8.18 Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä

8.18 Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä

8.18.1 Vedenhankintaa varten tärkeillä (1-luokka, 1E-luokka) ja soveltuvilla (2-luokka, 2Eluokka) pohjavesialueilla (88) ei käytetä (89) kemiallisia kasvinsuojeluaineita eikä lannoitteita eikä korjata kantoja. Turvemaiden tuhkalannoitus on sallittua, mikäli se ei vaaranna pohjaveden laatua (90). E-luokan pohjavesialueilla lannoitus on sallittua, mikäli se ei vaaranna E-luokitukseen johtanutta pohjavedestä riippuvaista pinta- tai maaekosysteemiä. E-luokan pohjavesialueilla ei käytetä kemiallisia kasvinsuojeluaineita.

Indikaattorit

(ary) Metsäorganisaatioilla (7) on käytössään tai saatavilla luokiteltujen pohjavesialueiden sijaintitiedot. 

(ary) Torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytön rajoitukset on otettu huomioon metsäorganisaatioiden (7) työohjeissa ja suosituksissa. Vedenhankintaa varten tärkeillä (1-luokka, 1E-luokka) ja soveltuvilla (2-luokka, 2E-luokka) pohjavesialueilla ei ole todettu seurannassa (41) kantojen korjuukohteita.

(ry + mo) Metsänomistajan saatavissa ovat sijaintitiedot luokitelluista pohjavesialueista. 

(ry + mo) Torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytön rajoitukset on otettu huomion niiden käytössä. Kantojen korjuukohteita ei todeta vedenhankintaa varten tärkeillä (1-luokka, 1E-luokka) ja soveltuvilla (2-luokka, 2E-luokka) pohjavesialueilla. 

E-luokan pohjavesialueilla ei ole käytetty kemiallisia kasvinsuojeluaineita.

Määritelmät

(88) Pohjavesialueluokkia ovat 1-, 1E-, 2-, 2E ja E-luokka. Suomen pohjavesialueet on luokiteltu vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella vedenhankintaa varten tärkeisiin (luokka 1) ja muihin vedenhankintakäyttöön  soveltuviin (luokka 2) pohjavesialueisiin. Lisäksi E-luokkaan on luokiteltu pohjavesialueet, joiden pohjavedestä luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen, muun lainsäädännön suojelema merkittävä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

(89) Kasvinsuojeluaineiden käytöllä ei tarkoiteta taimitarhoilla tukkimiehentäin torjuntaaineella käsiteltyjen taimien istutusta pohjavesialueella eikä kantokäsittelyaineiden käyttöä, kun käytössä noudatetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes, 57) kasvinsuojelurekisterissä antamia ohjeita ja rajoituksia.

(90) Tuhkalannoitteiden, joihin on lisätty booria, käyttö pohjavesialueilla on kielletty.

Vaatimus koskee erityisesti seuraavaa työlajia tai toimintaa:

Kaikissa työlajeissa huomioitavat vaatimukset

Energiapuun korjuu