8.9 Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti

8.9 Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti

8.9 Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti 8.9.1 Metsien hoidossa ja puunkorjuussa käytetään vain hyväksyttyjä (57) kasvinsuojeluaineita. 

Lehtipuuvesakkoja ei käsitellä metsänuudistamisaloilla eikä taimikoissa kemiallisin lehvästöruiskutuksin lukuun ottamatta käsittelyä haavan vesakoiden levittämän sienitaudin hävittämiseksi männyn taimikoista. 

Kohdassa 8.11 tarkoitetuissa arvokkaissa elinympäristöissä ei käytetä kemiallisia kasvinsuojeluaineita. Kasvinsuojeluaineita käytetään vain välttämättömissä tapauksissa. Näitä voivat olla esimerkiksi metsänuudistamisaloilla taimia haittaavan pintakasvillisuuden torjunta, lehtipuiden kantojen käsittely, tukkimiehentäin torjunta, hirvieläinten aiheuttamien tuhojen torjunta, vieraslajien torjunta ja metsissä tai niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevien havupuutavaravarastojen käsittely hyönteistuhojen leviämisen estämiseksi. 

Kasvinsuojeluaineiden käyttö juurikäävän leviämisen estämiseksi on sallittua kantokäsittelyllä muualla kuin kohdassa 8.11 tarkoitetuissa arvokkaissa elinympäristöissä. 

Indikaattorit 

(ary) Kasvinsuojeluaineiden suositeltava käyttäminen metsätalouden eri toimenpiteissä sisältyy metsäorganisaatioiden (7) työohjeisiin ja suosituksiin ja niiden käyttö on dokumentoitu. 

Metsänomistajalla on käyttämiensä kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeet. 

Luomutuotteiden keruussa tarvittava tieto (58) lannoitus- ja kasvinsuojeluaineiden käytöstä on käytettävissä julkisten tietojen (59) osalta viranomaisten välityksellä ja tarvittaessa niiden tilojen osalta, joilla on tehty sopimus luomutuotanto-ohjeiden noudattamisesta metsänomistajan tai hänen valtuuttamansa edustajan kanssa.

Määritelmät 

(57) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksyy ja rekisteröi markkinoille tulevat kasvinsuojeluaineet. Valmisteiden biologinen hajoavuus on arvioitu valmisteen hyväksymisen yhteydessä ja markkinoilla on vain sellaisia valmisteita, joissa biologinen hajoavuus on hyväksyttävällä tasolla. Hyväksytyt kasvinsuojeluaineet on listattu Tukesin kasvinsuojeluainerekisterissä. 

(58) Tarvittavilla tiedoilla tarkoitetaan niiden kohteiden sijaintitietoja, joilla muiden kuin EY-asetuksen 889/2008 liitteessä 1 mainittujen lannoitteiden ja maanparannusaineiden sekä liitteessä 2 mainittujen torjunta-aineiden käyttö on ollut mahdollista. Metsätaloustoimenpiteiden osalta tällä tarkoitetaan metsälannoitettujen tai torjunta-aineilla käsiteltyjen kohteiden sijaintitietoja. Yksityismetsissä tiedot toimittaa metsänomistaja tai hänen valtuuttamansa taho tai Suomen metsäkeskus, muissa metsissä metsän omistaja/haltija tai muu Ruokaviraston luomukeruutuotteiden valvonnasta vastaavan tahon hyväksymä toimija. 

(59) Julkisella tiedolla tarkoitetaan yksityismetsissä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (34/2015) mukaisella valtion tuella rahoitettujen metsänterveyslannoituskohteiden sijaintitietoja. Viranomaisilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi Suomen metsäkeskusta ja ELY-keskuksia tai näiden valtuuttamaa toimijaa.

Vaatimus koskee erityisesti seuraavia työlajeja ja toimintaa:

Metsänuudistaminen

Taimikonhoito