8.11 Särdrag hos värdefulla livsmiljöer bevaras

8.11 Särdrag hos värdefulla livsmiljöer bevaras

8.11.1 Åtgärder för skötsel och användning av skogarna planeras och utförs så att följande krav uppfylls: 

a) Skyddade naturtyper enligt 29 § i naturvårdslagen (1096/1996) i fråga om vilka naturvårdsmyndigheten i enlighet med 30 § i naturvårdslagen har fattat beslut om gränserna för området och delgett markägaren eller innehavaren beslutet får inte ändras så att deras särdrag på objektet i fråga äventyras. 

b) När det gäller sådana livsmiljöer i naturtillstånd eller ett tillstånd som påminner om naturtillstånd samt särskilt viktiga livsmiljöer som tydligt avviker från sin omgivning som avses i 10 § i skogslagen (1093/1996) ska åtgärder för skötsel och användning utföras så att livsmiljöernas särdrag bevaras eller förstärks. På objekten är även sådana åtgärder tillåtna som skogsmyndigheten har beviljat tillstånd för med stöd av 11 § i skogslagen. 

c) Äventyrande av de naturliga förhållandena i sådana typer av vattennatur i naturtillstånd (61) som avses i 2 kap. 11 § i vattenlagen (587/2011) är förbjudet, förutom när tillståndsmyndigheten har beviljat undantag enligt 2 mom. 

d) Dessutom bevaras de särdrag som kännetecknar de nedannämnda naturvårdsmässigt värdefulla livsmiljöernas biologiska mångfald. Livsmiljöerna är till sina viktigaste särdrag i naturtillstånd eller i ett tillstånd som påminner om naturtillstånd och de kan lätt urskiljas och identifieras i terrängen.

De naturvårdsmässigt värdefulla livsmiljöer som avses i punkt d), deras viktigaste särdrag som ska bevaras och metoderna för att bevara dessa särdrag är: 

1. Dödisgropar och naturligt trädlösa eller trädfattiga solexponerade sluttningar 

a) De dödisgropar som avses i kriteriet ska vara minst 10 meter djupa och nederst i dem ska det finnas ett tydligt källarlikt mikroklimat. Det särdrag som är viktigast att bevara är den vegetation som mikroklimatet har gett upphov till och som avviker från sin omgivning. Det bevaras genom att man begränsar avverkningen till den översta delen av dödisgropens kant. De trädlösa eller trädfattiga solexponerade sluttningar som avses i detta kriterium är sådana som finns på den sydöstra, södra, sydvästra eller västra sluttningen av åsar. Det särdrag som är viktigast att bevara är de solberoende arterna. De bevaras genom att man inte beskogar objektet. 

2. Odikade kärr 

b) Till de livsmiljöer som avses i kriteriet hör sådana odikade kärr (62) som inte räknas till särskilt viktiga livsmiljöer enligt 10 § i skogslagen och vars trädbestånd är i ett tillstånd som påminner om naturtillstånd och olikåldriga, eller på vilka det finns minst 20 m³/ha död ved. På objekt under en halv hektar ska det finnas minst 10 m³ död ved. Det viktigaste särdraget som ska bevaras hos kärr är det gamla trädbeståndet, den döda veden och den höga grundvattennivån, som upprätthålls genom att man lämnar objekten odikade. Trädbestånd på kärr kan behandlas med beståndsvårdande avverkningar och så att man avlägsnar enstaka träd så att de viktigaste särdragen bevaras. 

3. Odikade brunmossmyrar och örtrika starrmyrar 

c) Växlingen mellan flarkar och tuvor samt den höga näringshalten i torven är de särdrag som ska bevaras på odikade brunmossar och örtrika starrmyrar. Dessa särdrag bevaras genom att man lämnar brunmossarna och de örtrika starrmyrarna odikade och undantar dem från skogsbruksåtgärder. 

4. Lövträdsdominerade lundar 

d) Det viktigaste särdraget som ska bevaras i lundar, som enligt kriteriet har passerat plantskogsstadiet, är det lövträdsdominerade63) trädbeståndet som består av flera trädslag. Vid beståndsvårdande avverkningar ska lövträdsdominansen och trädbestånd som är värdefullt för mångfalden bevaras. 

5. Gammelskogar 

Med gammelskog avses en skog som uppfyller följande kriterier:

I. Det dominerande trädbeståndets ålder är i södra Finland över 160 år och i norra Finland över 200 år (64) . 

II. Trädbeståndet består av olikåldriga träd eller av flera skikt och olika trädslag. Det kan också vara en granskog i sent successionsstadium. I

II. Trädbeståndet har inte behandlats genom blädning, beståndsvårdande avverkning eller ljushuggning på 60 år. Tidigare blädning, beståndsvårdande avverkning eller ljushuggning har inte förändrat skogens naturliga strukturdrag och det finns högst 20 stubbar/hektar efter tidigare avverkningar. 

IV. Trädbeståndet har inslag av gamla lövträd samt död ved, torrakor och lågor, i södra Finland minst 15 procent och i norra Finland minst 20 procent av trädbeståndets volym.

Objektets särdrag bevaras genom att beståndet undantas från skogsbruksåtgärder. 

6. Svämskogar och lövsumpskogar i naturtillstånd 

De svämskogar och lövsumpskogar som avses i kriteriet karakteriseras av årligen återkommande översvämningar. Det viktigaste särdraget hos de svämskogar på momarker och lövsumpskogar på torvmarker som bildas av den naturliga översvämningen av och variationerna i ytvattnet hos hav, sjöar, älvar, åar och bäckar är de naturliga variationerna i ytvattnet. Detta särdrag bevaras genom att man lämnar områdena odikade. Trädbeståndet kan behandlas med beståndsvårdande avverkning och skärmhuggning eller så att man avlägsnar enstaka träd så att inslaget av död ved bevaras. 

Om sådana värdefulla livsmiljöer som avses i detta kriterium till arealen utgör över fem procent av den skogs- och tvinmarksareal som skogsägaren äger och som omfattas av certifieringen, kan man i fråga om de objekt som räknas upp i punkt d), med undantag av gammelskogar enligt punkt 5, lämna den areal som överstiger minimiarealens andel utanför de åtgärdsbegränsningar som anges ovan. 

Indikatorer 

Bevarandet av värdefulla livsmiljöer vid skogsbruksåtgärder: 

a) domstolsbeslut om fall där bevarandet av särdrag hos objekt enligt 29 § i naturvårdslagen har äventyrats, 

b) domstolsbeslut om fall där särdrag hos en särskilt viktig livsmiljö enligt 10 § i skogslagen inte har bevarats, 

c) domstolsbeslut om fall där de naturliga förhållandena i vissa typer av vattennatur i naturtillstånd enligt 2 kap. 11 § i vattenlagen (587/2011) har äventyrats. I punkterna a), b) och c) har särdragen inte bevarats på det sätt som avses i kriteriet om man på objektet avsiktligt eller av oaktsamhet har handlat i strid med naturvårdslagen, vattenlagen eller skogslagen. 

Sådana naturvårdsmässigt värdefulla livsmiljöer som beskrivs i punkt d) har bevarats i ursprungligt skick eller i nästan ursprungligt skick enligt uppföljningsresultaten (41). ”Nästan ursprungligt skick” betyder att de viktigaste särdragen som ska bevaras för de livsmiljöer som räknas upp i punkt d) har bevarats på över 90 procent av objektens totala areal.

Definitioner 

(61) Det är förbjudet att äventyra de naturliga förhållandena i flador eller glon på högst tio hektar eller källor eller, någon annanstans än i landskapet Lappland, tjärnar eller sjöar på högst en hektar eller rännilar. 

(62) Med kärr avses i kriteriet odikade kärr samt sådana dikade kärr där dikningens torrläggande effekt har upphört. 

(63) Med lövträdsdominerad avses en lund där lövträdens andel av trädbeståndets volym är över 50 procent. 

(64) Till norra Finland räknas de områden som omfattas av Finlands skogscentrals regionenheter Kajanaland, Norra Österbotten och Lappland. Till södra Finland hör de övriga  regionenheternas områden.

Videon introducerar innehållet i krav 8.11 Särdrag hos värdefulla livsmiljöer bevaras av PEFC-certifieringen. Videon är textad. Videolängd 5 min 12 sek.


Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Krav på naturvård, som skall beaktas i alla arbetsslag