8.10 Naturvärden i skyddsområden bevaras

8.10 Naturvärden i skyddsområden bevaras

8.10.1 Naturvärden i skyddsområden (29) eller i områden som ingår i nätverket Natura 2000 försämras inte genom skogsbruksåtgärder.

Indikatorer 

(ary) Skogsmyndigheten och de skogsorganisationer som är verksamma i området, liksom andra aktörer som har förbundit sig till skogscertifieringen, har lägesdata för skyddsområden och områden som ingår i nätverket Natura 2000.

Skogsägarna har lägesdata för de skyddsområden och områden som ingår i nätverket Natura 2000 som finns i de skogar de äger.

De regionala miljömyndigheterna har inte konstaterat att skogsbruksåtgärder som utförts i skyddsområden eller utanför dem skulle ha medfört försämringar av naturvärden i skyddsområdena.

De regionala miljömyndigheterna har inte konstaterat att skogsbruksåtgärder som har utförts i Natura 2000-områden skulle ha medfört försämringar av naturvärden. I Naturaområden utförs skogsbruksåtgärder i överensstämmelse med kraven i den lag genom vilken Naturaområdet har inrättats. Dessutom iakttas den användnings- och skötselplan eller motsvarande som miljömyndigheten och markägaren gemensamt har kommit överens om.

Definitioner 

(60) Med skyddsområden avses i kriteriet naturskyddsområden som inrättats i enlighet med naturvårdslagen.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Krav på naturvård, som skall beaktas i alla arbetsslag