6.5 Förutsättningarna för att utöva samekulturen och samernas traditionella näringar tryggas i samernas hembygdsområde i enlighet med en hållbar utveckling för samerna

6.5 Förutsättningarna för att utöva samekulturen och samernas traditionella näringar tryggas i samernas hembygdsområde i enlighet med en hållbar utveckling för samerna

6.5.1 Områden och naturtillgångar som är i statens besittning inom samernas hembygdsområde sköts och används så att förutsättningarna för samerna att utöva sina traditionella näringar och sin kultur tryggas (13). 

Indikatorer 

Vid användningen av statens skogar följer man upp hur samernas rättigheter enligt internationell rätt, artikel 8(j) (14) i konventionen om biologisk mångfald och grundlagen tillgodoses samt sametingets och, i skoltområdet, skoltarnas byastämmas delaktighet i beredningen av ärenden och beslutsfattandet. 

De åtgärder som samekulturens traditionella rennäring förutsätter och behovet av samarbete fastställs genom avtal mellan renbeteslagen inom samernas hembygdsområde, sametinget, skoltarnas byastämma och Forststyrelsen om hur samarbetet mellan rennäringen och Forststyrelsens verksamhet ska utövas och sammanjämkas. 

I samarbetet följs de ovannämnda avtalen från det datum de trädde i kraft, de punkter i Forststyrelsens naturresursplaner som behandlar sammanjämkningen av skogsbruket och samernas kultur samt kapitel 5 i Forststyrelsens jämställdhets- och likabehandlingsplan, vilket gäller främjandet av likabehandling i verksamhet som gäller samer och samernas hembygdsområde (15). 

Definitioner 

13) Med samernas hembygdsområde avses Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner samt Lapin paliskunta benämnda renbeteslags område i Sodankylä kommun (4 § i sametingslagen). Med skoltområdet avses det område som anges i 2 § skoltlagen (253/1995). Samernas traditionella näringar är renskötsel, fiske, jakt, samlande och samiskt hantverk samt dessa näringars moderna utövningsformer (RP 209/1993 rd). Begreppet samekultur omfattar förutom de traditionella samiska näringarna även bl.a. det samiska språket, kulturarvet, traditionell kunskap, kulturuttryck och en relation till naturen. Detta kriterium gäller statens mark inom samernas hembygdsområde. 

(14) Artikel 8(j) i konventionen om biologisk mångfald: …med förbehåll för dess nationella lagstiftning respektera, bevara och bibehålla kunskaper, innovationer och sedvänjor hos ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen med traditionella livssätt som är relevanta för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald, och främja en bredare tillämpning av dessa, med godkännande och deltagande av dem som besitter sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor, samt främja rättvis fördelning av den nytta som uppkommer vid utnyttjandet av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor. 

(15) Forststyrelsen följer tillsammans med renbeteslagen de avtal som gäller för varje enskilt renbeteslag. Om ett renbeteslag säger upp alla avtal, följer Forststyrelsen det som anges i renskötsellagen och i Forststyrelsens miljöguide, naturresursplaner och jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Krav på skogsbruket i norra Finland