Utvärdering av efterlevnaden av kraven

Utvärdering av efterlevnaden av kraven

Certifieringsföretagen

Inom skogscertifieringen är PEFC-certifikatet ett dokument som bevisar att kraven som gäller skötsel och användning av skogen efterföljs. Man ansöker om certifikatet hos ett certifieringsföretag, som fungerar som en utomstående, oberoende part.  Med oberoende avser man att den part som övervakar inte har kopplingar till produktens tillverkningskedja eller till själva certifieringssystemet eller dem som understöder detta. För tillfället har certifikatet beviljats av certifieringsbolagen Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy och DNV Business Assurance Finland Oy Ab på de områden där FHS upprätthåller certifikatet. 

Här kan du se hur ett certifikat ser ut.

Auditering

Inom ramen för den regionala gruppcertifieringen utför certifieringsföretagen externa auditeringar, där man utvärderar verksamheten hos organisationerna enligt PEFC-kraven och granskar organiseringen av certifieringen, på alla tre certifieringsområden. I samband med auditeringen utsträcker sig granskningen ofta också till företag och företagare, som fungerar som entreprenörer för den organisation som förbundit sig till PEFC-kraven i skogen och som är föremål för auditeringen. Dessa entreprenörer svarar för att kraven efterlevs i skogen och kan vara t.ex. skogsarbetare eller skogsmaskinförare. I egenskap av innehavare av certifikatet samlar Föreningen hör Hållbart Skogsbruk (FHS) in data om hur certifieringskraven efterlevs på regional nivå med hjälp av intern datainsamling och externa auditeringar. 

Granskningarna i de externa auditeringarna kan gälla till exempel arbetsavtal och inskolning av nya funktionärer samt skogsvårdsåtgärder på terrängobjekt. 

Efterlevnaden av kraven i PEFC-kraven påvisas med årliga externa auditeringar. 

Auditeringarna gäller aktörer inom skogsbruket, såsom företag, skogsvårdsföreningar och större skogsägare, som certifieringsföretaget väljer ut bland dem som deltar i gruppcertifieringen. Auditeringar görs både på kontor och i terrängen. 

I terrängen kan auditeringarna gälla arbetsplatser där arbetet ännu inte slutförts eller sådana där arbetet har avslutats. På arbetsplatserna utvärderar man hur PEFC-kraven har efterlevts genom att granska det utförda arbetet, allmänna arbetsinstruktioner och kunnandet hos arbetstagarna. Vid auditeringarna kan man till exempel se på huruvida den som utför arbetet har tillräckligt kunnande i första hjälp, huruvida säkerhetsanordningarna i maskinerna och utrustningen är tillräckliga och huruvida kommunikationsrutinerna fungerar då skogsarbetarna arbetar ensamma. I terrängen granskar man också ekologiska krav, till exempel vad gäller naturvårdsträd och döda träd samt skyddszoner. Om man vid auditeringen konstaterar att efterlevnaden av certifieringskraven delvis har varit bristfällig, noterar man en avvikelse om detta. 

Vad händer under en auditeringsdag (på finska)

Följ med hur en auditeringsdag förlöper med guidning av skogsfackmän med hjälp av videon nedan. I videon får du svar på till exempel vad som händer under en auditeringsdag, hur en organisation kan förbereda sig för en auditeringsdag och hur man kan skaffa sig den kompetens som krävs av en auditerare. 

I videon svarar man till exempel på följande frågor: 

  1. vad händer under en auditeringsdag?
  2. hur kan en organisation förbereda sig på en auditeringsdag? 
  3. hur kan man skaffa sig kompetens som auditerare?


Avvikelser och korrigering av dem 

En avvikelse innebär att man vid auditeringen har noterat att efterlevnaden av certifieringskraven till någon del är bristfällig.

En avvikelse innebär att man vid auditeringen har noterat att efterlevnaden av certifieringskraven till någon del är bristfällig. Det finns lindriga och allvarliga avvikelser. En avvikelse anses vara lindrig då det förekommer mindre brister i efterlevnaden eller tillämpningen av kraven eller då man noterar enstaka avvikelser. En avvikelse anses vara allvarlig då det finns väsentliga brister i efterlevandet eller tillämpningen av ett krav eller då man avviker systematiskt från kravet. 

För avvikelserna gör man upp en plan för korrigerande åtgärder, vars mål är att korrigera felet och att felet inte upprepas. Då det gäller allvarliga avvikelser förutsätts det att det på området vidtas kraftiga åtgärder för att korrigera avvikelserna för att kunna behålla certifikatet. Vad gäller de brister som konstaterats begär man av entreprenadgivarna genast en bekräftelse på att bristerna har korrigerats för varje aktör. Dessutom informerar man aktivt och alla aktörer på området skall för sin egen del kontrollera att allt är i skick om man fortsättningsvis vill vara med i certifieringen. Med tanke på auditeringarna följande år finns det inte mån för brister i efterlevnaden av kraven eller lagstridig verksamhet i de frågor som ledde till avvikelsen. 

Certifieringsföretaget kan också bokföra observationer vid auditeringarna. Dessa förutsätter inte korrigerande åtgärder, men de kan vara nyttiga för att undvika att en avvikelse uppstår i fortsättningen. 

De korrigerande åtgärderna för avvikelserna görs upp i de regionala certifieringskommittéerna och de består ofta av information eller utbildning eller organisationsvisa åtgärder. Certifieringsföretaget utvärderar hur de korrigerande åtgärderna räcker till och beviljar certifikat eller förlänger certifikatets giltighet endast efter att ha godkänt åtgärdsförslaget. 

Begrepp

Auditering: Auditeringen är en opartisk utvärdering, där man undersöker om en organisation verkar i enlighet med de krav som ställts på den. 

Avvikelse: En avvikelse noteras vid auditeringen om man konstaterat att verksamheten inte fyller PEFC-kravens nivå. För att åtgärda avvikelserna gör man upp en plan för korrigerande åtgärder, som skall godkännas av auditeraren innan certifikat kan beviljas. 

Certifieringsföretag: En oberoende part, som kontrollerar att standardens krav efterföljs. Certifieringsföretag gör en auditering av certifierade aktörer. 

Observation vid auditeringen: Observationer är noteringar, lindrigare än avvikelser, vid auditering. Observationer skall tas i beaktande i kommande verksamhet så att de inte leder till en avvikelse i framtiden. 

Korrigerande åtgärd: Med en korrigerande åtgärd strävar man till att avlägsna orsaken till en avvikelse och hindra att avvikelsen förekommer på nytt. De korrigerande åtgärderna kan bestå i till exempel kommunikation eller utbildning. (I samband med auditering)