Krav på skogsbruket i norra Finland

Krav på skogsbruket i norra Finland

De PEFC-krav som hänger ihop med särdragen för det norra området beror på samekulturen och säkerställandet av förutsättningarna för samernas traditionella näringar samt med renskötseln. Alla andra PEFC-krav gäller också på det norra området. 

PEFC-krav på skogsbruket i norra Finland

6.5 Förutsättningarna för att utöva samekulturen och samernas traditionella näringar tryggas i samernas hembygdsområde i enlighet med en hållbar utveckling för samerna

8.21 Verksamhetsförutsättningarna för rennäring tryggas

Krav 6.5 Förutsättningarna för att utöva samekulturen och samernas traditionella näringar tryggas i samernas hembygdsområde i enlighet med en hållbar utveckling för samerna

Samerna har erkänts av FN, EU och Finland som ett ursprungsfolk. De finländska samerna delas enligt språk in i enare-, skolt- och nordsamiska språkgrupperna. Samerna har inom sitt hembygdsområde i norra Finland (Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner samt Lapin paliskunta benämnda renbeteslags område i den norra delen av Sodankylä kommun) markanvändningsrättigheter som har definierats i grundlagen och annan lagstiftning och självstyrelse i fråga om sitt eget språk och sin egen kultur. 

Renskötseln är förutom en del av samekulturen också en del av det övriga näringslivet i norra Finland. Forststyrelsen, som ansvarar för statens skogar, ska i sin verksamhet ta särskild hänsyn till samernas rättigheter och förhandla med dem om skogsbruksåtgärder som vidtas inom samernas hembygdsområde. Sametinget och skoltarnas byastämma företräder samerna i beslutsfattandet. Samernas hembygdsområde består till 90 procent av statens markområden. Av de statliga markområdena utgör 72 procent skydds- och ödemarksområden som förvaltas av Forststyrelsens Naturtjänster och 13 procent naturhushållningsområden som förvaltas av Forststyrelsens Fastighetsutveckling. På dessa områden bedrivs det inte skogsbruk alls. På 8 procent av ytan bedrivs det skogsbruk. Vidare hör 7 procent av området till skogsbruksområden där det inte bedrivs skogsbruksverksamhet. Samernas hembygdsområde består till 10 procent av privatägd mark. På dessa områden är det samfällda skogar och privata skogsägare som bedriver skogsbruk och dessa inbegriper både samiska och finska skogsägare. 

Områden och naturtillgångar som är i statens besittning inom samernas hembygdsområde sköts och används så att förutsättningarna för samerna att utöva sina traditionella näringar och sin kultur tryggas. 

 Samernas traditionella näringar är renskötsel, fiske, jakt, samlande och samiskt hantverk. Genom att garantera möjligheterna att utöva samernas traditionella näringar stöder man mångbruk av skogen och värnar om kulturarvet. Dessutom stöder kravet samernas renskötselnäring. 

Med samernas hembygdsområde avses Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner samt Lapin paliskunta benämnda renbeteslags område i Sodankylä kommun. Kravet gäller enbart statsägda skogar. Samernas hembygdsområde framgår av vidstående karta. Karta Samediggi.fi.

Vad är ett renbeteslag?

I Finland delas renskötselområdet in i 54 renbeteslag. Renbeteslagen är renskötselenheter som är olika stora till areal och renmängd. Renbeteslaget svarar för renskötseln på sitt område. 

Krav 8.21 Verksamhetsförutsättningarna för rennäring tryggas

I norra Finland utgör renskötseln en viktig del av skogarnas mångbruk. Renskötselområdet definieras i renskötsellagen och det upptar 36 procent av hela Finlands landareal. Renskötselområdet omfattar hela norra Finland. Renen (Rangifer tarandus tarandus) är ett djur som har anpassat sig särskilt det till arktiska områdets karga förhållanden och det är enda i sitt slag. Renskötseln är den äldsta näringen i norra Finland som fortfarande är livskraftig. Den har erbjudit ekonomisk försörjning och levnadsmöjligheter i århundraden. I dag är det ca 1 000 personer som bedriver renskötsel som sin huvudnäring. Det finns totalt ca 4 400 renägare.Renskötsel bedrivs aktivt och renarna får gå fritt på bete oberoende av vem som äger marken. Renarna har fri betesgång enligt lag. Det finns över 200 000 renar i Finland. Renbeteslagen företräder renägarna i ärenden som gäller renskötsel.

Genom att säkerställa skogarnas mångbruk kan man garantera näringsverksamhet som härrör från skogen för alla parter som brukar skogen.  Enligt PEFC-kravet skall på de statliga skogsområden som Forststyrelsen besitter inom renskötselområdet skogsbruksåtgärder och rennäringen sammanjämkas genom samarbete på lokal nivå, så att förutsättningarna för att bedriva rennäring tryggas på lång sikt och på ett övergripande sätt i samband med skogsbruksåtgärder. 

För att målet ska nås ska Forststyrelsen samarbeta med företrädare för de renbeteslag som berörs när Forststyrelsen vidtar sådana åtgärder som kan ha väsentliga konsekvenser för bedrivandet av rennäring.  Renbetesområdena framgår av vidstående karta. Karta paliskunnat.fi. 

Läs mer ur källorna för den här sidan

Paliskunnat, Paliskunnat.fi

Begrepp

Renbeteslag: Renbeteslagen är enheter för renskötsel, där arealen och antalet renar varierar. Varje renbeteslag svarar för renskötseln på sitt område.