8.4 Objekt och ekosystemtjänster som är värdefulla för mångfalden tryggas vid röjning av skog och beskogning

8.4 Objekt och ekosystemtjänster som är värdefulla för mångfalden tryggas vid röjning av skog och beskogning

8.4.1 Standarden förutsätter att röjning av skog för annan markanvändning 

- genomförs så att förverkligandet av planer som uppgjorts enligt markanvändningsoch bygglagens process och vunnit laga kraft inte äventyras 

- inte äventyrar sådana objekt som är värdefulla för mångfalden och som definieras i punkterna 8.10, 8.11 och 8.16. Det är möjligt att avvika från ett förbud, om en ändring grundar sig på ett tillstånd av en myndighet och på en fastställd plan för markanvändningen 

- inte äventyrar bevarandet av sådana fasta fornlämningar som definieras i punkt 8.20. 

- Under ett certifikats giltighetstid får skog röjas för annan markanvändning på högst 5 procent av den skogsareal som certifikatet omfattar.

Standarden kräver att beskogning och trädodling: 

- genomförs så att förverkligandet av planer som uppgjorts enligt markanvändningsoch bygglagens process och vunnit laga kraft inte äventyras 

- på sådana landskapsvårdsområden av riksintresse som inrättats av miljöministeriet och landskapsvårdsområden på landskapsnivå som inrättats av NTM-centralerna genomförs i enlighet med skötsel- och nyttjandeplanen för området i fråga 

- på områden som hör till nätverket Natura 2000 genomförs på så sätt att det inte äventyrar de skyddsvärden som ligger till grund för skyddet av objektet 

- inte äventyrar bevarandet av sådana fasta fornlämningar som definieras i punkt 8.20.

När det gäller områden som ligger utanför skogar beskogas inte och anläggs det inte trädodlingar 

- i naturtyper enligt 29 § i naturvårdslagen (1096/1996), där naturvårdsmyndigheten i enlighet med 30 § i naturvårdslagen har fattat beslut om gränserna för området i fråga och delgett markägaren beslutet, 

- på sådana platser enligt 47 § i naturvårdslagen där arter som åtnjuter särskilt skydd förekommer och där naturvårdsmyndigheten har infört begränsningar och informerat objektets ägare om saken, 

- på sådana platser enligt 49 § i naturvårdslagen och bilaga 5 i naturvårdsförordningen där arter förökar sig och rastar.

Vårdbiotoper som i den riksomfattande inventeringen av vårdbiotoper har identifierats som värdefulla på riks- och landskapsnivå och som markägaren har informerats om beskogas inte och det anläggs inte heller trädodlingar där. 

Torvmarker i naturtillstånd beskogas inte och det anläggs inte heller trädodlingar där.