6.2 Skötseln och användningen av skog grundar sig på användningen av aktuell naturinformation och information om skogstillgångarna

6.2 Skötseln och användningen av skog grundar sig på användningen av aktuell naturinformation och information om skogstillgångarna

6.2.1 Skogsägaren har till sitt förfogande och som stöd för sina beslut aktuella uppgifter (2) om skogstillgångarna, naturobjekt och fasta fornlämningar på sin fastighet samt en uppskattning av avverkningsmöjligheterna och skogsvårdsbehoven. 

(ary) Genom regional skogsplanering främjas en hållbar skötsel och användning av skogarna. 

Indikatorer 

(ary) Det har gjorts upp en plan för området, vilken beskriver skogarnas tillstånd och användning (3). 

När målen för skogsbruket ska fastställas och skogsåtgärder planeras och utföras har skogsägaren till sitt förfogande information om skogstillgångarna på beståndsnivå och behovet av åtgärder i det certifierade området (4). 

Skogsägaren har information om hållbara möjligheter att utnyttja andra naturprodukter (5) än sådana som plockas med stöd av allemansrätten på sin fastighet, om dessa produkter utnyttjas kommersiellt. Kravet gäller skogsägarens egen kommersiella eller avtalsbaserade verksamhet. 

Definitioner 

(2) Uppgifterna omfattar 

- uppgifter på beståndsnivå om trädbeståndet och marken 

- uppgifter om skogsvårdsbehov på beståndsnivå 

- avverkningsmöjligheter 

- Natura 2000-områden 

- sådana värdefulla livsmiljöer i skogsnaturen som definieras i punkt 8.11 

- sådana kända livsmiljöer för hotade arter som definieras i punkt 8.12 

- miljöstödsobjekt som staten finansierar och objekt med permanent skydd 

- i fornlämningsregistret antecknade fasta fornlämningar för vilka det finns tillförlitliga lägesdata. Minst vart tionde år kontrolleras det att uppgifterna är uppdaterade.

(3) Till exempel det regionala skogsprogrammet betraktas som en sådan plan. 

(4) Den information om skogstillgångar och de åtgärdsförslag som finns i systemet MinSkog.fi och som gäller skogsägarnas skogsfastigheter anses motsvara de uppgifter som krävs. 

(5) Med naturprodukter avses naturliga eller halvodlade skogsbär och skogssvampar, vilda växter, mossor och lavar samt specialnaturprodukter såsom sav, sprängticka (chaga), kåda och granskott. 

6.2.2 Ett sammandrag av det skogsbruk som bedrivs i de skogar som omfattas av certifikatet och av planen för dem (förutom konfidentiella uppgifter om fastigheten samt personuppgifter) är offentligt tillgängligt.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Planering