8.1 Skogarnas trädbestånd bevaras som kolsänka

8.1 Skogarnas trädbestånd bevaras som kolsänka

8.1.1 (ary) Avgången (36) överstiger inte tillväxten under den femårsperiod som föregår revisionen (37). Avgången under femårsperioden kan överstiga tillväxten på grund av naturskada eller i syfte att förhindra naturskada. Detta kriterium tillämpas när den certifierade arealen är minst 700 000 hektar.

(ry + mo) Skogstillgångarnas volym och kvalitet tryggas genom att man sköter om skogsförnyelsen vid förnyelseavverkningar.

Indikatorer 

(ary) Avgången under femårsperioden jämförs med den tillväxt som beräknats för området utifrån riksskogstaxeringen (38)

(ry + mo) Domstolsbeslut och myndighetsbeslut6) om att skogsägaren/den som innehar besittningsrätten till skogen har försummat förnyelseskyldigheten.

Definitioner 

(36) Avgången omfattar avverkningsuttaget, stamved som blir kvar som hyggesavfall i skogen (spillvirke) och naturligt död ved som outnyttjad blir kvar i skogen (naturlig avgång). Som källa för avgången används Naturresursinstitutets statistik.

(37) Under motsvarande tid lagras i trädbeståndet (stamveden) mera kol än vad som förs bort när stamveden avverkas. Trädbeståndet i skogarna bevaras som kolsänka under en viss tidsperiod då trädbeståndets tillväxt är större än avgången.

(38) Naturresursinstitutets riksskogstaxering.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Regionvisa krav