6.1 Anmälan om användning av skog visar att avverkningen är lagenlig och att miljöaspekterna är klarlagda

6.1 Anmälan om användning av skog visar att avverkningen är lagenlig och att miljöaspekterna är klarlagda

6.1.1 För att visa att lagstadgade skyldigheter i anslutning till avverkning och kriterierna i skogscertifieringen uppfylls för det område där avverkningen ska utföras görs det före avverkningen en anmälan om användning av skog eller en separat miljöutredning (1) i de fall där lagen inte kräver en anmälan om användning av skog och en sådan inte är gjord. En anmälan om användning av skog kan användas som miljöutredning även när skogslagen inte kräver att en anmälan om användning av skog lämnas.

Den som har gjort miljöutredningen anges i avverkningsavtalet när skogslagen inte kräver att det görs en anmälan om användning av skog eller när en sådan miljöutredning som har gjorts i samband med upprättandet av av en sådan plan som avses i markanvändnings- och bygglagen inte används som miljöutredning.

Kriteriet gäller inte husbehovsavverkningar.

Indikatorer

Det har gjorts en anmälan om användning av skog eller en separat miljöutredning för avverkningen.

Definitioner

(1) Miljöutredningen ska innehålla en uppskattning av åtgärdernas konsekvenser för bevarandet av särdragen hos följande objekt:

- skyddsområden (punkt 8.10)

- värdefulla livsmiljöer i skogsnaturen (punkt 8.11)

- livsmiljöer för hotade arter (punkt 8.12)

- fasta fornlämningar (punkt 8.20)

- viltvårdsområden, rekreationsområden och andra områden som avgränsats genom eget beslut av markägaren eller vid planläggningen.

En miljöutredning som gjorts i samband med utarbetandet av en plan på ett general-, detaljeller strandplaneområde uppfyller kraven i kriteriet.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Planering