Regionvisa krav

Regionvisa krav

Föreningen för Hållbart Skogsbruk r.f. samlar årligen in data om kvaliteten på de utförda arbetena och organisationens egen verksamhet enligt certifieringskraven av de organisationer som deltar i certifieringen. 

Dessutom samlar FHS on data om hur certifieringskraven efterlevs på regional nivå. Den regionala nivån avser en helhet, som bildas av ett certifieringsområde. Områdena för regional gruppcertifiering utgörs av östra, västra och norra området. Områdesindelningen.  

Som datakällor används: 

  • begäran om utlåtande angående efterlevnaden av lagen som skickats till organisationerna 
  • resultat från uppföljning av naturvårdens kvalitet 
  • skogsdata från Luke
  • Målsatta nivåer enligt de regionala skogsprogrammen

PEFC-krav som utvärderas på regional nivå

8.1 Skogarnas trädbestånd bevaras som kolsänka

8.4 Objekt och ekosystemtjänster som är värdefulla för mångfalden tryggas vid röjning av skog och beskogning

8.13 Naturvårdsbränning och hyggesbränning gynnar skogsarternas mångfald

Krav 8.1 Skogarnas trädbestånd bevaras som kolsänka

Skogstillgångarnas mängd och kvalitet skall bevaras.

Skogarnas trädbestånd bevaras som en kolsänka då trädbestånds tillväxt är större än avgången, dvs. då tillväxten överstiger avverkningsmängden. Avgången innehåller avverkningsuttaget, stamved som blir kvar som hyggesavfall i skogen och naturligt död ved som outnyttjad blir kvar i skogen. Som källa för uppgifter om avgången används Naturresursinstitutets statistik. Skogens årliga tillväxt har under en längre tid betydligt överskridit den årliga avverkningsmängden. Skogarnas och skogsvegetationens kollager har sålunda ständigt ökat, dvs. skogarna har fungerat som en kolsänka. 

För den regionala gruppcertifieringen innebär kravet att uttaget inte får överskrida tillväxten under en femårsperiod före auditeringen. Uttaget under femårsperioden får överskrida tillväxten på grund av en naturskada eller om avsikten är att förhindra en naturskada. Kravet tillämpas om den certifierade arealen är minst 700 000 ha. Femårsperiodens uttag jämförs med den kalkylerade tillväxten enligt riksskogstaxeringen.

Motsvarande krav för gruppcertifiering och skogsägarspecifik certifiering är att skogstillgångarnas volym och kvalitet tryggas genom att man sköter om skogsförnyelsen vid förnyelseavverkningar. 

Krav 8.4 Objekt och ekosystemtjänster som är värdefulla för mångfalden tryggas vid röjning av skog och beskogning

Med detta PEFC-krav strävar man till att garantera att skog inte röjs för annan markanvändning i Finland. Under ett certifikats giltighetstid får skog röjas för annan markanvändning på högst 5 procent av den skogsareal som certifikatet omfattar. 

Kravet förutsätter att röjning av skog för annan markanvändning genomförs så att förverkligandet av planer som uppgjorts enligt markanvändnings- och bygglagens process och vunnit laga kraft inte äventyras. Dessutom för röjning av skog för annan markanvändning inte äventyra objekt som är viktiga för mångfalden och inte heller fasta fornlämningar. 

Krav 8.13 Naturvårdsbränning och hyggesbränning gynnar skogsarternas mångfald

Målet med hyggesbränning är att förbättra förnyelseresultatet och beståndets tillväxt samt att fungera som en metod för naturvården. Hyggesbränningen förbättrar växtplatsens temperaturförhållanden och frigör näringsämnen i en form som växterna kan tillgodogöra sig. Hyggesbränning och naturvårdsbränningar är livsviktiga för många sällsynta och hotade arter, som har anpassat sig till att leva i svedd mark eller förkolnat trä. 

Hyggesbränning och naturvårdsbränningar är livsviktiga för många sällsynta och hotade arter.

Kravet syftar till att upprätthålla och öka livsmiljöer för arter som är beroende av skogsbränder och brandskadad ved med hjälp av naturvårds- och hyggesbränning. Enligt PEFC-kravet skall man göra årligen minst en (hygges)bränning per 200 000 ha. Kravet gäller inte landskapet Åland eller om den certifierade arealen sammanlagt understiger 200 000 ha. Om väderleksförhållandena har varit exceptionellt ofördelaktiga med tanke på hyggesbränning, tar man detta i beaktande då man utvärderar siffrorna över hyggesbränningen. 

Läs mer ur källorna för den här sidan 

Hyggesbränning, Rekommendationer för skogsvård, Tapio