8.3 Naturprodukter utnyttjas på ett hållbart sätt

8.3 Naturprodukter utnyttjas på ett hållbart sätt

8.3.1 Vid utnyttjandet av naturprodukter (5) bör man beakta arternas livskraft, produktsäkerheten, skogsbrukets hållbarhet och lokala samhällen. Verksamheten får inte äventyra livsmiljöer (42) som är viktiga för mångfalden och man får inte heller plocka fridlysta och hotade växtarter (43) . (ary) Genom planering av skötseln och användningen av skog främjas skogarnas produkter och tjänster på ett mångsidigt sätt.

Indikatorer

Aktörer som bedriver kommersiellt utnyttjande av naturprodukter har till sitt förfogande anvisningar som gäller hållbart utnyttjande av naturprodukter och som grundar sig på den bästa praxis (44) som aktörerna i branschen gemensamt har samlat in. (ary) Utnyttjandet av naturprodukter granskas i en plan (3) som har gjorts upp för området och som beskriver tillståndet för och användningen av skogarna.

Definitioner 

(42) Med livsmiljö avses livsmiljöer enligt punkterna 8.10 och 8.11. 

(43) Med fridlysta, hotade och sårbara växtarter avses sådana arter som anges i naturvårdsförordningen med bilagor (160/1997), publikationen Rödlistan 2019 för Finlands arter och CITES-konventionen (44-45/1976).

(44) Med god praxis i fråga om hållbart utnyttjande av naturprodukter avses de allmänna och artspecifika anvisningar som har samlats i följande publikationer:

-Seija Niemi, 2012: Opas luonnonkasvien ja erikoisluonnontuotteiden kestävään talteenottoon. Lapin ammattikorkeakoulu

-Simo Moisio (red.), 2016: Luonnonyrttiopas. Hyvän käytännön ohjeet luonnonyrttialalle. Utbildningsstyrelsen

-Heli Pirinen (red.), 2018: Luonnontuoteopas. Utbildningsstyrelsen

-Seija Niemi & Marjut Turtiainen, 2019. Luonnontuotteista metsänomistajille. Lapin AMK:n julkaisuja.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Främjande av skolning och rådgivning