvårdsföreningarna, skogsindustriföretagen och andra virkesanskaffningsorganisationer, företagare inom virkesdrivning, transport och skogstjänster, funktionärs- och arbetstagarorganisationer samt andra organisationer som främjar skogscertifieringen.  

Den regionala gruppcertifieringen i Finland följer följande principer:  

  • Frivillighet: det är frivilligt för skogsägarna och parter som svarar för skötsel av skog att delta i den regionala gruppcertifieringen.  
  • Öppenhet: en möjlighet att delta i den regionala gruppcertifieringen erbjuds alla skogsägare och parter som svarar för skötsel av skog oberoende av storleken på skogsegendomen, ägoformen eller mål för eller intensiteten i skogsvården. 
  • Effektivitet: den regionala gruppcertifieringen är ett kostnadseffektivt sätt att utföra skogscertifiering. Den erbjuder en möjlighet att främja hållbar skötsel och användning av skog på ett större område än enskilda skogsfastigheter eller skogsegendomar.  
  • Nyttjande av befintlig information: inom ramen för den regionala gruppcertifieringen kan man dra nytta av information som samlats in i andra sammanhang och av andra parter.  
  • Samarbete: de som deltar i den regionala gruppcertifieringen, som till exempel skogsägarna, skogsvårdsföreningarna, skogsindustriföretagen, virkesanskaffningsorganisationerna och företagare som verkar i skogen verkar tillsammans för att främja en hållbar skötsel och användning av skogen.  

På områden för regional gruppcertifiering följer man förutom kraven på skötsel och användning av skog PEFC FI 1002:2022-standarden också kraven på genomförandet av gruppcertifieringen, som definieras i standarden PEFC FI 1001:2022.

Begrepp

Skogscertifikat: Ett dokument som intygar att man följer kraven för skötsel och användning av skog samt övriga krav inom skogscertifieringssystemet.