Säkerställande av kvalitet och kunnande

Säkerställande av kvalitet och kunnande

Avsikten med säkerställandet av kvaliteten och kunnandet är kunna garantera en bra och hållbar skogsvård. Dessutom är avsikten med kraven är trygga en bra arbetsmiljö inom skogsbranschen. Kunniga arbetstagare känner till hur man utför arbetsuppgifterna utan att utsätta sig själv eller andra för fara. 

PEFC-krav som gäller säkerställande och kvalitet och kunnande

6.6 Förutsättningarna för säkert och högklassigt arbete tryggas

7.2 Arbetstagarna ska ha god kompetens

7.3 Kvaliteten på skogsvårdsarbeten säkerställs

Krav 6.6 Förutsättningarna för säkert och högklassigt arbete tryggas

Det skapas förutsättningar för dem som utför arbetet och arbetstagarna att kunna utföra ett säkert och högklassigt arbete samt för en arbetsmiljö som främjar arbetshälsa och likabehandling. Bland annat följande ingår i kravet: den som utför arbetet skall ha tillgång till allmänna instruktioner för arbetssäkerhet och instruktioner för utförande av arbetet; lagstadgad arbetshälsovård skall ordnas för alla arbetstagare och verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan skall ordnas för alla arbetstagare.  Alla instruktioner som gäller arbetet skall finnas tillgängliga på ett språk som arbetstagaren förstår

Kravet innehåller lagstadgade ärenden, men också andra krav, som är ägnade att verka för en trygg arbetsmiljö för alla som arbetar inom skogsbranschen. Som ett exempel kan nämnas att också utländsk arbetskraft har vetskap om säkra arbetsinstruktioner samt arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. 

Krav 7.2. Arbetstagarna ska ha god kompetens

Kravet syftar till att garantera ett bra arbetsresultat vid skogsvårdsåtgärder. Professionell skogsvård garanterar ett så bra resultat som möjligt, vilket leder till att skogarna kan användas för näringsverksamhet och rekreation för alla. 

De som utför arbetet skall ha tillräckligt god kompetens för varje arbetsuppgift som ingår i arbetet. Arbetsgivaren skall kunna visa att man har försäkrat sig om att de som utför arbetet har tillräckligt god kompetens och att den ser till att yrkeskompetensen upprätthålls och att behövlig utveckling sker vad gäller dem som utför arbetet. Yrkeskompetens kan fås via yrkesutbildning eller arbetserfarenhet

Krav 7.3 Kvaliteten på skogsvårdsarbeten säkerställs

Aktörer som erbjuder skogstjänster skall använda sig av ett system för kvalitetsuppföljning.

Med hjälp av kvalitetsuppföljning strävar man till att säkerställa ett professionnelt och högklassigt arbete. Aktörer som erbjuder skogstjänster åt skogsägare skall enligt PEFC-kraven ha ett system för kvalitetsuppföljning i bruk för arbeten i anslutning till skogsförnyelse och plantskogsskötsel. Med aktörer avser man i detta krav parter som erbjuder skogstjänster åt skogsägare: till exempel skogsvårdsföreningar, skogsbolag och skogstjänstföretagare. 

Kvalitetsuppföljning avser en dokumenterad procedur som visar kvaliteten på det utförda arbetet i förhållande till uppställda krav. Kvalitetsuppföljning kan vara egenkontroll av den som genomför arbetet och/eller uppföljning av extern part.