7.3 Kvaliteten på skogsvårdsarbeten säkerställs

7.3 Kvaliteten på skogsvårdsarbeten säkerställs

7.3.1 Aktörer (29) som erbjuder skogsägare skogstjänster använder sig av kvalitetsuppföljning (30) för att kontrollera kvaliteten på de arbeten som ansluter sig till skogsförnyelse och plantskogsvård (31).

Indikatorer

(ary + ry) Aktörer som utför skogsvårdsarbeten har kvalitetsuppföljning för att säkerställa kvaliteten på skogsvårdsarbetena.

I skogsägarens och aktörernas skogsserviceavtal förutsätts det att aktören använder sig av kvalitetsuppföljning för att säkerställa kvaliteten på arbetet.

Definitioner

(29) Med aktörer avses företag som erbjuder skogsägare skogstjänster, såsom skogsvårdsföreningar, skogsbolag och skogsserviceföretagare.

(30) Med kvalitetsuppföljning av arbetet avses ett dokumenterat förfaringssätt, genom vilket man visar hur kvaliteten på det arbete som utförts uppfyller kraven. Kvalitetsuppföljningen kan göras av den som utför arbetet, som egenkontroll, och/eller som uppföljning som görs av en utomstående aktör.

(31) Till skogsvårdsarbeten räknas följande arbetsslag: markberedning, sådd, plantering, slyröjning och gallring av plantbestånd.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Säkerställande av kvalitet och kunnande