8.5 Trädbeståndets hälsa tryggas

8.5 Trädbeståndets hälsa tryggas

8.5.1 Vid avverkning vidtas åtgärder för att hindra spridningen av rotticka hos gran (Heterobasidion parviporum) och rotticka hos tall (Heterobasidion annosum). Vid bekämpningen av rotticka används metoder som är säkra för användarna och miljön (45). Vid drivning bör man undvika att skada det kvarlämnade trädbeståndet och att åstadkomma markskador som försämrar trädbeståndets tillväxtförutsättningar. 

Vid lagring av virke drar man försorg om bekämpningen av insektskador. 

Man motverkar viltskador. 

Indikatorer 

Vid bekämpning av rotticka och vid lagring av virke iakttas lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013). Den behöriga myndigheten har inte beslutat om vite eller hot enligt lagens 24 § eller meddelat en dom enligt 25 § som gäller brott mot lagen om bekämpning av skogsskador. 

Vid beståndsvårdande avverkning är andelen skadade träd i snitt högst fem procent av de kvarlämnade utvecklingsdugliga träden. 

Vid beståndsvårdande avverkning på mineraljordar (46) har i snitt högst fem procent av körstråkens längd spårbildning orsakad av skogsmaskiner. Spårbildningsprocenten och andelen skadade träd räknas årligen ut som ett glidande medeltal (47), (48) av resultaten från de fem senaste årens granskningar av drivningskvaliteten. 

Den som beställer arbetet (49) har rekommendationer för förröjning av sådan underväxt som stör avverkningsarbetet och som kan leda till skador på trädbeståndet som ska utföras innan avverkningen inleds. 

Skogsorganisationerna (7) och jaktorganisationerna (50) samarbetar för att motverka viltskador. 

Definitioner 

(45) Metoder som är säkra för användarna och miljön är behandling av barrträdsstubbar med en lösning av pergamentsvamp eller urea. 

(46) Avverkningsobjekten delas in i objekt på mineraljordar och på torvmarker. Med mineraljord avses en växtplats med ett torvlager som är under 30 cm. 

(47) Beståndsvårdande avverkning, skadade träd, utvecklingsdugliga träd och körstråkens spårbildning samt andra termer som används i samband med mätning av drivningskvaliteten definieras i skogslagen (1093/1996) och i statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog (1308/2013). Tillvägagångssättet vid granskning av drivningskvaliteten ska vara jämförbart med de anvisningar för fältgranskningar som Finlands skogscentral tillhandahåller. 

(48) Granskningarna av drivningskvaliteten ger separata procenttal för skador på trädbeståndet och spårbildning vid beståndsvårdande avverkningar i likåldriga och olikåldriga skogar. De procenttal för skador på trädbeståndet och för spårbildning som kriteriet avser räknas årligen ut som ett medeltal vägt med de sammanlagda arealerna för de beståndsvårdande avverkningar i likåldriga och olikåldriga skogar som har utförts i det certifierade området. 

(49) Med beställare avses en fysisk eller juridisk person som i egenskap av köpare av en entreprenadtjänst och den som låter utföra arbete ingår ett entreprenadavtal och åt vilken arbetsresultatet överlåts. 

(50) Med jaktorganisationer avses jaktvårdsföreningarna, Finlands viltcentral och Finlands Jägarförbund.

Kravet gäller särskilt för följande verksamheter:

Beståndvårdande avverkningar och förnyelseavverkningar