Planering

Planering

Vid planering av skogsarbeten skall man handla enligt flera olika krav, som gäller generellt verksamhet i skogen samt till exempel ärenden som berör arbetstagarnas säkerhet. Följande allmänna krav som gäller planering av användning av skog styr alla arbetsslag och annan verksamhet i skogen

PEFC-krav som gäller planering av skogsvård

4.9 Den som ansöker om skogsägarspecifikt certifikat, gruppcertifikat eller regionalt gruppcertifikat samt organisationer som deltar i gruppcertifiering förbinder sig att i certifierade skogar använda tjänster från företag som är PEFC-anmälda 

6.1 Anmälan om användning av skog visar att avverkningen är lagenlig och att miljöaspekterna är klarlagda

6.2 Skötseln och användningen av skog grundar sig på användningen av aktuell naturinformation och information om skogstillgångarna 

6.3 Lagstadgade krav följs

6.4 Vid upphandling av skogsarbetstjänster följs god praxis 

6.6 Förutsättningarna för säkert och högklassigt arbete tryggas

6.7 Arbetsgivarskyldigheterna fullgörs 

Krav 4.9 Den som ansöker om skogsägarspecifikt certifikat, gruppcertifikat eller regionalt gruppcertifikat samt organisationer som deltar i gruppcertifiering förbinder sig att i certifierade skogar använda tjänster från företag som är PEFC-anmälda. 

I en certifierad skog skall man använda sig av tjänster som tillhandahålls av certifierade företag. Med hjälp av PEFC-företagarregistret får du uppgift om huruvida ett företag eller en företagare har registrerats som deltagare i PEFC-certifieringen. 

Krav 6.1 Anmälan om användning av skog visar att avverkningen är lagenlig och att miljöaspekterna är klarlagda

Anmälan om användning är en lagstadgad anmälan om en avsikt att avverka skog. Anmälan lämnas till skogscentralen. Anmälan skall lämnas in minst 10 dagar i förväg. Den får lämnas in tidigast tre år före avverkning eller annan åtgärd påbörjas. För att visa att lagstadgade skyldigheter i anslutning till avverkning och kriterierna i skogscertifieringen uppfylls för det område där avverkningen ska utföras görs det före avverkningen en anmälan om användning av skog eller en separat miljöutredning i de fall där lagen inte kräver en anmälan om användning av skog och en sådan inte är gjord. En anmälan om användning av skog kan användas som miljöutredning även när skogslagen inte kräver att en anmälan om användning av skog lämnas.

För avverkningsåtgärder skall man alltid göra en separat anmälan om användning av skog.

I ett avverkningsavtal bestämmer man vem som gör miljöutredningen i fall då skogslagen inte förutsätter en anmälan om användning av skog eller då man inte använder en sådan miljöutredning som uppgjorts i samband med samhällsplanering. Miljöutredningen innehåller en uppskattning om åtgärdens inverkan på hur särdragen hos följande objekt bevaras: 

- skyddsobjekt 

- värdefulla livsmiljöer i skogsnaturen

- förekomster av hotade arter

- fasta fornlämningar

- viltvårds-, rekreations- och motsvarande objekt som markägaren själv avgränsat eller som avgränsats i samband med samhällsplanering.

Det är en lagstadgad skyldighet att lämna in en anmälan om användning av skog och var och en som planerar skogsvårdsåtgärder skall komma ihåg att göra det vid planering av avverkningar. 

Krav 6.2 Skötseln och användningen av skog grundar sig på användningen av aktuell naturinformation och information om skogstillgångarna

Aktuell information om skogstillgångarna möjliggör faktabaserat beslutsfattande vid planering av skogsvårdsåtgärder. Skogsägaren skall enligt PEFC-kravet ha till sitt förfogande och som stöd för sina beslut aktuella uppgifter om skogstillgångarna, naturobjekt och fasta fornlämningar på sin fastighet samt en uppskattning av avverkningsmöjligheterna och skogsvårdsbehoven. Data om skogsresurser och åtgärdsförslag som finns i MinSkog.fi -systemet anses till exempel vara aktuella uppgifter om skogstillgångarna.  

Skogsfackmannen skall ha tillgång till en plan som beskriver skogarnas tillstånd och användning på gruppcertifikatets område, till exempel ett regionalt målprogram. Uppgifterna om skogstillgångar uppdateras med minst tio års mellanrum. 

Samtliga regionala målprogram hittar du här på skogscentralens sidor. 

Krav 6.3 Lagstadgade krav följs

Såsom i all skötsel och användning av skog, skall också i samband med arbeten som utförs i skogen iakttas gällande skogs-, miljö- och arbetslagstiftning samt tillämpliga internationella avtal som Finland har ratificerat. Vid skogsbruksåtgärder har både den som planerar arbetet och den som utför arbetet ansvar för att lagstadgade krav följs. Därför är det viktigt att väl känna till den lagstiftning som gäller skogsvården. 

Både den som planerar arbetet och den som utför arbetet ansvar för att lagstadgade krav följs.

Bekanta dig med lagar som styr skogsbrukets miljökrav här:  

Dessutom skall lagstadgade krav följas också vad gäller arbetsgivarens skyldigheter. Bekanta dig med Arbetsavtalslagen (26.1.2011/55) här.  

Mera om skogslagstiftningen på jord- och skogsbruksministeriets sidor. 

Krav 6.4 Vid upphandling av skogsarbetstjänster följs god praxis

Skogsarbeten som hör till skogsarbetstjänster är bland annat virkesdrivning och andra tillhörande arbeten, skogsvårdsarbeten och skogsförbättringsarbeten. Arbets- och entreprenadgivarna förutsätts ha betalat sina skatter samt socialskydds- och arbetspensionsavgifter. Kravet förutsätter också att nämnda skatter och avgifter sköts av underleverantörer och företag som hyr ut arbetskraft till dessa genom hela kedjan. Arbets- och sociallagstiftningen och kollektivavtalen samt lagstiftning som gäller användning av utländsk arbetskraft skall följas. Den som beställer skogsarbeten skall göra de utredningar som beställaransvarslagen förutsätter alltid före ett avtal görs upp. 

Beställaransvarslagen är en lag, som syftar till att främja jämställd konkurrens mellan företag och efterlevandet av kollektivavtalen. Dessutom är lagens avsikt att skapa förutsättningar för företag och offentligrättsliga samfund att försäkra sig om att de företag som dessa gör avtal om underentreprenad eller bemanningsarbete med fyller de lagstadgade kraven i egenskap av avtalsparter och arbetsgivare. 

Krav 6.6 Förutsättningarna för säkert och högklassigt arbete tryggas

Det skapas förutsättningar för dem som utför arbetet och arbetstagarna att kunna utföra ett säkert och högklassigt arbete samt för en arbetsmiljö som främjar arbetshälsa och likabehandling. Detta gäller också alla underleverantörer till den som utför arbetet. Till exempel följande saker hör till kravet: den som utför arbetet skall ha tillgång till allmänna instruktioner för arbetssäkerhet och instruktioner för utförande av arbetet, lagenlig arbetshälsovård skall ordnas för varje arbetstagare och verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan skall ordnas för alla arbetstagare. 

Den som utför arbetet skall känna till allmänna instruktioner för arbetssäkerhet.

Kravet innehåller ämnen som det stadgas om i lag, men också andra krav, vars avsikt är att främja en säker arbetsmiljö för alla som arbetar inom skogsbranschen. Som ett exempel kan nämnas att instruktionerna som gäller språket garanterar att också utländsk arbetskraft har kännedom om instruktioner för arbetets säkerhet och om arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Kravet kan till exempel innebära att skogsarbetarna har klara instruktioner som gäller ensamarbete och att man drar försorg om säkerheten genom att alltid informera om när dagens arbete har slutförts. Härigenom har man försäkrat sig om att ingen har skadat sig i skogen. 

Krav 6.7 Arbetsgivarskyldigheterna fullgörs

Kravet innebär att alla arbets- och entreprenadgivare skall följa arbets- och sociallagstiftningen, kollektivavtalen samt den lagstiftning som gäller anlitandet av utländsk arbetskraft. 

Alla arbetsavtal skall göras skriftligt.

Enligt detta PEFC-krav skall till exempel arbetsavtal göras skriftligt och arbetstiden skall bokföras. Ersättningar, tillägg och övertid som baserar sig på utfört arbete ersätts på det sätt som anges i arbetstidslagen eller i kollektivavtalen. Skriftliga arbetsavtal garanterar att arbetsgivaren och arbetstagaren har en klar uppfattning om innehållet i arbetet och ersättningen för arbetet.